Reial Decret-llei 16/2020: mesures d’agilització en l’àmbit de l’Administració de Justícia

Aquesta norma té com a objectiu agilitzar els procediments de la Justícia davant l’acumulació de processos i l’increment de la litigiositat, a més d’establir mesures per reduir el risc de contagi en aquest àmbit.

29/04/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

La declaració de l’estat d’alarma ha provocat una suspensió dels terminis processals per a l’Administració de la Justícia, que ha patit un ralentiment significatiu com a conseqüència de la crisi de la COVID-19. Aquest Reial Decret-llei té com a objectiu donar una sortida àgil a l’acumulació de procediments suspesos a causa de l’estat d’alarma quan se n’aixequi aquesta suspensió, així com adoptar mesures per donar resposta a l’increment de la litigiositat que es preveu. A més, també s’estableixen mesures per garantir la salut del personal al servei de l’Administració de la Justícia i dels ciutadans i professionals que s’hi relacionin. En aquest sentit, la incorporació de les noves tecnologies en les actuacions processals i en les relacions entre els ciutadans i l’Administració de la Justícia en són una part important.

A més d'aquest reial decret-llei, també cal contemplar l'ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, pel qual s'aprova l'Esquema de Seguretat Laboral i Pla de Desescalada per a l'Administració de la Justícia. Aquesta ordre inclou un seguit de mesures de seguretat laboral, un Pla de Desescalada per a Justícia i uns criteris per a la cobertura dels torns de tarda.

 

Mesures de caràcter processal

 • S’habilita, de forma excepcional, el mes d’agost per donar continuitat a l’activitat judicial.

 • Es declaran urgents totes les actuacions processals i es declaren hàbils per a la seva realització els dies 11 a 31 d’agost.

 • S’estableixen unes regles generals per el còmput de terminis que han quedat afectats per la declaració de l’estat d’alarma.

 • S’amplien els terminis per a la presentació de recursos contra sentències i altres resolucions.

 • S’introdueix un procediment especial i sumari per a la resolució de qüestions relatives al dret de família derivades de la crisi sanitària.

 

Mesures d’àmbit concursal i societari

S’introdueixen mesures per evitar que empreses que serien viables en condicions generals es vegin abocades a declaracions de concurs o liquidació com ara:

 • Es qualifiquen com ordinaris els crèdits de les persones especialment vinculades amb el deutor en els concursos que puguin declarar-se dins dels dos anys següents a la declaració de l’estat d’alarma.

 • S’estableixen normes d’agilització del procés concursal.

 • S’amplia la suspensió del deure de sol·licitar la declaració de concurs fins el 31 de desembre del 2020.

 • Es preveu que als efectes de la causa legal de dissolució per pèrdues no es computin les del present exercici.

 • Es deroga l’article 43 del Reial Decret-llei 8/2020 que establia la suspensió del deure de sol·licitar el concurs durant la vigència de l’estat d’alarma.

 

Mesures de caràcter organitzatiu i tecnològic

 • S’estableix la celebració d’actes processals preferentment mitjançant la presència telemàtica, exceptuant la presència física dels acusats per delictes greus en l’ordre penal.

 • S’estableix un sistema d’atenció al públic per via telefònica o a través de correu electrònic de manera que es limiti l’atenció presencial en aquells casos d’estricta necessitat i sempre mitjançant cita prèvia.

 • Creació d’unitats judicials per el coneixement d’afers derivats de la COVID-19 i s’estableix la possibilitat que els lletrats de l’Administració de Justícia puguin realitzar funcions de substitució o reforç durant el període de pràctiques.

 • S’estableixen jornades de treball de matí i tarda per evitar que tot el personal coincideixi en les mateixes hores. D’aquesta manera, a més, es permet la celebració de judicis també durant les tardes.

 • Es facilita l’accés remot a les aplicacions utilitzades per a la gestió processal fomentant el teletreball.

 • Es modifica el sistema d’identificació i signatura reconeguts, dissociant-los un de l’altre.

 

Altres mesures

Finalment, s’introdueixen algunes modificacions sobre els reials decrets llei 8/2020, 11/2020, 13/2020 i 15/2020, com ara les següents:

 • S’amplia la possibiltiat de disponibilitat dels plans de pensions per autònoms als casos que, sense que hagin cessat la seva activitat, hagin tingut una reducció de l’activitat d’almanco un 75% de la facutració a causa de la situació de la COVID-19.

 • S’amplia el termini establert en el Reial Decret-llei 11/2020 de sol·licitud d’ajornament temporal i extraordinari del pagament del lloguer de l’habitatge habitual.

 

Aplicació de la desescalada a l'administració de la justícia

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit