Condicions per a la connectivitat entre Illes a la fase 1

S’estableixen una sèrie de condicions a la mobilitat a partir de l’11 de maig.

10/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

L’ordre TMA/400/2020 estableix les condicions per a la mobilitat en la fase 1 de la desescalada, que a partir del dia 11 de maig seran aplicables a Menorca i a la resta d’Illes Balears.

L’accés als serveis de transport previstos a aquesta ordre es limitarà als passatgers que es trobin en alguns dels supòsits de mobilitat de persones que contempla l’article 7 del Reial Decret de declaració de l’estat d’alarma (laboral, professional, assistència mèdica, tornada a la residència habitual, etc.).

Connexions aèries a les Illes Balears

 • S’aixeca la prohibició a la realització d’operacions aèries comercials regulars entre les Illes Balears. Les prohibicions a les connexions entre la península i l’arxipèlag es mantenen vigents.

 • Queden suspeses les OSPs en les rutes aèries entre les Illes Balears.

 • Es mantindrà vigent el sistema de tarifes de referència en les rutes aèries entre les Illes Balears.

 • Es considerarà com a servei mínim imprescindible la realització de dos vols diaris d’anada i tornada entre Palma i Menorca i entre Palma i Eivissa. Per assegurar aquestes connexions, s’habilita al Director General d’Aviació civil a, si fos necessari, adjudicar de forma directa aquests serveis.

 • S’oferirà al públic només el 50% de la capacitat de l’aeronau per assegurar la separació interpersonal.

Connexions marítimes a les Illes Balears

 • Es permet als ports de les Illes Balears embarcar i desembarcar passatgers i vehicles en règim de passatge en bucs de transbord rodat i bucs de passatge que prestin serveis regulars en les línies interinsulars.

 • En la línia marítima entre Eivissa i Formentera està habilitada la prestació de tres freqüències diàries per sentit. La CAIB podrà establir les condicions per a la prestació d’aquests serveis i per modificar el nombre de freqüències.

 • Es permet als ports de les Illes Balears embarcar i desembarcar passatgers i vehicles en règim de passatge en bucs de transbord rodat i bucs de passatge que prestin serveis regulars en les línies marítimes entre la península i les Illes Balears.

 • En qualsevol cas, els passatgers compliran amb les mesures de protecció de la salut adoptades per les autoritats.

Nota: cal destacar, per altra banda, que a partir de l'11 de maig als ports i aeroports de les Illes Balears es realitzaran controls sanitaris a tots els passatgers. Podeu consultar-ho aquí.

Transport terrestre

 • A les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L podran viatjar dues persones sempre que portin casc integral amb visera o utilitzin mascareta o que resideixin al mateix domicili. L’ús de guants serà obligatori en el cas de motos d’ús compartit.

 • Als vehicles de fins a nou places podran viatjar tantes persones com places tengui el vehicle sempre que resideixin al mateix domicili.

 • En cas que no convisquin al mateix domicili, podran desplaçar-se dues persones per cada fila de seients, sempre que utilitzin mascareta i respectin la màxima distància possible entre ocupants.

 • En el cas d’aquells vehicles que només disposin d’una fila de seients, hi podran viatjar dues persones com a màxim, sempre que els seus ocupants utilitzin mascareta i guardin la màxima distància possible.

 • En el cas del transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autobús, l’operador limitarà l’ocupació total de places de forma que els passatgers tenguin un seient buit contigu que els separi de qualsevol altre passatger.

 • En els transports públics col·lectius de viatgers d’àmbit urbà i periurbà, s’establirà com a referència l’ocupació de la meitat de les places disponibles.

 • Els serveis ferroviaris de rodalies de competència estatal aniran augmentant la seva oferta professivament fins a recuperar el 100% d’aquesta.

Navegació recreativa

 • Les embarcacions amb finalitat recreativa o esportiva podran ser utilitzats i podran navegar entre ports i punts del litoral del mateix municipi i illes no habitades pròximes.

 • Les persones a bord d’aquests bucs, quan estiguin atracats o fondejats, estaran subjectes a les mateixes limitacions de la llibertat de circulació de les persones que la resta de ciutadans.

 • En els territoris que es trobin en fase 1, la navegació recreativa es podrà portar a terme atenent la seva consideració com a turisme actiu i de naturalesa per a grups limitats: el nombre de persones no podrà superar el 50% del total autoritzat, exceptuant aquells casos en que siguin persones que convisquin en el mateix domicili.

 • Els propietaris d’embarcacions que estiguin amarrades o estacionades en un terme municipal diferent o no adjacent al de residència, però a la mateixa illa o província, podran visitar aquestes embarcacions per realitzar comprovacions de seguretat i manteniment.

 • En la consideració d’una activitat de prestació de serveis, es podran llogar motos nàutiques i embarcacions o bucs d’esbarjo, així com aeronaus d’esbarjo, per part de persones que resideixin a la mateixa illa o província que l’empresa de lloguer.

Notícies relacionades

Mesures de control sanitari als ports i aeroports de les Illes Balears

Es prendrà la temperatura a tots els passatgers i tripulants, que hauran d’emplenar un qüestionari oficial de salut.

Funcionament del transport durant la desescalada

Es dicten determinades normes sobre el transport i la mobilitat i permet el desplaçament de més d’una persona en vehicles privats.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit