Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

17/06/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

El Govern de l’Estat ha creat el Fons per fer front a la crisi de la COVID-19, que serà transferit a les comunitats autònomes de forma incondicional. Aquest Fons tindrà un import total de 16.000.0000.0000 €, que es repartirà de la següent forma:

Tram 1. 6.000 milions d’euros

Aquest tram es repartirà a les comunitats autònomes seguint criteris de despesa sanitària:

 • 35% segons dades de població protegida

 • 30% segons el nombre de casos de COVID-19 de pacients que hagin requerit ingrés a UCI a 30 d’abril del 2020.

 • 10% segons el nombre de proves de PCR realitzades a 30 d’abril del 2020.

 • 25% segons casos de COVID-19 de pacients que hagin requerit hospitalització a 30 d’abril del 2020.

 • S’assignen automàticament 12 milions per a cadascuna de les ciutats autònomes (Ceuta i Melilla).

Aquest tram serà alliberat el mes de juliol.

Tram 2. 3.000 milions d’euros

Aquest tram es repartirà a les comunitats autònomes seguint criteris de despesa sanitària:

 • 45% segons dades de població protegida

 • 25% segons el nombre de casos de COVID-19 de pacients que hagin requerit ingrés a UCI a 31 d’octubre del 2020.

 • 10% segons el nombre de proves de PCR realitzades a 31 d’octubre del 2020.

 • 25% segons casos de COVID-19 de pacients que hagin requerit hospitalització a 31 d’octubre del 2020.

 • S’assignen automàticament 6 milions per a cadascuna de les ciutats autònomes.

Aquest tram serà alliberat el mes de novembre.

Tram 3. 2.000 milions d’euros

Aquest tram es repartirà a les comunitats autònomes seguint criteris de despesa educativa:

 • 80% segons la població de 0 a 16 anys

 • 20% segons la població de 17 a 24 anys

 • S’assignen automàticament 7 milions per a cadascuna de les ciutats autònomes.

Aquest tram serà alliberat el mes de setembre.

Tram 4, part I. 4.200 milions d’euros

Aquesta part del tram es repartirà a les comunitats autònomes seguint criteris de caiguda de l’activitat econòmica:

 • 60% en funció del pes relatiu dels drets reconeguts mitjans per l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transports i tributs sobre el joc.

 • 40% segons la població.

Aquest tram serà alliberat el mes de desembre.

Tram 4, part II. 800 milions d’euros

Aquesta part del tram es repartirà a les comunitats autònomes seguint criteris de caiguda de l’activitat econòmica:

 • 34% pels serveis regulars permanents d’ús general de transport de viatgers interurbans per carretera en funció dels vehicles*km produïts l’any 2018.

 • 49% al Consorci Regional de Transports de Madrid i de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.

 • 13% a les comunitats autònomes titulars de serveis ferroviaris interurbans i metropolitants

 • 4% a la comunitat autònoma de les Illes Canàries.

Aquest tram serà alliberat el mes de desembre.

***

Les comunitats autònomes podran incorporar a l’exercici pressupostari del 2021 els romanents dels crèdits procedents dels recursos transferits amb càrrec al Fons COVID-19 de forma que puguin atendre les obligacions pendents d’imputar a pressupost al tancament de l’exercici 2020.

Més enllà d’aquest fons, s’eximirà de l’aplicació de la regla de destí del superàvit pressupostària el 2020 a aquelles comunitats autònomes que hagin registrat superàvit pressupostàri en exercicis anteriors que estigui pendent d’aplicació a reduir el nivell d’endeutament net a 31 de desembre del 2019 i que, a més, com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 preveguin liquidar el pressupost de l’exercici 2020 amb necessitats de finançament en termes de contabilitat nacional. En aquests casos, doncs, es podrà disposar d’aquest superàvit per atendre les necessitats de finançament del dèficit del 2020 sempreque no incrementin el nivell d’endeutament net per l’import d’aquest superàvit al tancament de l’exercici 2020.

Notícies relacionades

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

Regulació del pla pilot de turisme internacional

S'estableix un corredor segur perquè comencin a arribar turistes internacionals a les Illes Balears.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit