Reial Decret-llei 11/2020: Mesures socials i econòmiques complementàries

Mesures de suport a treballadors, col·lectius vulnerables, autònoms, empreses, etc.

01/04/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL REIAL DECRET-LLEI 11/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE TED/320/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL REIAL DECRET-LLEI 13/2020]

Nota 1: Aquest Reial Decret-llei ha estat validat pel Congrés dels Diputats el 9 d'abril del 2020.

Nota 2: El Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d'abril, i el Reial Decret-llei 16/2020 han introduït algunes modificacions a aquest Reial Decret-llei, que no totes estan incloses en aquest resum.

Capítol I. Mesures de suport als treballadors, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables

Mesures dirigides a famílies i col·lectius vulnerables

 • Es suspenen els desnonaments derivats de contractes de lloguer quan el llogater acrediti trobar-se en situació de vulnerabilitat com a conseqüència de la crisi del COVID-19 i estigui impossibilitada per trobar una alternativa habitacional. La suspensió tindrà una durada de, com a molt, sis mesos (art. 1).

 • En els contractes de lloguer d’habitatges es podrà aplicar una pròrroga del contracte de, com a molt, sis mesos, si ho sol·licita el llogater i en aquells casos en que s’esgotin les pròrrogues obligatòries o tàcites entre la declaració de l’estat d’alarma i dos mesos després de la fi d’aquest (art. 2).

 • Els llogaters que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica podran sol·licitar l’ajornament temporal del pagament del lloguer si el propietari és una empresa o entitat pública o bé un gran tenidor (art. 4). El propietari podrà escollir entre dues alternatives:

  • Reducció del 50% del lloguer durant el temps que duri l’estat d’alarma i les mensualitat següents.

  • Moratòria en el pagament del lloguer que no superarà, en cap cas, els quatre mesos. Aquesta moratòria no tindrà cap penalització per al llogater i les quantitats ajornades seran retornades a la persona arrendadora sense interessos.

 • Els llogaters que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica podran sol·licitar l’ajornament temporal del pagament del lloguer si el propietari no és una empresa o entitat pública ni un gran tenidor (art.8). En cas que no s’arribi a cap acord, el llogater podrà tenir accés al programa d’ajudes regulades a l’article 9.

 • Nota: els terminis establerts als articles 4-8 d'aquesta norma han estat ampliats mitjançant el Reial Decret-llei 16/2020, que podeu consultar aquí.

 • Es crearà una línia d’avals amb cobertura total de l’Estat perquè les entitats bancàries puguin oferir ajudes de finançament a les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat. L’import màxim serà de sis mensualitats de renda (art. 9). L'ordre TMA/378/2020 estableix els criteris i requisits per accedir a aquestes ajudes i la resolució d'1 de maig del 2020 de la Secretaria d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana fa pública el Conveni amb l'ICO per a la gestió dels avals per al lloguer previstos a aquest Reial Decret-llei.

 • Es crea un nou programa d’ajudes al lloguer dins el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 destinades a llogaters que tinguin problemes per pagar parcialment o total el lloguer del seu habitatge principal i encaixin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica. La quantitat d’aquestes ajudes serà de com a màxim 900€ mensuals i del 100% de l’import de la renda del lloguer. Els òrgans autonòmics competents determinaran la quantitat exacta d’aquestes ajudes (art. 10).

 • Substitució del programa d’ajudes a persones en situació de desnonament per un programa al qual, a més de persones objecte de desnonament, també s’hi podran acollir les persones vícitmes de violència de gènere, persones sense llar i altres persones vulnerables amb l’objectiu de facilitar-los una solució habitacional immediata. A més d’aquestes persones, també se’n podran beneficiar les administracions públiques, empreses públiques i entitats sense ànim de lucre (art. 11).

 • S’incorpora un nou supòsit a al programa de foment del parc d’habitatge de lloguer per possibilitar que les ajudes a la compra d’habitatges pugui anar destinada a incrementar el parc públic d’habitatges (art. 12).

 • S’autoritza la transferència a les comunitats autònomes dels fons compromesos per a l’any 2020 en els convenis per a l’execucuió del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 (346,64 M€), així com la quantitat compromesa per a l’any 2021 en el primer trimestre de l’any 2021 (454,26 M€) (art. 13).

 • De la mateixa manera, s’autoritza a les comunitats autònomes a disposar d’aquests fons que no hagin estat compromesos sense la necessitat de l’acord de la comissió bilateral de seguiment (art. 14).

 • En els fons estatals que les comunitats autònomes comprometin en el programa d’ajudes per a minimitzar l’impacte del COVID-19 en els lloguers, no serà d’aplicació els requisits de cofinançament autonòmic del Pla Estatal d’Habitatge 2018-20 (art. 15).

 • La moratòria hipotecària a la qual fan referència els articles 7-16 del Reial Decret-llei 8/2020 serà aplicable al deute hipotecari de les hipoteques de:

  • Habitatge habitual

  • Immobles on es produeix l’activitat econòmica d’empreses i professionals

  • Habitatges que no siguin l’habitual que estiguin de lloguer i el deudor hagi deixat de rebre la renda del lloguer.

 • Els ajuntaments i consells podran destinar el 20% del superàvit del 2019 a despeses de serveis socials i promoció social. De la mateixa manera, els consells podran destinar-lo també a inversions relacionades a serveis socials, sempre que siguin financerament sostenibles (art. 20).

 • En el cas de contractes de crèdit no hipotecaris, s'estableix la suspensió temporal de les obligacions contractuals quan la persona que l’ha contractat es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica. Aquestes mesures també s’aplicaran als fiadors i avalistes, que podran exigir que s’esgoti el patrimoni del deudor principal abans de reclamar-los el deute. La suspensió tindrà una duració de tres mesos. Durant el període de suspensió no es podrà exigir el pagament de la quota, no es podran generar nous interessos i, a més, la data de venciment s’allargarà pel temps de duració de la suspensió (arts. 21-27)

 • Nota: per a les moratòries a les quals fan referència els articles 16 i 21-24 d'aquest Reial Decret-llei, trobareu aquí els models de sol·licitud per deixar constància de la moratòria davant el Registre de Béns Mobles.

 • Els autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació a conseqüència del COVID-19 tindran dret a percebre el bo social per un període que mai superarà els sis mesos (art. 28). L'ordre TED/320/2020, de 3 d'abril, determina com s'ha de formalitzar aquesta sol·licitud i inclou el model amb el formulari de sol·licitud.

 • Mentre duri l’estat d’alarma no es podrà tallar el subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas natural i aigua als consumidors persones físiques en el seu habitatge habitual (art. 29).

 • Les persones treballadores de la llar que constin al règim de la Seguretat Social tindran dret a rebre el subsidi extraordinari per falta d’activitat si han deixat de prestar serveis amb caràcter temporal o s’hagi extingit el seu contracte de treball a causa de la crisi del COVID-19 (art. 30). L’article 31 regula la quantitat del subsidi, que mai serà superior al salari mínim. La tramitació d’aquest subsidi tindrà caràcter retroactiu (DT 3). La resolució del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) del 30 d'abril regula el procediment de tramitació d'aquest subsidi.

 • Les persones a les que se’ls hagi extingit el contracte de treball (de, almanco, dos mesos de durada) i no comptin amb la cotització necessària per accedir a una altra prestació o subsidi seran beneficiàries del subsidi per desocupació excepcional. Aquest subsidi serà incompatible amb la percepció de qualsevol renda mínima o ajuda similar. L’import d’aquest subsidi serà del 80% de l’IPREM i tindrà una durada d’un mes (art. 33). La resolució del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) de l'1 de maig regula el procediment de sol·licitud, tramitació i pagament d'aquests subsidis.

Mesures de suport als autònoms

 • Es podran atorgar moratòries de sis mesos, sense interessos, a les empreses i autònoms de les cotitzacions socials a la Seguretat Social sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès amb la declaració de l’estat d’alarma (art. 34).

  • Nota: l'article 34 d'aquesta norma ha estat modificat per la disposició final tercera del Reial Decret-llei 13/2020.

  • Nota 2: l'ordre ISM/371/2020 estableix quines activitats econòmiques es podran acollir a aquesta moratòria.

 • Les empreses i autònoms que no tenguin cap ajornament en vigor, podran sol·licitar l’ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social amb l’aplicació d’un interès del 0,5% (art. 35).

Mesures de suport als consumidors

 • En el cas d’aquells contractes compravenda de béns o prestació de serveis resultin d’impossible compliment, el consumidor i usuari tindran dret de resoldre el contracte durant un termini de 14 dies (art. 36). Les parts podran fer propostes de revisió (oferiment de bons substitutoris del reemborsament, per exemple). L’empresari haurà de tornar la quantitat abonada pel consumidor, excepte les despeses incorregudes. En el cas de contractes de prestació de serveis, es podrà oferir l’opció de recuperar el servei a posteriori que, si el consumidor no accepta, es procedirà a la devolució dels imports ja abonats.

 • Es restringeix l’activitat publicitària de les entitats d’activitats del joc (apostes, loteries, etc.) (art. 37).

Capítol II. Mesures per al sosteniment de l’activitat econòmica

Mesures de suport a la industrialització

 • En el cas dels prèstecs concedits per la SGIPYME que es trobessin pendents de resolució en el moment d’entrada en vigor de l’estat d’alarma, les garanties que hagin d’aportar els sol·licitants es presentaran després de la resolució de la concessió. El termini per presentar-les finalitzarà el 3 de novembre del 2020 (art. 38).

 • Els beneficiaris dels prèstecs de la SGIPYME podran sol·licitar modificacions del quadre d’amortització d’aquest durant el termini de dos anys i mig si la crisi del COVID-19 ha provocat períodes d’inactivitat, reducció de vendes o interrupcions en el subministre (art. 39).

 • L’ICEX podrà retornar les quotes pagades per empreses que hagin pagat per a la participació en fires o altres activitats de promoció internacional que hagin estat convocades per aquesta entitat si aquestes activitats siguin cancel·lades, afectades o ajornades a conseqüència del COVID-19 (art. 40).

 • Queda suspès el pagament d’interessos i amortitzacions corresponents a prèstecs concedits per la Secretaria d’Estat de Turisme de les línies Emprendetur (art. 41).

Flexibilització en matèria de subministres

 • Els autònoms i empreses podran suspendre temporalment o modificar els seus contractes de subministre d’electricitat i/o gas natural (o les pròrrogues d’aquests) per contractar una oferta alternativa sense que sigui penalitzat. Tres mesos després de la fi de l’estat d’alarma es podrà tornar a demanar la reactivació del contracte o una nova modificació. Les empreses elèctriques i gasistes seran compensades a través dels pròxims generals de l’estat amb crèdits per un import equivalent a la reducció d’ingressos a causa de les mesures exposades (articles 42 i 43).

 • Els autònoms i pimes podran suspendre el pagament de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli corresponents al període de l’estat d’alarma. En aquests casos, les comercialitzadores quedaran eximides del pagament de diferents impostos fins que el consumidor aboni els impostos de les factures corresponents o fins que hagin transcorregut sis mesos des del fi de l’estat d’alarma. Un cop finalitzat l’estat d’alarma, les quantitats endeutades es regularitzaran en els següents sis mesos. Les empreses comercialitzadores i distribuidores d’electricitat, gas natural i derivats del petroli podran sol·licitar els avals de l’article 29 del Reial Decret-llei 8/2020 (art. 44).

 • S’estableix una compensació de 15M€ per als prestadors del servei de televisió digital terrestre derivats de mantenir percentatges de cobertura poblacional obligatòria durant sis mesos (art. 46).

 • L’article 47 estableix la regulació per les donacions que s’efectuin per finançar les despeses ocasionades per la crisi sanitària: diners, equipaments, subministres, béns immobles, etc.

 • Les entitats del sector públic estatal, quan no puguin rendir els comptes anuals del 2019 segons els terminis establerts, quedaran suspesos aquests terminis. Aquestes previsions també es podran aplicar al sector públic local i autonòmic (art. 48).

 • El Ministeri d’Hisenda podrà disposar de les disponibilitats líquides dels organismes autònoms i altres entitats integrants del sector públic estatal per cobrir actuacions relacionades amb la crisi derivada del COVID-19 (art. 49).

 • Les empreses i autònoms que siguin prestataris de crèdits la titularitat dels quals sigui d’una comunitat autònoma o entitat local, podran sol·licitar l’ajornament del seu pagament en el que resta de 2020. Per optar-hi, és necessari que la crisi del COVID-19 hagi tingut un impacte sobre la seva activitat. Així, es modificarà el calendari de reemborsaments i es podran fraccionar les quotes ajornades sense que, en cap cas, s’apliquin despeses financeres (art. 50).

 • Les comunitats autònomes i les corporacions locals subministraran la informació econòmico-financera que se’ls requereixi i remetran una determinada informació periòdicament (art. 51).

 • Es concedeix l’ajornament de l’ingrés del deute duaner i tributari corresponent a les declaracions duaneres presentades fins el 30 de maig del 2020. Aquesta disposició no resulta aplicable a les quotes de l’IVA. Serà un requisit per a l’ajornament que el destinatari de la mercaderia importada sigui una persona o entitat amb un volum d’operacions que no superi els 6M€ l’any 2019 (art. 52).

 • S’estableixen unes determinades suspensions de terminis en l’àmbit tributari de les comunitats autònomes i entitats locals (art. 53).

 • En els procediments de concesió de subvencions i ajudes, aquelles atorgades abans de l’estat d’alarma, podran ser ampliats els terminis d’execució de l’activitat subvencionada i, en el seu cas, la justificació i comprovació de la seva execució (art. 54).

Altres disposicions

 • Es concedeix un suplement de crèdit de 60M€ a la companyia de refinançament, CERSA, per ampliar la partida pressupostària del Ministeri d’Indústria (DA 1).

 • Els ingressos derivats de la cotització per formació professional obtinguts durant el 2020 podran destinar-se a finançar prestacions i accions del sistema de protecció per desocupació o per finançar programes que fomentin la contractació de persones desocupades o les ajudin a recuperar el treball (DA 7).

 • Queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol de les accions i drets de la normativa tributària entre el 14 de març i el 30 d’abril (DA 9).

 • S’amplien els terminis aplicables als pagaments a justificar que vencin durant l’estat d’alarma: es disposarà d’un mes més (DA 10).

 • Es permetrà l’expedició de certificats electrònics qualificats (DA 11).

 • Els contractes d’ajudants, professors ajudants doctors, professors associats i professors visitants de l’àmbit universitari, la duració del qual estigui prevista acabar durant la vigència de l’estat d’alarma, es prorrogaran per una extensió equivalent a la duració de l’estat d’alarma (DA 12).

 • Els contractes de treball de duració determinada amb càrrec al finançament procedent de convocatòries d’ajudes de recursos humans realitzats per agents de finançament del Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació podran prorrogar la vigència quan resti un any o menys per a la seva finalització. La pròrroga dels contractes podrà ser acordada per el temps de duració de l’estat d’alarma (DA 13).

 • Per a la interpretació del requisit de mantenir l’ocupació per part de les empreses per a poder-se acollir a les mesures en matèria laboral previstes al Reial Decret-llei 8/2020 es valoraran les característiques específiques dels diferents sectors, com ara l’estacionalitat. En qualsevol cas, les mesures previstes per als treballadors seran d’aplicació independentment de si el seu contracte és temporal o indefinit  (DA 14).

 • Els professionals sanitaris jubilats que es reincorporin al servei actiu tindran dret a percebre l’import de la pensió de jubilació que estiguessin percebent. La DA 15 també recull altres drets d’aquest professionals. Nota: la DA 15 ha estat modificada per la disposició final tercera del Reial Decret-llei 13/2020.

 • Els treballadors públics en servei actiu que sol·licitin col·laborar en les àrees de caràcter sanitari, sociosanitari, d’ocupació, per a la protecció dels col·lectius vulnerables o d’altres que requereixin un reforç a causa de la situació provocada pel COVID-19, conservaran les retribucions que tenien en el seu organisme d’origen (DA 16).

 • El Ministeri de Justícia elaborarà un Pla d’Actuació per a agilitzar l’activitat judicial en els ordres jurisdiccionals social i contenciós-administratiu, així com en l’àmbit dels jutjats mercantils per contribuir a la recuperació econòmica un cop superada la crisi sanitària (DA 19).

 • En els sis mesos següents a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, els partíceps de plans de pensions podran fer efectius els seus drets consolidats si s’han vist afectats per les conseqüències econòmiques derivades de la crisi del COVID-19. Els drets consolidats que podran percebre no seran superiors als ingressos deixats de percebre (DA 20).

 • El subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu que hagin percebut els autònoms no es veurà afectada per la suspensió del contracte i la reducció de jornada arran de la tramitació d’un ERTO a l’empara del Reial Decret-llei 8/2020. Durant el temps que duri l’estat d’alarma no caldrà cotitzar, tot i que es tindrà el període com a cotitzat a tots els efectes (DA 22).

 • Les ajudes reconegudes a l’empara del programa d’ajuda a les persones en situació de desnonament mantenen els seus efectes per el termini i quantitat total per els qual van ser atorgats (DF 1).

 • La tramitació de les autoritzacions d’operacions en curs i operacions import reduït de moviments de capitals i transaccions econòmiques amb l’exterior es regiran pel procediment simplificat, sempre que el seu import sigui igual o superior a 1 M€ i inferior a 5 M€ (DF 2).

 • La DF 4 introdueix una modificació sobre la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió Col·lectiva.

 • La DF 5 introdueix una modificació sobre la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

 • La DF 6 introdueix una modificació sobre la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries.

 • La DF 7 introdueix una modificació a la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

 • Es posen 100 M€ a disposició del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, que podran ser transferits amb urgència a les comunitats autònomes (DF9).

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit