Resum del Reial decret-llei 8/2020

Mesures de suport als treballadors; per evitar acomiadaments; de liquiditat per sostenir activitat econòmica; etc.

18/03/2020
[DOCUMENT REIAL DECRET-LLEI 8/2020 OFICIAL PER DESCARREGAR]
[DOCUMENT RESOLUCIÓ CONSELLER MODEL ECONÒMIC PER DESCARREGAR]
[DOCUMENT CIRCULAR CONSELLER MODEL ECONÒMIC PER DESCARREGAR]

Nota 1: També s'adjunta la Resolució del Conseller de Model Econòmic,per la qual s’amplia el termini establert en l’article 22.2.c del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, per resoldre els expedients de regulació temporal d’ocupació i la circular del mateix Conseller del 2 d'abril, sobre inclusió de fixos discontinus en els expedients de regulació temporal d'ocupació.

Nota 2: El Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d'abril, i el Reial Decret-llei 16/2020, de 28 d'abril han introduït algunes modificacions a aquest Reial Decret-llei que no estan incloses en aquest resum.

Nota 3: A partir del 13 de maig, les condicions aplicables als ERTOs derivats de la situació de crisi provocada per la COVID-19 són les que estableix el Reial Decret-llei 18/2020, que podeu consultar aquí.

Mesures de suport als treballadors, famílies i col·lectius vulnerables

Dotació d'un Fons Social Extraordinari (FSE) amb 300.000 M € destinat a les conseqüències socials del COVID-19. Aquest crèdit servirà per realitzar transferències a les CCAA per finançar les prestacions bàsiques dels serveis socials de les administracions autonòmiques i locals. (Arts. 1 i 2)

El superàvit pressupostari de les entitats locals del 2019 es podrà destinar per finançar despeses en serveis socials i promoció social. Els consells insulars podran destinar-ho també a inversions (art. 3)

Prohibició de tallar el subministrament d'energia elèctrica, gas natural i aigua a aquells consumidors vulnerables o en risc d'exclusió social durant el mes següent a l'entrada en vigor d'aquest RDLL. (art. 4.1)

Pròrroga automàtica del bo social fins al 15 de setembre del 2020 per aquells beneficiaris als quals els venci abans. (art. 4.2)

Les mesures de treball a distància són prioritàries davant les de cessament temporal o reducció de l'activitat (art 5).

Els treballadors que acreditin deures de cures respecte del cònjuge, parella de fet o familiars de consanguinitat fins al segon grau, tenen dret a accedir a una reducció o adaptació de la jornada (canvi de torn, alteració de l'horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, etc.), quan es donin circumstàncies excepcionals relacionades amb el COVID-19. En aquest sentit, empresa i treballador hauran d'esforçar-se per arribar a un acord. (art. 6.1-2.)

Els treballadors tenen dret a una reducció especial de la jornada que podrà arribar al 100%, amb la reducció proporcional del salari (arts. 6.3, 6.4)

Moratòria del deute hipotecari per al pagament de l'habitatge habitual quan el deutor (o l'avalador del deutor) es trobi en els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència d'aquesta crisi (arts. 7-16)

Els autònoms que hagin vist suspesa la seva activitat econòmica en virtut de la declaració de l'estat d'alarma o que vegin reduïda la seva facturació, almanco, en un 75%, tindran dret a rebre una prestació extraordinària per cessament d'activitat (art. 17.1). Nota: l'article 17 d'aquesta norma ha estat modificat per la disposició final segona del Reial Decret-llei 8/2020.

Obligació de les empreses proveïdores de serveis de comunicacions electròniques de mantenir les prestacions de serveis contractades fins data d'inici de l'estat d'alarma (art. 18)

Suspensió de les operacions de portabilitat de telefonia en curs, així com de les campanyes comercials de contractació de serveis de comunicacions electròniques que requereixin portabilitat per part dels proveïdors telefònics (art. 20).

Interrupció dels terminis per a la devolució de productes comprats. El còmput de terminis es restablirà en el moment en què s'aixequi l'estat d'alarma (art. 21).

Mesures per evitar acomiadaments

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que es donin a conseqüència de la crisi sanitària seran considerades situació de força major, amb els efectes que l'Estatut de Treballadors preveu en aquests casos (arts. 22 i 23)

Exoneració de l'abonament de la quota patronal en els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada definits a l'article 22. L'exoneració serà total per a empreses amb menys de 50 treballadors, i del 75% per a la resta (arts 24 i 25) l'exoneració no tindrà efectes per a la persona treballadora, considerant-se el període com efectivament cotitzat.

Els treballadors afectats per aquests procediments tindran dret a rebre la prestació contributiva per desocupació, encara que no hagin cotitzat el mínim necessari. A més, el temps que es rebi aquesta prestació no computarà a efectes de consumir els períodes màxims de percepció.

Nota: una circular del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del 2 d'abril del 2020 estableix que no es podran produir-se interrupcions en les relacions laborals dels fixos discontinus i que, a més, empreses i treballadors podran accedir extraordinàries previstes en aquest Reial Decret-llei.

La presentació de les sol·licituds d'alta inicial o represa de prestació i subsidi d'atur realitzades fora dels terminis establerts no implicarà una reducció de la duració del dret a la prestació (art. 26)

Mesures de liquiditat per sostenir l'activitat econòmica

El Govern atorgarà avals al finançament concedit a empreses i autònoms amb un import màxim de 100.000 M€ (art. 29)

Ampliació en 10.000 M€ el límit d'endeudament net previst per a l'ICO, que podrà adoptar les mesures necessàries per flexibilitzar i ampliar el finançament disponible i millorar l'accés al crèdit de les empreses, especialment PIMES i autònoms (art. 30)

Creació d'una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 M€ per part de la Commpanyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació, S.A. (art. 31). Aquesta línia de crèdit ha quedat aprovada i regulada posteriorment a través de l'ordre ICT/343/2020.

Ampliació dels terminis en tots els procediments tributaris (art. 33)

Nota: l'article 34 d'aquest Reial Decret-llei ha estat derogat mitjançant el Reial Decret-llei 16/2020.


Es facilitarà que els prestadors de crèdits a explotacions agràries afectats per la sequera del 2017 acordin amb les entitats financeres allargar fins a un any el període d'amortització dels préstecs. Les sol·licituds es podran presentar en un termini de quatre mesos des de l'entrada en vigor de l'RDLL (art. 35)

Mesures de suport a la investigació del COVID-19

Les entitats públiques del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació podran establir jornades laboral extraordinàries per als treballadors si han de desenvolupar mesures excepcionals en l'àmbit de la gestió de la crisi del COVID-19. De la mateixa manera, s'autoritza a aquestes entitats a realitzar contractes per a la investigació relacionada amb el COVID-19 (art. 36)

Autorització d'un crèdit extraordinari a l'institut de Salut Carlos III per a necessitats excepcionals provocades per la crisi del COVID-19 i per subvencions per a projectes d'investigació del virus. En el mateix sentit, autorització d'un crèdit extraordinari al CSIC per a despeses relacionades amb la investigació del COVID-19. Aquests pagaments seran anticipats, sense la prèvia justificació de l'activitat que motiva la concessió, que podrà rendir comptes en el termini màxim d'un any des de la concessió (art. 38)

Altres mesures de flexibilització

Mesures de funcionament per associacions, societats civils i mercantils, cooperatives i fundacions (art. 40)

Les reunions dels òrgans de govern es faran per videoconferència i les decisions d'aquests òrgans es podran adoptar mitjançant votació escrita i sense sessió. També es podran celebrar per videoconferència les sessions de les comissions, juntes o assemblees d'associats o de socis.

Suspensió del termini per a la presentació de comptes anuals fins passats tres mesos des de la finalització de l'estat d'alarma.

A les societats de capital els socis no podran exercir el dret de separació fins que acabi l'estat d'alarma.

El reintegrament de les aportacions als socis cooperatius que siguin baixa durant l'estat d'alarma serà prorrogat fins que passin sis mesos des del final d'aquest.

Les dissolucions de societats queden aparcades fins després de la finalització de l'estat d'alarma.

S'estableixen mesures extraordinàries al funcionament dels òrgans de govern de les societats anònimes cotitzades (art. 41)

Durant l'estat d'alarma es suspèn el termini de caducitat dels assentaments de presentació i de tots els assentaments registrals, reprenent el còmput dels terminis el dia següent de finalització de l'estat d'alarma (art 42)

Durant l'estat d'alarma, el deutor que estigui en insolvència no haurà de sol·licitar la declaració de concurs, ni el deutor que hagués comunicat al jutge competent la iniciació de negociació amb els creditors (art. 43)

Altres mesures

La validesa dels DNIs que caduquin durant la vigència de l'estat d'alarma quedarà prorrogada fins dia 13/03/2021 (DA 4)

Les mesures en l'àmbit laboral estan subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant sis mesos des dels sis mesos següents al restabliment de la seva activitat (DA 6)

Autorització al Centro Nacional de Biotecnología per al desenvolupament d'activitats amb organismes modificats genèticament per a la construcció de virus recombinants basats en el genoma del coronavirus.

Posada en marxa del Programa Acelera PYME amb l'objectiu d'articular iniciatives de suport a les pimes (DA 8)

La suspensió de terminis administratius previst al RD 463/2020 de declaració d'estat d'alarma no seran aplicables als terminis previstos en el present RD-LL (DA 9)

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit