Condicions de la fase 1 de la desescalada

Novetat: a partir del 18 de maig es permet la pràctica de la caça i la pesca recreativa i esportiva.

09/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

Nota 1: Podeu conèixer més detalls de les condicions de mobilitat per a la fase 1 consultant el resum de l'ordre TMA/400/2020.

Nota 2: Aquest resum ha estat actualitzat el 18 de maig amb les modificacions introduïdes mitjançant l'ordre TMA/414/2020 que, entre altres coses, permet la pràctica de la caça i la pesca recreativa i esportiva.

Nota 3: El 25 de maig Menorca entrarà a la fase 2 de la desescalada, per la qual cosa convé consultar el resum corresponent.

A partir del dilluns 11 de maig, una part del territori de l’Estat espanyol entra a la fase 1 de la desescalada. Entre aquests territoris s’hi troba Menorca, així com la resta de les Illes Balears i Pitiüses. El funcionament de la fase 1 queda regulat per l’ordre SND/399/2020, de 9 de maig, que es resumeix a continuació.

Les persones vulnerables a la COVID-19 també podran fer ús del que estableix aquesta ordre, a diferència de les persones que presentin símptomes o romanguin en aïllament domiciliari o en quarantena per haver tingut contacte amb persones amb COVID-19.

Mesures d’higiene i protecció als centres de treball

 • Sempre que sigui possible es seguirà fomentant la continuïtat del teletreball.

 • Els titulars o directors dels centres de treballs hauran d’adoptar les mesures d’higiene i prevenció per al personal treballador, assegurant que aquests puguin disposar de gels hidroalcohòlics o desinfectants (o, quan no sigui possible, d’aigua i sabó). Quan no es pugui garantir la distància interpersonal, s’assegurarà que els treballadors disposen dels EPIs adequats al nivell de risc.

 • Els treballadors que estiguin en aïllament domiciliari o presentin símptomes de la COVID-19 no s’incorporaran als seus llocs de feina. Tampoc ho faran els que es trobin en quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes de COVID-19.

 • El sistema de fitxatge per empremta serà substituït per un sistema que garanteixi la higiene.

 • Es podran realitzar els canvis organitzatius per garantir la possibilitat de mantenir la distància interpersonal (disposició dels llocs de treball, torns, horaris, condicions de treball, etc.)

 • La distància interpersonal s’haurà de complir també a les zones d’ús comú dels treballadors.

 • Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb la COVID-19, es contactarà amb el telèfon autonòmic habilitat per al cas o amb el centre de salut corresponent.

 • S’hauran d’assegurar unes determinades mesures de neteja i desinfecció, dedicant especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents (article 6).

  • Les mesures de neteja també s’aplicaran a les zones privades dels treballadors.

  • La roba de treball o uniformes s’haurà de fer net diàriament entre 60 i 90ºC.

  • S’hauran de realitzar tasques de ventilació periòdica a les instal·lacions.

  • Es reduirà al mínim possible l’ús d’ascensors o muntacàrregues.

  • Quan estigui permès l’ús dels banys a clients, visitants o usuaris, la seva ocupació màxima serà d’una persona i s’haurà de procedir a la desinfecció, almanco, sis vegades al dia.

  • Es fomentarà el pagament per targeta o altres mitjans sense contacte físic per sobre de l’efectiu.

  • S’haurà de disposar de papereres que s’hauran de netejar, almanco, una vegada al dia.

Mesures de caràcter social

 • Es podrà circular per l’illa o unitat territorial de referència en relació amb el que estableix aquesta ordre sempre que es respectin les mesures de seguretat i higiene. Per a realitzar desplaçaments fora d’aquesta unitat territorial, aquests hauran d’estar justificats per motius sanitaris, laborals, de retorn al lloc de residència familiar, etc.

 • Els grups hauran de ser de màxim deu persones, tret de persones que convisquin al mateix domicili.

 • Es podran realitzar vetlles fúnebres amb un límit màxim de quinze persones (si és a l’aire lliure) o deu persones (si és en un espai tancat). La comitiva per a l’enterrament o comiat per a cremació serà de màxim quinze persones.

 • Es permet l’assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç de l’aforament. En aquests casos, s’hauran de complir una sèrie de mesures de seguretat: es generalitzarà l’ús de mascareta, es realitzaran tasques de desinfecció de l’espai i els objectes, s’organitzaran les entrades i les sortides, es posarà a disposició del públic gels hidroalcohòlics o desinfectants, no es permetrà l’ús d’aigua beneïda, se senyalitzaran els espais, es reduirà la duració de les celebracions i trobades, s’evitarà el contacte personal, la distribució d’objectes, l’actuació de corals, així com tocar o besar objectes.

Obertura al públic d’establiments i locals comercials i de prestació de serveis

 • Es podran obrir tots els establiments comercials al detall i d’activitats de serveis professionals, excepte aquells que tenguin més de 400 m² de superfície. S’hauran de seguir els següents requisits (aquests requisits no s’apliquen a aquells establiments com ara botigues d’alimentació o farmàcies que ja estaven obertes):

  • Es reduirà l’aforament al 30%. En tot cas s’haurà de mantenir una distància de dos metres entre clients. En cas que no sigui possible, només un client podrà romandre al local.

  • S’establirà un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

 • Els ajuntaments també podran reobrir els mercats ambulants garantint una afluència inferior a un terç de l’aforament habitual.

 • Els concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes podran obrir, mitjançant l’ús de cita prèvia, independentment de la seva superfície.

 • Podran reobrir també les entitats concessionàries de joc públic d’àmbit estatal.

 • Es podran establir sistemes de recollida en el local dels productes adquirits sempre que s’evitin aglomeracions.

 • S’estableixen un seguit de mesures d’higiene per a tots aquests establiments (neteja del local, neteja de la roba de treball, aforament, ventilació, ús de banys, distància interpersonal, ús d’EPIs, gels hidroalcohòlics o desinfectants, prohibició de productes de prova, ús d’emprovadors, higienització de peces de roba, etc.) (articles 11-14).

Condicions per a la reobertura al públic de terrasses d’hoteleria i restauració

 • Es podran obrir al públic les terrasses dels establiments d’hoteleria i restauració limitant-se al 50% de les taules permeses en l’any anterior de la llicència municipal. En tot cas, es garantirà la distància de dos metres entre taules. De la mateixa manera, s’autoritzen les reunions en aquestes terrasses de fins a deu persones per taula sempre que es respecti la distància de seguretat interpersonal.

 • Aquells establiments que obtinguin l’autorització de l’ajuntament per incrementar la superfície destinada a terrassa, podran incrementar el nombre de taules i superfície disponible.

 • S’estableixen una sèrie de mesures d’higiene i prevenció per a la prestació d’aquest servei (article 16).

Serveis socials

 • Els serveis socials hauran de garantir la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions recollits al Catàleg de Referència de Serveis Socials. En conseqüència, els centres de prestació d’aquests serveis hauran de romandre oberts per a l’atenció presencial a la ciutadania, tot i que es prioritzarà la prestació de serveis de forma telemàtica.

Condicions per a la reobertura de centres educatius i universitaris

 • Es podran reobrir els centres educatius per a la seva desinfecció, condicionament i realització de tasques administratives, sempre garantint la distància interpersonal de dos metres.

 • Els centres universitaris també podran reobrir per a la seva desinfecció, condicionament i realització de tasques administratives inajornables, sempre garantint la distància interpersonal de dos metres. També es podran obrir els laboratoris per al desenvolupament de les seves funcions.

 • En ambdós casos s’haurà de complir amb el següent:

  • S’hauran de prendre les mateixes mesures d’higiene i desinfecció previstes a l’article 6.

  • Es limitarà l’ús de documents de paper i la seva circulació.

  • Els llocs d’atenció al públic disposaran de mesures de separació entre treballadors del centre educatiu i els usuaris.

  • Els centres educatius hauran de proveir als treballadors el material de protecció necessari per a realitzar les seves funcions.

Mesures de flexibilització en matèria de ciència i innovació

 • Les entitats que desenvolupin o donin suport a les activitats d’investigació científica i tècnica, desenvolupament i innovació podran reiniciar la seva activitat, garantint la protecció de totes les persones i el compliment de les mesures de l’article 6.

 • Es fomentarà el teletreball i les adaptacions dels horaris per garantir la protecció.

 • Es permetrà la celebració de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris en l’àmbit de la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació.

Reobertura de les biblioteques

 • Es podran reobrir al públic les biblioteques per a les activitats de préstec i devolució d’obres, lectura en sala, informació bibliogràfica i bibliotecària.

 • No es podran dur a terme activitats culturals, activitats d’estudi en sala o de préstec interbibliotecari. Tampoc es podrà fer ús dels ordinadors i mitjans informàtics per a l’ús públic.

 • S’hauran de complir amb les mesures d’higiene establertes a l’article 24 i les mesures d’informació a l’article 25.

Reobertura de museus

 • Es permet la reobertura al públic de museus per a les visites, reduint l’aforament a una tercera part del previst en cada sala i espai.

 • Els museus s’hauran d’adequar les seves instal·lacions per garantir la protecció.

 • No estaran permeses, en canvi, les activitats culturals i didàctiques. Tampoc es podrà fer ús d’elements museogràfics dissenyats per a ús tàctil.

 • Les visites seran individuals, entenent com a tal una persona o una unitat de convivència.

 • Es recomanarà la venda online de l’entrada i, en tot cas, es fomentarà el pagament per targeta o a través de sistemes que no requereixin el contacte físic.

 • S’estableixen una sèrie de mesures higièniques i sanitàries (article 27) i de prevenció de riscos laborals (article 28).

Producció i rodatge d’obres audiovisuals

 • Es permet la realització d’activitats de producció i rodatge d’obres audiovisuals sempre que es compleixin les mesures higièniques i sanitàries i les condicions establertes als articles 29 a 32).

Reobertura dels locals i establiments culturals

 • Es podrà reobrir al públic de locals i establiments en els quals es desenvolupin actes i espectacles culturals. Si es desenvolupen en espais tancats, l’aforament no s’hi podran reunir més de 30 persones en total i, si són a l’aire lliure, el límit serà de 200 persones.

 • Es recomana la venda online de l’entrada i, en cas de compra en taquilla, es fomentarà el pagament per targeta o mitjans que no impliquin contacte físic.

 • De la mateixa manera, es compliran amb una sèrie de normes establertes als articles 34 a 37.

Activitat esportiva professional i federada

 • Es permet la reobertura de centres d’alt rendiment

 • Es permet el desenvolupament d’entrenament mitjà en lligues professionals en grups reduïts de fins a deu esportistes.

 • En ambdós casos, s’hauran de seguir les mesures de seguretat de l’article 40.

 • Es podran reobrir instal·lacions esportives a l’aire lliure per a la realització d’activitats esportives, a les quals hi podran accedir tots els ciutadans que vulguin realitzar una pràctica esportiva.

  • En queden excloses les piscines i zones d’aigua.

  • Abans de la reobertura es procedirà a la seva neteja i desinfecció.

  • La pràctica de l’activitat esportiva requerirà cita prèvia.

  • La pràctica esportiva la realitzaran un màxim de dues persones, sempre sense contacte físic.

  • Els esportistes podran anar acompanyats d’un entrenador si resulta necessari.

  • Se seguiran les mesures de neteja i desinfecció de l’article 6.

 • Les instal·lacions i centres esportius podran oferir serveis esportius dirigits al desenvolupament d’activitat esportiva amb caràcter individualitzat i amb cita prèvia.

  • Abans de la reobertura es procedirà a la seva neteja i desinfecció.

  • Els esportistes podran anar acompanyats d’un entrenador si resulta necessari.

  • Es seguiran les mesures de neteja i desinfecció de l’article 6.

  • No es permetrà l’obertura de vestuaris i zones de dutxes. En tot cas, es podran habilitar espais auxiliar per a l’ús individual.

 • El que preveu aquest capítol no serà aplicable a la caça i la pesca esportiva.

Reobertura d’hotels i establiments turístics

 • Es podran reobrir els hotels i establiments turístics al públic.

 • Els serveis de restauració i cafeteria d’aquests establiments podran funcionar amb les mateixes condicions que la resta de terrasses d’hoteleria i restauració.

 • El servei de restauració es prestarà només a clients allotjats.

 • No estarà permesa la utilització de piscines, spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons d’esdeveniments i de tots aquells espais similars que no siguin imprescindibles.

 • L’ús de banys per part de clients s’ajustarà al que s’estableix a l’article 6.

 • Totes aquestes condicions s’aproven sense perjudici del que estableix l’ordre TMA/277/2020, sobre serveis essencials en determinats allotjaments turístics.

 • També s’hauran de seguir una sèrie de mesures d’higiene i prevenció (articles 45 i 46).

Turisme actiu i de naturalesa

 • Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa per a grups de fins a deu persones.

 • Les activitats de turisme actiu no es podran realitzar en establiments o locals destinats a aquesta activitat. Els vestidors i banys d’aquests establiments hauran de disposar de sabó desinfectant i gels hidroalcohòlics.

 • L’ús dels banys per part dels clients s’ajustarà al que estableix l’article 6.

 • En les activitats es garantirà la distància de seguretat interpersonal de dos metres.

 • L’equipament necessari per desenvolupar aquesta activitat es desinfectarà seguint les mesures d’higiene i sanitàries.

Caça i pesca esportiva i recreativa

Es permet la pràctica de la caça en totes les seves modalitats i de la pesca esportiva i recreativa sota les següents condicions:

 • Quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat serà obligatori l'ús de mascareta.
 • No es compartiran utensilis ni cap mena d'objectes.
 • S'hauran de fer net i desinfectar el vestuari després del seu ús, així com els utensilis utilitzats.
 • En el cas de la caça, a més, quan impliqui a més d'un caçador, s'haurà de disposar d'un pla d'actuació per part del responsable en el qual es detallin les mesures de prevenció i higiene que s'hauran de complir.

Altres disposicions

 • Els serveis d’inspecció municipals, autonòmics o de policia especial seran els encarregats de vigilar el compliment de les mesures recollides en aquesta ordre.

 • Quan els establiments duguin a terme accions comercials o de promoció, aquestes s'hauran d'acompanyar de les mesures necessàries per evitar aglomeracions de públic.

 • Les comunitats autònomes podran acordar modificacions en les franges horàries pels desplaçaments infantils i per a la pràctica d’activitat física, sempre que no s’incrementi la duració total d’aquestes franges.

 • L'annex estableix quins territoris es podran acollir a la fase 1 a partir de dilluns 11 de maig.

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit