Règim sancionador sobre els incompliments de les normes per pal·liar la COVID-19

Resum del Decret llei 11/2020.

11/07/2020

Actualitzat l’11 de juliol del 2020.

A partir del dilluns 13 de juliol, serà obligatori dur posada la mascareta, fins i tot quan es pugui mantenir la distància de seguretat d’un metre i mig entre persones. Les persones que no compleixin amb aquesta norma, seran sancionades amb multes de 100€. Aquesta és una de les principals novetats que introdueix el Decret Llei 11/2020, aprovat el 10 de juliol, que estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. Més avall en podeu consultar tots els detalls.

Règim sancionador contra els incompliments de normes per pal·liar els efectes de la COVID-19

[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL DECRET LLEI 11/2020]

S’estableixen tres tipus d’infraccions:

 • Infraccions molt greus. Multa entre 60.001 i 600.000 euros.

 • Infraccions greus. Multa entre 3.001 i 60.000 euros.

 • Infraccions lleus. Multa entre 100 i 3.000 euros.

L'incompliment de l'obligació d'ús de mascaretes (tot i ser una infracció lleu) només es pot sancionar, com a màxim, amb una multa de 100 euros.

A més de la multa, en els casos d’infraccions molt greus, es podrà imposar el tancament del local o establiment on es produesqui la infracció, o la prohibició de realitzar-hi cap activitat durant un termini de fins a tres anys. Si aquesta infracció es produeix en un habitatge destinat a lloguer turístic, es podrà prohibir la seva comercialització durant el mateix termini.

Infraccions molt greus

 • L'incompliment dels límits de capacitat o del nombre màxim de persones permès, als establiments o a les activitats, quan aquest dany molt greu els incompliments que suposin un risc de contagi a més de 150 persones.

 • La comercialització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d’acte esporàdic o eventual, sigui de caràcter privat o obert al públic, en espais públics o privats, en els quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.

 • Els incompliments de les prohibicions relatives a l’obertura de locals (cal recordar que tots els locals han d’estar tancats, com a màxim a les dues de la matinada).

 • L’incompliment de l’obligació d’inhabilitar la pista de ball per a aquest ús.

 • La realització d'altres conductes o omissions que infringeixin les obligacions establertes per l'Estat o per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que produeixin un risc o un dany molt greu per a la salut de la població.

 • L'incompliment, de forma reiterada, de les instruccions rebudes de l'autoritat competent, o l'incompliment d'un requeriment d'aquesta, si aquest comporta danys greus per a la salut.

 • Les infraccions greus, si 24 mesos abans de cometre-les la persona responsable d'aquestes ha estat sancionada mitjançant resolució definitiva en via administrativa per infracció tipificada com a greu.

Infraccions greus

 • L'incompliment dels límits de capacitat o del nombre màxim de persones permès als establiments o a les activitats, quan aquest no sigui constitutiu d’una infracció molt greu ni lleu.

 • L'organització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d'acte esporàdic o eventual, sigui de caràcter privat o obert al públic, en espais públics o privats, en els quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.

 • La participació en reunions, festes o qualsevol altre tipus d’acte esporàdic o eventual, de caràcter privat, en espais privats, en els quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.

 • La realització d'altres conductes o omissions que infringeixin les obligacions establertes per l'Estat o per la Comunitat Autònoma les Illes Balears, per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que produeixin un risc o un dany greu per a la salut de la població.

 • L’incompliment, de forma reiterada, de les instruccions rebudes de l’autoritat competent, o l’incompliment d’un requeriment d’aquesta, quan aquest no sigui constitutiu d’una infracció molt greu.

 • Les infraccions lleus, si 24 mesos abans de cometre-les la persona responsable d'aquestes ha estat sancionada mitjançant resolució definitiva en via administrativa per infracció tipificada com a lleu.

Infraccions lleus

 • L’incompliment de l’obligació d’ús de mascaretes.

 • L’incompliment, per part dels establiments oberts al públic, d’informar els usuaris sobre el compliment horari, la capacitat del local, la distància social, i si s’escau, de l’obligatorietat de l’ús de la mascareta.

 • L’incompliment dels límits de capacitat o nombre màxim de persones permès als establiments o a les activitats, quan no suposi risc de contagi o aquest sigui inferior a menys de 15 persones.

 • Qualsevol altra infracció de les obligacions establertes per l’Estat o per les Illes Balears, per fer front a la crisi sanitària, i que no estigui qualificada de falta greu o molt greu.

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

Menorca entrarà a la fase 3 de la desescalada dilluns 8 de juny

Coneix aquí què es permet fer en aquesta nova fase.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit