El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

10/06/2020

Actualitzat el 20 de juliol del 2020

[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL REIAL DECRET LLEI 21/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL DECRET PRESIDENTA DEL GOVERN]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ACORD CONSELL DE GOVERN 19 DE JUNY]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA DE SALUT I CONSUM DEL 13 DE JULIOL]

El Govern central ha aprovat, mitjançant el Reial Decret llei 21/2020, el marc normatiu que regularà la nova normalitat, és a dir, el període de temps que va des que acabi la fase III de la desescalada fins que, un cop s’hagi trobat una vacuna eficaç contra la COVID-19, el Govern espanyol declari la finalització de la situació de crisi sanitària. Una de les novetats introduïdes és que, a la nova normalitat, la distància interpersonal de seguretat ja no serà de dos metres, sinó d’un metre i mig. Aquest Reial Decret llei ha estat adaptat al context de les Illes Balears mitjançant el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 aprovat pel Govern el passat 19 de juny i modificat el 13 de juliol. A continuació es resumeixen les dues normes.

PLA DE MESURES EXCEPCIONALS DE PREVENCIÓ, CONTENCIÓ I COORDINACIÓ PER FER FRONT A LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19

Ús de mascareta

 • Totes les persones majors de sis anys han de dur mascareta a la via pública o en espais a l'aire lliure com també en espais tancats d'ús públic o a les zones d'atenció al públic d'edificis públics i privats.
 • La mascareta s'ha de posar de tal manera que cobreixi boca i nas.
 • L'ús de mascareta no és obligatori en situacions de consum d'aliments i begudes ni durant la pràctica d'activitat física, activitats aquàtiques o l'ús d'instruments musicals de vent. S'exceptua també l'obligatorietat de l'ús de la mascareta als menors de setze anys mentre participin en les activitats habituals amb el seu grup de convivència estable en les activitats de lleure infantil i juvenil. Tampoc no és obligatori l'ús de mascareta en els centres de treball, tant si són de titularitat pública com privada, si es pot garantir la distància interpersonal d'1,5 metros entre els treballadors. Així mateix, tampoc no és obligatori usar-la en els espais de la natura o a l'aire lliure fora dels nuclis de població; a les platges i als passeigs marítims, i a les piscines, sempre que l'afluència de persones en aquests espais permeti el manteniment de la distància interpersonal.

 • L'ús de mascareta en centres educatius serà regulada mitjançant una resolució conjunta del conseller d'Educació i de la consellera de Salut.
 • L'incompliment d'aquesta norma pot comportar multes de fins a 100 euros, d'acord amb el règim sancionador per fer complir les normes per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Aforament de reunions familiars i socials

Es limita l'aforament de reunions familiars i socials a setanta persones en espais a l'aire lliure i de trenta persones en espais tancats.

Establiments, locals i serveis oberts al públic

 • Els locals o establiments comercials no podran superar el 75% de la capacitat autoritzada, a no ser que s'hi pugui aplicar una norma específica diferent.
 • Aquesta limitació no serà aplicable a aquells establiments que van ser considerats essencials durant l'estat d'alarma (alimentació, begudes, béns de primera necessitat, farmàcies, serveis mèdics, etc.).

Activitats socials

 • Els parcs infantils o espais d'ús públic a l'aire lliure similars poden estar oberts al públic. S'hi haurà de dur a terme una neteja i desinfecció diària.
 • A les platges s'hi podrà estar en grups de fins a vint-i-cinc persones, guardant la distància de seguretat entre grups de persones d'1,5 metres.
 • A les piscines recreatives o d'ús esportiu s'haurà de respectar el límit del 75% de la seva capacitat.
 • A les vetles fúnebres hi poden assistir fins a setanta persones (si són a l'aire lliure) o trenta (en espais tancats).
 • La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat es restringeix a un màxim de setanta-cinc persones entre familiars i afins.
 • Es permet l'assistència a llocs de culte sempre que no es superi el 75% de la capacitat. No es permet l'ús d'aigua beneïda i s'ha d'evitar el contacte personal, tocar o besar objectes de devoció o altres objecte que habitualment es manegin.
 • Es poden celebrar cerimònies nupcials i altres celebracions religioses i socials, sempre que no es superi el 75% de l'aforament, i amb un màxim de dues-centes cinquanta persones (aire lliure) o cent cinquanta persones (espais tancats).
 • Es poden celebrar festes populars a partir de l'1 de juliol.
 • A les atraccions de fira en què els elements disposin de fileres de seients, es pot ocupar el 75% de cada filera, o bé el 50% de la instal·lació en aquelles atraccions sense seients.

Servei de Salut de les Illes Balears

 • S'han d'establir sistemes de control de temperatura als accessos a les instal·lacions sanitàries i s'han de mantenir les consultes telefòniques o telemàtiques.

Comunitat educativa

 • Els tràmits administratius s'han de dur a terme preferentment de forma telemàtica.
 • Es reprendrà l'educació presencial a partir del setembre del 2020.
 • S'han de reprendre també serveis complementaris de transport, menjador escolar i escola matinera als centres que en disposin.
 • Els centres educatius han d'elaborar un pla de contingència que inclogui l'organització de l'inici de curs i la previsió de les actuacions que s'han de dur a terme per poder fer front a les possibles eventualitats que es puguin produir a durant el curs 2020-2021.
 • En el cas dels centres de primer cicle d'educació infantil, públics i privats, hauran de seguir normes d'higiene, protecció i les següents ràtios màximes:
  • <1 anys: 7 nadons
  • 1-2 anys: 9 infants
  • 2-3 anys: 14 infants
  • Aules mixtes: 75% de la ràtio d'abans de l'estat d'alarma
  • Els centres 0-3 privats no educatius hauran de complir amb les mateixes ràtios, però a més hauran de limitar la seva capacitat al 75%.
 • La UIB també pot reprendre l'activitat lectiva presencial en el curs 2020-2021 i haurà d'elaborar un pla de contingència.
 • L'activitat que es dugui a terme a acadèmies, autoescoles i centres privats d'ensenyament no reglat i centres de formació es pot impartir de forma presencial sempre que no se superi una capacitat del 75% respecte del màxim permès.
  • En el cas d'utilització de vehicles, és obligatori l'ús de mascareta tant pel personal docent com per l'alumnat o la resta d'ocupants del vehicle.

Mesures relatives als serveis socials

 • Als centres i serveis dels serveis socials la distància mínima de seguretat ha de ser igual o superior a dos metres i la capacitat dels espais s'ha d'ajustar a una persona usuària per cada quatre metres quadrats.
 • S'ha de dur a terme un control dels usuaris i treballadors amb l'objectiu de facilitar i agilitzar el seguiment dels contactes en cas de contagi de COVID-19.
 • Abans de la intervenció, es prendrà la temperatura a l'usuari que, en cas que presenti símptomes de la malaltia, no es podrà fer la intervenció. Tampoc es duran a terme a persones amb infecció activa, que hagin tingut contacte estret amb infectats o a domicilis on hi hagi algun cas actiu.
 • Els serveis de transport es poden dur a terme limitant la capacitat del vehicle al 50%.
 • Els centres i serveis socials tenen l'obligació de comunicar a l'autoritat sanitària, amb menys de 12 hores, tots els casos confirmats o amb sospita de COVID-19.
 • Els serveis residencials i d'estades diürnes han de disposar de plans de contingència.
 • Els serveis de promoció de l'autonomia personal per a persones adultes romandran tancats fins que la Conselleria d'Afers Socials i Esports o el consell insular competent en dicti resolució de reobertura.
 • El servei d'atenció primerenca han d'haver arribat al 100% de la intervenció presencial dia 1 de setembre el 2020 mantenint les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries.
 • Pel que fa a les visites de les residències:
  • S'han d'acordar prèviament amb un sistema de cita prèvia.
  • Si s'han de limitar el nombre de visites al centre, la direcció ha de garantir que cada persona resident pugui rebre, com a mínim, una visita setmanal.
  • Aquestes s'han de dur a terme en espais amplis i amb bona ventilació, que tengui un espai per a la neteja de mans i un poal amb tapadora i pedal per dipositar-hi el material de seguretat una vegada finalitzi la visita.
  • Es recomana no fer visites a les habitacions de les persones residents, excepte quan aquestes es trobin enllitades per problemes de salut o mèdics.
  • Les persones visitants han de dur mascareta durant tota la visita i s'han de rentar les mans abans d'entrar.
  • Es prendrà la temperatura als visitants i no es permetrà l'entrada de persones amb símptomes compatibles amb la malaltia.
  • Es durà un registre estricte de les visites, amb l'objectiu d'agilitzar el seguiment de contactes, si fos el cas.
 • Als centres que no tenguin cap cas actiu o en estudi de COVID-19, es permetran sortides als residents sota unes condicions concretes.
 • No estaran permeses les visites ni les sortides en els casos següents als centres on hi hagi casos actius o en estudi de la malaltia, a persones amb COVID-19 ni a persones que presentin símptomes d'infecció respiratòria.
 • En funció de la situació epidemiològica, l'autoritat sanitària autonòmica podrà intervenir en els centres residencials.

Activitat esportiva

 • La pràctica esportiva a l'aire lliure es pot dur a terme en grups de fins a 30 persones.
 • Es permet la pràctica esportiva individual i de modalitats de parella a les platges.
 • S'estableix una capacitat màxima dels espais esportius.
 • Les activitats que es desenvolupin a les instal·lacions esportives no poden superar el 75% de la capacitat màxima. Les instal·lacions i centres esportius hauran de disposar de protocols amb normes de prevenció i higiene.
 • Es permet l'ús de vestidors i les dutxes, garantint que no se superi el 75% de la seva capacitat.
 • A les instal·lacions esportives s'han de garantir els procediments de ventilació, neteja i desinfecció.
 • Els esports col·lectius de contacte físic es podran practicar en grups de fins a trenta persones (si són de camp), vint persones (si són de pista) o deu persones (en la resta de casos).
 • Es pot reprendre el calendari competitiu de les federacions esportives per a la temporada 2019-2020, amb l'excepció dels esports d'equip i els esports de contacte. En aquests casos, s'haurà de sol·licitar de manera justificada a la Conselleria corresponent. La resta de competicions no es reiniciaran fins la temporada 2020-2021 i, en tot cas, a partir de l'1 de setembre.
 • A les competicions esportives hi podrà assistir el públic amb un 75% de la capacitat d'espectadors i amb fins a 1.000 espectadors asseguts en instal·lacions a l'aire lliure o 300 en el cas d'instal·lacions cobertes.
 • Els esportistes hauran de declarar responsablement no haver tingut símptomes compatibles amb la COVID-19 abans de les competicions esportives.

Activitats de temps lliure per a la població infantil i juvenil

 • Aquestes activitats s'han de dur a terme a l'aire lliure o a espais coberts amb ventilació constant, amb un màxim de 100 participants.
 • Les activitats s'han de dur a terme per grups de fins a vint participants més dos monitors, i s'ha d'evitar el contacte entre diferents grups.

Activitats culturals

 • Cada equipament cultural comptarà amb un pla d'actuació actualitzat amb els protocols que s'han de seguir.
 • Els béns culturals de valor històric o artístic i els llibres no s'han de desinfectar, sinó que s'han de sotmetre a quarantena.
 • Biblioteques
  • Les biblioteques han de prestar els serveis que no puguin comprometre la distància interpersonal i la quarantena de 24 hores per als volums consultats (excepte la premsa diària).
  • Es poden fer activitats culturals sempre que no se superi el 75% de la capacitat autoirtzada.
  • Es poden utilitzar espais i instruments d'ús comú si es desinfecten després de cada ús.
 • Arxius
  • S'han de potenciar els serveis prestats telemàticament, i en el cas de serveis presencials s'ha d'oferir un sistema de cita prèvia.
  • Es poden utilitzar espais i instruments d'ús comú si es desinfecten després de cada ús.
  • Els documents no s'han de desinfectar, sinó sotmetre a una quarantena de 24 hores.
 • Museus i sales d'exposicions
  • S'ha de reduir la capacitat permesa al 75%.
  • En activitats culturals, s'ha de limitar l'assistència al nombre de persones que permeti mantenir la distància d'un metre i mig.
  • Les visites poden ser de grups de fins a vint-i-cinc persones.
 • Visites a monuments i altres equipaments culturals
  • Els monuments i altres equipaments culturals han de ser accessibles al públic sempre que no es superi el 75% de la capacitat.
 • Cinemes, teatres, auditoris, circs i espais similars
  • Poden dur a terme la seva activitats amb seients preassignats, sempre que no es superi el 75% de la capacitat.
  • Límit de 300 persones en espais tancats i de 1000 en el cas d'activitats a l'aire lliure.
 • També s'estableixen normes específiques per als col·lectius artístics.
 • Es recomana la venda d'entrades en línia.
 • Per als cors de cant, hauran de tenir un màxim de quinze integrants. Les seves actuacions s'hauran de fer preferentment a l'aire lliure i garantint la distància interpersonal. Si aquestes tenen lloc a espais interiors, aquesta distància ha de ser de tres metres.

Activitats turístiques

 • Els establiments de restauració, bars i cafeteries han de limitar l'aforament al 75% en els espais interiors.
  • Els establiments d'entreteniment i restauració tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, sense superar mai les 2.00 h. Una vegada produït el tancament no es poden reobrir fins que no hagin transcorregut com a mínim quatre hores.
  • Es permet el consum a la barra només als establiments que duguin a terme l'activitat de bar cafeteria fins a les 22.00 h.
  • Les terrasses poden obrir al públic sense restriccions d'aforament sempre que es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal i amb una ocupació màxima de vint-i-cinc persones per taula o agrupació de taules.
  • Es prohibeix l'ús de dispositius d'inhalació de tabac, pipes, xixes o assimilats i l'ús de vaporitzadors d'aigua a qualsevol establiment obert al públic.
  • A les zones que no siguin considerades de turisme d'excessos, s'hi podran obrir locals d'oci nocturn que tenguin una capacitat inferior a tres-centes persones sempre que limitin la seva capacitat al 75%, s'inhabiliti la pista de ball per a aquest ús i tots els clients ocupin una plaça asseguts.
  • S'estableixen normes de neteja i desinfecció concretes.
  • S'han d'eliminar els productes d'autoservei com ara portatovallons, portaescuradents, vinagreres, setrills i altres utensilis similars, i prioritzar les monodosis o el servei en altres formats sota petició del client.
  • El personal que serveixi les taules i a la barra ha de garantir la distància de seguretat amb el client i s'ha dutilitzar de manera obligatòria mascareta durant el servei.
  • El client ha de mantenir en tot moment la distància d'un mínima d'un metre i mig de separació amb altres clients que no formin part del seu grup de convivència i amb el personal.
 • Zones comunes d'allotjament turístic. Tampoc podran superar el 75% de la capacitat. Les activitats d'animació o classes en grup s'han de dissenyar i planificar amb una participació màxima de vint-i-cinc persones.
 • Es poden dur a terme activitats de turisme actiu i de naturalesa per a grups de fins a quaranta persones de turisme actiu i de naturalesa, amb una restricció de la capacitat del 75%.
 • Es poden fer activitats de guia turístic amb grups de fins a 30 persones i concertant-les preferentment amb cita prèvia. No es podrà distribuir material que pugui anar de mans en mans durant el seu desenvolupament.
 • Centres recreatius turístics, parcs zoològics i aquaris:
  • Es permet la reobertura d'aquests centres sempre que es limiti la seva capacitat al 50% en les seves instal·lacions, i en un terç en les atraccions i espais tancats.
 • Es podran celebrar congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments sempre que no es superin els 150 assistents i el 75% de la capacitat de la instal3lació.
 • Es permet la reobertura dels locals d'oci infantil, respectant el 50% de la capacitat i aplicant mesures estrictes d'higiene, prevenció i ventilació.

 

Comerços minoristes i activitats de serveis obertes al públic

 • Es reduirà la capacitat al 75%.
 • S'ha de mantenir un horari d'atenció preferent a persones més grans de 65 anys.
 • S'ha de garantir la distància mínima d'un metre i mig.
 • S'egigeix la protecció dels productes per a prova individualitzada en cas de sofàs, llits, joieria o similar.
 • Els emprovadors han de ser utilitzats per una única persona, i aquests espais s'han de netejar i desinfectar amb freqüència.
 • S'estbleixen unes normes d'higiene i prevenció.
 • Als mercats ambulats s'ha de garantir la limitació del 75% dels llocs habituals autoritzats. Els ajuntaments poden augmentar la superfície habilitada o habilitar nous dies per a aquesta activitat.

 

Transport públic terrestre

 • És obligatori l'ús de mascareta en els serveis de transport públic de viatgers en tots els àmbits.
 • En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers amb autobús, així com en els transports ferroviaris, en els quals tots els ocupants hagin d'anar asseguts, es poden ocupar la totalitat dels seients i s'ha de procurar la màxima separació entre usuaris.
 • En els transports públics col·lectius de viatgers d’àmbit urbà i periurbà en els quals existeixin plataformes habilitades per al transport de viatgers drets, s’hi poden ocupar la totalitat dels seients, i s’hi ha de mantenir una referència d’ocupació del cinquanta per cent de les places destinades als passatgers que viatgen drets, i procurar, en tot cas, la separació màxima possible entre ells.

 • En els tranport particulars i privats de persones amb vehicles de fins a nou places, l'ús de mascareta també és obligatori, excepte quan la totalitat dels ocupants siguin convivents.

 • En els transports públics de viatgers amb vehicles de fins a nou places, incloent-hi la del conductor, es poden ocupar la totalitat de les places de cada fila addicional de seients respecte de la del conductor, així com les oferides a la fila de seients del conductor, quan s'hagin esgotat, prèviament, les de darrere.

 • Els consells insulars i els ajuntaments poden fixar el percentatge mínim de servei de taxi en el seu àmbit d’actuació, el qual ha de ser com a mínim d’un quaranta per cent.

 • Els serveis de transport públic de viatgers subjectes a contracte i servei públic poden ajustar el volum de l’oferta a l’evolució de la recuperació de la demanda.

Mesures per a la circulació de públic espectador o assistent d'actes i esdeveniments culturals

 • Es recomana la venda d'entrades en línia i, en cas de compra en taquilla, s'ha de fomentar el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius.
 • L'ús de mascareta és obligatori en tot moment en els espectacles que es duguin a terme tant en espais tancats com en espais oberts.

Mesures específiques en agrupacions corals i bandes de música

 • Les activitats d'assaig o concert de les agrupacions corals i de les bandes de música es poden dur a terme en grups d'un màxim de trenta persones.
 • Els cantaires i músics han d'emprar mascaretes, llevat dels músics de vent.
 • Les actuacions i assaigs s'han de fer preferentment a l'aire lliure.
 • Si les actuacions tenen lloc en espais interiors, la distància mínima interpersonal entre cantaires o instrumentistes de vent i entre aquests i el públic s'ha d'augmentar obligatòriament fins als tres membres.
 • Els espais utilitzats s'han de ventilar freqüentment.

Altes mesures

 • En el transport marítim de passatgers de caràcter turístic o recreatiu es pot utilitzar el 75% de la capacitat de l'embarcació en cobertes tancades i la totalitat de les places en cobertes descobertes. Serà obligatori l'ús de mascareta i queden prohibides les party boats.
 • Els establiments de joc i apostes han de limitar la presència de clients a dos terços de la seva capacitat i la seva hora de tancament no pot superar mai les 02.00 h.
 • Els centres d'informació, interpretació i recepció d'espais naturals i finques públiques gestionades per la Conselleria de Medi Ambient i Territori i l'IBANAT romandran oberts a partir del dia 1 de juliol.
 • Els refugis gestionats per l'IBANAT romandran oberts a partir del dia 1 de setembre del 2020, si la condició sanitària ho permet.
 • Es crea el Comitè d'Alerta de Seguiment de la COVID-19 a les Illes Balears (CASCOIB),encarregat d'assessorar la presidenta i el Govern sobre l'evolució epidemiològica de la COVID-19 i sobre les actuacions que s'han de dur a terme per protegir la població, format per experts en àmbits relacionats amb la pandèmia.

 

REIAL DECRET-LLEI 21/2020

Ús obligatori de mascaretes

En la nova normalitat, portar mascaretes seguirà essent obligatori per a les persones majors de sis anys a la via pública i en espais oberts al públic sempre que no sigui possible garantir la distància de seguretat interpersonal. També serà obligatori als mitjans de transport. Les excepcions d’aquesta obligació són les següents:

 • Persones que presentin malalties o dificultats respiratòries que es puguin agreujar per l’ús de la mascareta.

 • Persones amb situació de discapacitat o dependència que no disposin d’autonomia per treure’s la mascareta.

 • Persones amb alteració de conducta que faci inviable la seva utilització.

 • Causes de força major o situació de necessitat.

 • Pràctica d’esport individual a l’aire lliure.

 • Pràctica d’activitats de naturalesa incompatible amb l’ús de mascareta.

L’incompliment d’aquesta norma podrà implicar sancions de 100€.

Aquesta norma s'ha endurit a partir del 13 de juliol del 2020. Consulta'n els detalls aquí.

Centres de treball

 • S’adoptaran mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades al centre de treball.

 • Es posarà a disposició dels treballadors aigua i sabó, gels hidroalcohòlics o desinfectants.

 • S’adoptaran les mesures necessàries d’ordenació dels llocs de treball, organització dels torns i ús de llocs comuns necessàries per garantir la distància de seguretat interpersonal.

 • Mesures per evitar la coincidència massiva de persones en centres de treball a les franges horàries de major afluència.

 • Es potenciarà el teletreball en aquelles activitats que ho permetin.

 • Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19, en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19 no hauran d'accedir al seu centre de treball.

 • S’hauran d’establir normes de desinfecció, prevenció i condicionament, així com prendre les mesures necessàries per evitar aglomeracions i assegurar la distància interpersonal en els següents casos:

  • Centres docents

  • Centres de serveis socials. Aquests, a més, hauran de disposar de plans de contingència per la COVID-19 orientats a la identificació precoç de possibles casos.

  • Establiments comercials

  • Hotels i allotjaments turístics

  • Activitats d’hoteleria i restauració

  • Equipaments culturals, espectacles públics i altres activitats recreatives

  • Instal·lacions per activitats i competicions esportives. En el cas de la Lliga de Futbol Professional i la lliga ACB de bàsquet, l’aplicació d’aquestes mesures anirà a càrrec del Consell Superior d’Esports.

  • Altres establiments i locals on s’apreciï el risc de transmissió comunitària de COVID-19.

Transports

 • En les línies regulars de transport marítim de passatgers, i de passatgers i càrrega rodada, el titular de la DG de la Marina Mercant per modular els nivells de prestació dels citats serveis.

 • Els operadors de transport marítim hauran de recaptar la informació de contacte per a tots els passatgers i conservar els llistats un mínim de quatre setmanes amb posterioritat al viatge, que hauran de ser facilitades a les autoritats sanitàries quan ho sol·licitin.

 • La DG de Marina Mercant podrà ordenar l’adopció de mesures sanitàries necessàries per al control dels vaixells de passatgers i transport rodat, també creuers.

 • Els operadors de transport aeri i terrestre interprovincials també hauran de recaptar la informació de contacte de tots els passatgers i conservar dels llistats un mínim de quatre setmanes amb posterioritat al viatge, que hauran de ser facilitades a les autoritats sanitàries quan aquestes ho requereixin.

 • AENA posarà els recursos humans, sanitaris i de suport necessaris amb la finalitat de garantir el control sanitari de l’entrada de passatgers de vols internacionals.

 • Les autoritats portuàries posaran a disposició dels serveis centrals i perifèrics de Sanitat Exterior els recursos necessaris per garantir la valoració sanitària i epidemiològica a l’entrada de passatgers internacionals als ports d'interès general.

 • En els transports públics de viatgers de competència estatal ferroviari i carretera subjectes a contracte públic o OSP, els operadors hauran d’ajustar els nivells d’oferta a l’evolució de la recuperació de la demanda. En tot cas, s’hauran d’evitar les aglomeracions.

Medicaments i productes sanitaris

S’estableixen una sèrie de mesures per garantir el subministrament de medicaments considerats essencials en la gestió de la crisi sanitària de la COVID-19 i per afavorir la producció de productes sanitaris.

Detecció precoç, controls de fonts d’infecció i vigilància epidemiològica

S’estableixen una sèrie de mesures encaminades de prevenció, control i vigilància epidemiològica de la COVID-19. Els serveis de salut de les comunitats autònomes hauran de garantir la realització d’una prova diagnòstica de PCR a tots els casos sospitosos de COVID-19. Les autoritats autonòmiques comunicaran al Ministeri de Sanitat la informació de casos i brots.

Mesures per garantir les capacitats del sistema sanitari

 • Les administracions competents vetlaran per garantir la disponibilitat de professionals sanitaris amb capacitat de reorganització d’aquests d’acord amb les prioritats de cada moment. En particular, garantiran un nombre suficient de professionals involucrats en la prevenció i control de la malaltia, el seu diagnòstic proper, l’atenció als casos i la vigilància epidemiològica.

 • Les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes hauran de tenir plans de contingència que garanteixin la capacitat de resposta i la coordinació entre els serveis de salut pública, atenció primària i atenció hospitalària.

 • Els centres d’atenció primària i hospitalària públics i privats hauran de comptar amb plans interns per fer front a la gestió de situacions d’emergència relacionades amb la COVID-19.

 • Les comunitats autònomes hauran de remetre al Ministeri de Sanitat la informació sobre la situació de la capacitat assistencial i de necessitats de recursos humans i materials.

Altres mesures

S’autoritza a l’Administració General de l’Estat a atorgar avals per un import màxim de 2.817.500.000 € l’any 2020 per cobrir els costos i les pèrdues en les operacions de finançament que realitzi el Banc Europeu d’Inversions (BEI) a través del Fons Paneuropeu de Garanties en resposta a la crisi de la COVID-19.

Notícies relacionades

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit