Reial Decret llei 15/2020

Aquesta norma inclou mesures econòmiques com ara la moratòria del pagament del lloguer per a pimes i autònoms mentre duri l’estat d’alarma.

22/04/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

Nota: El Reial Decret-llei 16/2020, de 28 d'abril, ha introduït algunes modificacions a aquest Reial Decret-llei que no estan incloses en aquest resum.

 

 • Moratòria del pagament del lloguer (en aquells casos d’usos diferent al de l’habitatge) per a pimes i autònoms, mentre duri l’estat d’alarma. Es podran beneficiar d’aquesta mesura pimes i autònoms quan la seva activitat hagi quedat suspesa o es pateixi una reducció del 75% de l’activitat (Capítol I).

  • En cas que el propietari sigui un gran tenidor o una empresa o entitat pública, la moratòria es podrà allargar durant els quatre mesos següents de la fi de l’estat d’alarma. Després, el pagament s’efectuarà amb el fraccionament de les quotes durant els dos anys següents sense cap penalització.

  • En cas que el propietari no sigui un gran tenidor o una empresa o entitat pública, es podrà disposar de l’import de la fiança per pagar una o algunes de les mensualitats ajornades. El llogater haurà de tornar aquest import en el termini d’un any.

 • L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) podrà concedir ajornaments de les quotes dels préstecs subscrits per als beneficiaris dels programes de subvencions o ajudes en forma de préstecs quan aquests beneficiaris hagin patit períodes d’inactivitat o reducció del volum de vendes/facturació (article 6).

 • El Consorci de Compensació d’Assegurances podrà acceptar en reassegurament els riscos assumits per les entitats asseguradores privades autoritzades per a operar en les branques d’assegurança de crèdit que ho sol·licitin (article 7).

 • Per a determinats productes necessaris per combatre la COVID-19 (vegeu annex) destinats a entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris o entitats privades de caràcter social, s’aplicarà un tipus del 0% de l’IVA en els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries (article 8).

 • Els contribuents de l’Impost sobre Societats amb volum d’operacions no superior als 600.000€, que tenguin un període impositiu que hagi començat a partir de l’1 de gener del 2020, podran exercir l’opció de pagament fraccionat d’aquest impost. Aquesta mesura no serà aplicable als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal (article 9).

 • Aquells contribuients d’IRPF que desenvolupin activitats econòmiques el rendiment de les quals es determini pel mètode d’estimació objectiva, podran tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica amb estimació objectiva en l’exercici 2021. Açò tindrà els mateixos efectes respecte els règims especials de l’IVA (article 10).

 • Per al mètode d’estimació objectiva per al càlcul de la quantitat que s’ha d’ingressar del pagament fraccionat de l’IIRPF, no computaràn com a exercicis d’activitat els dies naturals en els quals hagi estat declarat l’estat d’alarma. Aquests dies tampoc computaran per al càlcul de l’ingrés de l’IVA per a aquells contribuents sotmesos al règim especial simplificat de l’IVA (article 11).

 • Per a aquells contribuents que hagin sol·licitat el finançament arran dels avals aprovats a través del Reial Decret llei 8/2020, no s’iniciarà el període d’execució de determinats deutes tributaris (article 12, DT1).

 • Durant la vigència de l’estat d’alarma, el Fons d’Educació i Promoció Cooperatiu de les cooperatives podrà ser destinat a dotar de liquiditat a les cooperatives o a qualsevol activitat que serveixi per ajudar a frenar la crisi sanitària de la COVID-19 o els seus efectes (article 13).

 • Es prorroga per dotze mesos més, el termini contemplat a l’article 1.2.b) de la llei de Societats Laborals (article 14).

 • Es prorroga la vigència dels articles 5 i 6 del Reial Decret llei 8/2020, relatius a la prioritat del treball a distància i la reducció o adaptació de la jornada, que seran vigents fins a tres mesos després del final de l’estat d’alarma (article 15).

 • En l’àmbit portuari s’estableixen mesures de relaxació del trànsit mínim, la taxa d’ocupació, la taxa d’activitat, la taxa del buc  per a l’exercici del 2020 (articles 16-19). A més, les autoritats portuàries podran ajornar el deute tributari per un termini màxim de sis mesos sense que es generin interessos (article 20).

 • A l’hora de repartir el Fons de Compensació Interportuari del 2020 i 2021 es prioritzarà l’assignació a aquelles autoritats portuàries més afectades per la COVID-19 (article 21).

 • L’extinció de la relació laboral durant el període de prova a instància de l’empresa produïda des del 9 de març tindrà la consideració de situació legal de desocupació (article 22).

 • L’article 23 estableix normes que hauran de seguir aquells que vulguin disposar de forma excepcional dels seus plans de pensions arran de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Aquest article ha estat modificat pel Reial Decret-llei 16/2020.

 • L’article 24 habilita la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions perquè pugui establir algunes pròrrogues d’alguns terminis de presentació d’informació per a les persones i entitats subjectes a la seva supervisió.

 • Els treballadors agraris del règim general de la seguretat social que hagin realitzat un màxim 55 jornades reals cotitzades l’any 2019, se’ls aplicarà a les quotes durant els períodes d’inactivitat de l’any 2020 una reducció del 19,11% (article 25).

 • Es crea la Fundación España Deporte Global, FSP amb l’objectiu de promoure, impulsar i difondre l’esport federat, olímpic i paralímpic i la internacionalització de l’esport espanyol (article 26, DT3).

 • S’allarguen les referències temporals de l’article 33 del Reial Decret-llei 8/2020 i en les DA8 i DA9 del Reial Decret-llei 11/2020 fins el 30 de maig (DA1).

 • El període de vigència de l’estat d’alarma no computarà a efectes dels terminis de duració de les actuacions comprovatòries de l’Inspecció de Treball i Seguretat Social (DA2).

 • En relació amb els avals per finançar llogaters en situació de vulnerabilitat social i econòmica aprovada a l’article nou del Reial Decret-llei 11/2020, el Ministeri de Transports i Mobilitat podrà concedir avals amb un import màxim de 1.200€ (DA3).

 • S’amplia el termini d’execució per les ajudes per a la reconstrucció i reparació dels danys causats pels terratrèmols de Lorca (Múrcia) l’any 2011 (DA4).

 • Els benefiiaris d’ajudes de convocatòries del Ministeri d’Universitats per a estudiants, personal investigador i/o professors universitaris podran sol·licitar les modificacions oportunes en les condicions de les seves ajudes si la seva realització s’ha vist afectada arran de la crisi de la COVID-19. Els costos derivats d’aquestes modificacions seran finançades pel Ministeri (DA9).

 • Aquells autònoms que no hagin optat a una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social  ni per una mutua d’acord amb el que estableix el Reial Decret llei 8/2020, hauran de formalitzar la seva cobertura per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social (DA10). Els autònoms que hagin optat per una mútua col·laboradora per tenir dret a la prestació per cessament d’activitat prevista al Reial Decret llei 8/2020 fa que la mútua col·laboradora assumeixi la protecció i responsabilitat de pagament de la prestació per cessament d’activitat (DA11).

 • Les quotes que vencin el 2020 derivades de préstecs o bestretes a entitats promotores de parcs científics i tecnològics de convocatòries del Ministeri competent en I+D+I quedaran ajornades a la mateixa data del 2021. De la mateixa forma, aquestes entitats promotores podran sol·licitar un refinançament de les quotes amb venciment previ al 2020 (DA12).

 • S’autoritza que el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) es pugui endeutar per un import màxim de 47,89 milions d’euros en l’exercici del 2020 (DA13).

 • Es podran prorrogar els contractes predoctorals per personal investigador que estiguin en els darrers dotze mesos de contracte pel temps que duri l’estat d’alarma o, fins i tot, tres mesos més. Aquesta previsió serà aplicable per contractes que finalitzin des del 2 d’abril del 2020 (DA14).

 • En el cas de moratòries hipotecàries per a persones vulnerables previstes en el Reial Decret llei 8/2020, serà obligació de l’entitat creditora l’elevació a escriptura pública del reconeixement de la suspensió (DA 15).

 • Les persones que hagin subscrit préstecs universitaris per realitzar un màster universitari podran optar per la novació dels seus instruments contractuals (DT4).

 • Les disposicions transitòries inclouen modificacions sobre la Llei de Classes Passives de l’Estat (Reial Decret legislatiu 670/1987); la Llei 37/1992, de l’Impost sobre el Valor Afegit; la Llei sobre infraccions i sancions en l’Ordre Social (Reial Decret Legislatiu 5/2000); el Reial Decret-llei 5/2015 de mesures urgents en relació amb la comercialització de drets d’explotació de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional; la Llei General de la Seguretat Social (Reial Decret legislatiu 8/2015); la llei de 9/2017, de Contractes del Sector Públic; el Reial Decret-llei 9/2020; i el Reial Decret-llei 11/2020.

 • La DF8 introdueix modificacions al Reial Decret-llei 8/2020. A través d’aquesta modificació, seran considerades de força major per acollir-se a ERTOs aquelles suspensions de contracte i reduccions de jornada que tenguin la seva causa directa en les pèrdues d’activitat com a conseqüència de la COVID-19. A més, estableix que els treballadors fixos discontinus també es podran acollir als ERTOs.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit