Reial Decret-llei 13/2020: mesures urgents en matèria d’ocupació agrària

S’introdueixen mesures de flexibilització per assegurar el sosteniment de l’activitat agrària.

08/04/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

Nota: Aquesta norma ha estat validada pel Congrés dels Diputats el 22 d'abril.

Nota 2: El Reial Decret-llei 16/2020, de 28 d'abril ha introduït algunes modificacions a aquest Reial Decret-llei que no estan incloses en aquest resum.

 

L’objectiu d’aquesta norma és afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari a través de mesures de flexibilització. Aquestes mesures seran d’aplicació fins el 30 de juny del 2020.

Les persones que es podran beneficiar d’aquestes mesures de flexibilització seran les següents:

 • Persones en situació de desocupació o cessament d’activitat

 • Treballadors amb contracte suspès a causa del tancament temporal de l’activitat

 • Treballadors migrants amb un permís de treball que acabi entre el 14 de març i el 30 de juny.

 • Joves, d’entre 18 i 21 anys, de tercers països que es trobin en situació regular.

A més, per beneficiar-se d’aquestes mesures serà necessari que el domicili dels treballadors o el lloc de residència temporal siguin pròxims als llocs on s’hagi de desenvolupar l’activitat.

Els ingressos percebuts per aquesta activitat laboral no es tindran en compte a efectes dels límits de renda establerts per a les prestacions de la Seguretat Social. A més, Les retribucions percebudes per l’activitat que es desenvolupi a l’empara d’aquesta norma serà compatible amb:

 • El subsidi d’atur

 • Les prestacions de desocupació derivades de la suspensió, excepte en el cas dels ERTOs derivats de la situació excepcional de la COVID-19, (aquells que s’acullin al que estableixen els articles 22-25 del Reial Decret-llei 8/2020).

 • Altres prestacions per atur regulades a la Llei General de la Seguretat Social.

 • Prestacions per cessament d’activitat, excepte en aquells casos derivats de la situació excepcional de la COVID-19 (aquells que s’acullin al que estableix l’article 17 del Reial Decret-llei 8/2020).

 • Qualsevol altre prestació econòmica o qualsevol altre benefici o ajuda social atorgada per qualsevol administració.

En canvi, aquestes retribucions seran incompatibles amb:

 • Prestacions econòmiques de la Seguretat Social per incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural.

 • Pensions d’incapacitat permanent contributiva

 • Prestació per naixement i cura de menor de la Seguretat Social

Per altra banda, l’empresari haurà d’assegurar en tot moment la disponibilitat de mitjans de prevenció apropiats per fer front a la COVID-19.

Tramitació

Les administracions competents i els agents socials promouran la contractació de persones que es trobin en les circumstàncies descrites. Les ofertes d’ocupació que s’hagin de cobrir seran comunicades per les empreses als serveis públics d’ocupació autonòmics.

Per a gestionar les següents ofertes de feina es tindran en compte els següents criteris prioritaris:

 • Persones en situació d’atur o cessament d’activitat que no rebi cap tipus de subsidi o prestació.

 • Persones en situació d’atur o cessament d’activitat que rebi únicament subsidis o prestacions no contributives.

 • Persones en situació d’atur o cessament d’activitat que rebin subsidis per atur o prestacions de caràcter social o laboral.

 • Migrants amb permís de treball i residència que expirin entre el 14 de març i el 30 de juny.

 • Joves nacionals de tercers països, d’entre 18 i 21 anys.

En tot cas, la remuneració mínima serà la que correspongui segons el conveni col·lectiu i, en tot cas, el Salari Mínim (950€ mensuals).

A més, s’adoptaran mesures extraordinàries de simplificació per a la tramitació dels procediments que permetin a les entitats gestores de la Seguretat Social resoldre de forma provisional en matèria de prestacions de la Seguretat Social.

Altres mesures

 • A través d’una modificació del Reial Decret-llei 6/2020, del 10 de març, s’amplien les situacions protegides com a situació assimilada a accident de treball. Tindran aquesta consideració, doncs, els períodes d’aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi on tenguin el domicili les persones treballadores com a conseqüència de la COVID-19.

 • La DA 5 inclou mesures sobre les llicències i abonament de retribucions als mutualistes de MUFACE i MUGEJU en situació d’incapacitat temporal durant l’estat d’alarma. Aquesta disposició adicional contempla les excepcions aplicables a la declaració de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com al reconeixement i al pagament del subsidi. Una Resolució de 13 d'abril del 2020 de MUFACE desenvolupa aquest punt.

 • La DA 6 estableix l’exempció de certes taxes per a la investigació científica relacionada amb la lluita contra la COVID-19.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit