Menorca ha entrat a la fase 2 de la desescalada des del dilluns 25 de maig

Consulta aquí les condicions d'aquesta fase.

23/05/2020
[CONSULTA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/414/2020]
[CONSULTA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/440/2020]
[CONSULTA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/445/2020]
[CONSULTA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/458/2020]
[CONSULTA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/487/2020]

Menorca, així com Eivissa i Mallorca, entren a la fase 2 de la desescalada dilluns 25 de maig. Les persones vulnerables a la COVID-19 també podran gaudir de les habilitacions que permet la fase 2 sempre que la seva situació estigui controlada. En canvi, no en podran gaudir les persones que presentin símptomes, que es trobin en aïllament domiciliari o en quarantena a causa de la COVID.

Mesures d’higiene i prevenció

 • Es fomentarà la continuitat del teletreball per a aquells treballadors que sigui possible.

 • Els treballadors hauran de disposar de aigua i sabó o gels hidroalcohòlics i desinfectants al seu lloc de treball.

 • Els treballadors hauran de disposar dels EPIs adequats al nivell de risc.

 • Les mesures d’higiene i prevenció als treballadors de la fase 1 seguiran vigents.

Mesures de caràcter social

 • Es restableix la llibertat de circulació a tota la illa o unitat territorial del procés de desescalada. En tot cas s’hauran de seguir respectant les mesures de seguretat i higiene i els grups haurien de seguir sent de fins a quinze persones.

 • Les persones de fins a setanta anys podran realitzar activitat física no professional en qualsevol franja horària, excepte les compreses entre les 10.00 i les 12.00 hores i entre les 19.00 i les 20.00 hores.

 • Desaparèixen les franges horàries per als desplaçaments de la població infantil i per a la pràctica d'activitat física no professional. També desapareix la limitació respecte del nombre de vegades diàries que es poden realitzar aquestes activitats.

 • Es permet l’assistència de fins a 25 persones en vetlles fúnebres celebrades a l’aire lliure, o quinze si es celebren en espais tancats. A les comitives per a enterraments també hi podrà participar un màxim de 25 persones.

 • Es permet l’assistència a llocs de culte al 50% del seu aforament i sota les condicions de la fase 1.

 • Es podran realitzar bodes i celebracions religioses de caràcter social en tot tipus d’instal·lacions sempre que no es superi el 50% del seu aforament i, en tot cas, un màxim de cent persones si és a l’aire lliure o cinquanta persones si és en un espai tancat.

Comerç minorista i prestació de serveis assimilats

 • Els establiments i locals comercials hauran de reduir fins al 40% l’aforament total i s’haurà de garantir en tot moment la distància mínima de dos metres entre clients.

 • S’hauran de seguir aplicant totes les condicions aplicables a aquestes activitats durant la fase 1.

 • Els mercats ambulants podran seguir oberts amb un terç dels llocs de venda habituals autoritzats.

 • Es podran obrir centres i parcs comercials sota unes condicions concretes d’aforament i higiene. A més, no es permetrà als clients romandre a les zones comuns ni recreatives. També s’estableixen mesures concretes per a banys, sales de lactància i zones d’aparcament.

 • Es recullen una sèrie de mesures d’higiene i aforament pels establiments, pels treballadors i pels clients.

 • Les accions comercials o de promoció que duguin a terme els establiments comercials s’hauran d’acompanyar de mesures destinades a assegurar que no es generin aglomeracions.

Hoteleria i restauració

 • Es podran reobrir establiments d’hoteleria i restauració amb un 40% del seu aforament. Cada comunitat autònoma podrà modificar aquest percentatge sempre que aquest es situi entre el 30 i el 50% de l’aforament total. A les Illes Balears, aquest aforament queda ampliat fins el 50%.

 • El consum en el local sempre s’haurà de fer assegut en una taula. Queda prohibit l’autoservei a la barra per part del client.

 • Es podran oferir productes de lliure servei, siguin frescos o elaborats, a través d’emplatats individuals, sempre que sigui assistit amb una pantalla de protecció. També es permetrà la lliure disposició de monodosis que hauran d’estar degurament preservats del contacte amb l’ambient.

 • El servei de terrasses a l’aire lliure seguirà segons les condicions de la fase 1.

 • S’estableixen una sèrie de mesures d’higiene i prevenció en el local.

Zones comunes d’allotjaments turístics

 • Es permet la reobertura de zones comunes d’allotjaments turístics.

 • Els serveis d’hoteleria i restauració d’aquests allotjaments s’hauran d’acollir a les condicions de l’hoteleria i la restauració.

 • Aquells espais tancats per a la celebració d’esdeveniments, activitats d’animació o gimnasos s’hauran de ventilar hores abans del seu ús.

 • Les activitats d’animació o classes en grup tindran un aforament màxim de vint persones. S’haurà de disposar de gel hidroalcohòlic o desinfectant i s’hauran de desinfectar els objectes i material utitlitzats.

Habitatges tutelats i centres residencials

Es permet la realització de visites als residents en habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors. Les comunitats autònomes hauran d’establir les condicions d’aquestes visites. En el cas de les Illes Balears, podeu consultar aquestes condicions aquí.

Àmbit educatiu i formatiu

 • Les administracions educatives podran flexibilitzar les mesures de contenció i reprendre les activitats presencials en l’àmbit no universitari i de la formació. També podran mantenir les activitats educatives de modalitat a distància.

 • Els centres educatius i de formació no previstos en el punt anterior (autoescoles, acadèmies, etc.), podran reprendre la seva activitat presencial sempre que no es superi un terç del seu aforament i apliquin les mesures d’higiene i prevenció previstos per als comerços.

 • En el cas de classes pràctiques d’autoescoles caldrà que tant alumnes com professors utilitzin mascaretes. De la mateixa forma, s’haurà de desinfectar el vehicle abans i després de cada alumne, prestant especial atenció als elements d’ús comú.

Condicions per a l’ús de platges

Es permet el trànsit i permanència a les platges, en grups de màxim quinze persones. S’hi permet la pràctica esportiva, professional o d’esbarjo, sempre que es practiquin de forma individual i sense contacte físic.

 • Es seguiran unes condicions determinades de neteja i desinfecció, especialment en aquelles zones de contacte freqüent, que hauran de complir els ajuntaments.

 • Tots els objectes personals hauran de romandre en un perímetre de seguretat de dos metres.

 • Es podran utilitzar dutxes, vestidors, banys i altres serveis similars. amb una ocupació màxima d’una persona.

 • Els ajuntaments podran establir limitacions d’accés i aforament a les platges.

Flexibilització en l’àmbit de la cultura

 • A les biblioteques es podran realitzar activitats de consulta en sala sense superar una tercera part de l’aforament permès. Els llocs de lectura utilitzats pels ususaris s’hauran de desinfectar.

 • A les biblioteques es podran utilitzar ordinadors i mitjans informàtics de les biblioteques, que s’hauran de netejar després de cada ús.

 • A les biblioteques, es permetrà el prèstec interbibliotecari entre biblioteques ubicades a la mateixa unitat territorial a efectes del procés de desescalada.

 • Les sales infantils i col·leccions de lliure accés de les biblioteques romandran tancades.

 • Es permet la reobertura al públic de les sales d’exposicions amb un terç de l’aforament autoritzat. S’evitaran les aglomeracions i esdeveniments d’inauguració.

 • A les Illes Balears, la capacitat màxima dels museus serà del 50% del seu aforament.

 • En sales d’exposicions, museus, monuments i altres equipaments culturals no es podrà prestar servei de guardaroba ni consigna.

 • Queda prohibit l’ús d’elements d’ús tàctil per al visitant, audioguies, butlletins ni materials similars.

 • També es permet reprendre l’activitat a cinemes, teatres, auditoris i espais similars sense superar una tercera part de l’aforament permès. Si es tracta d’un espai tancat no es podran reunir més de cinquanta persones, mentre que si es tracta d’activitats a l’aire lliure, el límit seran quatre-centes persones i el públic haurà de romandre assegut.

  • Es permet la prestació de serveis complementaris (botiga, cafeteria, etc.).

  • Es recomana la venda anticipada de l’entrada.

 • En tots els casos s’hauran de seguir unes condicions de senyalització, control d’aforament, distància de seguretat, higiene, neteja i desinfecció concretes.

 

Condicions en les quals es pot desenvolupar l’activitat esportiva

 • Esportistes de lligues no professionals federades

  • Podran realitzar entrenaments de caràcter bàsic, individualment i complent amb les normes de prevenció i higiene.

  • Aquest podrà ser desenvolulpat en els centres d’entrenament dels clubs o altres instal·lacions.

  • La federació corresponent emetrà l’acreditació adequada.

 • Entrenaments de clubs de lligues professionals

  • Els clubs esportius professionals podran fer entrenaments de caràcter total dirigits a una modalitat esportiva específica.

  • Si s’opta per fer un entrenament en concentració s’hauran de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries i el Consell Superior d’Esports.

  • S’evitarà superar el 50% de la capacitat de la instal·lació.

  • Hi podrà assistir el personal tècnic i de suport imprescindible.

  • Es podran utilitzar els vestidors.

  • Es podran realitzar reunions tècniques amb un màxim de quinze participants.

  • Els àrbitres podran accedir a les instal·lacions per al seu entrenament en les mateixes condicions que esportistes i personal tècnic.

  • No hi podran accedir mitjans de comunicació.

  • S’hauran de seguir unes normes de neteja i desinfecció estricte de les instal·lacions.

  • Els esportistes no podran compartir material d’ús individual.

 • Competició de les lligues professionals

  • Es podrà reprendre la competició professional sempre que la situació sanitària ho permeti.

  • Aquesta represa es farà sense públic i a porta tancada.

  • Es permetrà l’entrada de mitjans de comunicació.

 • Es podran reobrir les instal·lacions esportives cobertes i els usuaris hi podran accedir amb cita prèvia per a la realització de pràctica esportiva individual o amb un màxim de dues persones, sempre sense contacte físic.

  • S’haurà de complir amb les normes de seguretat, protecció i neteja.

  • Es respectarà el límit del 30% de la capacitat d’aforament.

  • Si resulta necessari, hi podran accedir els entrenadors també.

 • Es permet la reobertura de piscines a l’aire lliure o cobertes per a l’ús esportiu i els usuaris hi podran accedir amb cita prèvia.

  • S’hi podrà practicar esport de forma individual o amb un màxim de dues persones.

  • No es superarà el 30% de la capacitat d’aforament.

  • Si és necessari, els entrenadors podran acompanyar els esportistes.

  • Es podrà accedir als vestidors.

  • Es seguiran unes normes de neteja i desinfecció.

Condicions per a la reobertura de piscines recreatives

Es podran reobrir les piscines recreatives i el seu accés per part dels usuaris, amb cita prèvia, respectant el límit del 30% de la capacitat d’aforament.

 • S’hauran de netejar i desinfectar les instal·lacions abans de la seva obertura, així com els equips i materials.

 • Es seguiran unes condicions determinades de neteja i desinfecció, especialment en aquelles zones de contacte freqüent, que hauran de ser netejades almanco tres vegades al dia.

 • Tots els objectes personals hauran de romandre en un perímetre de seguretat de dos metres.

 • No es podrà fer ús de dutxes ni fonts d’aigua.

Activitats de turisme actiu, naturalesa i reobertura de parcs naturals

Es podran realitzar activitats de turisme actiu i naturalesa per a grups de fins a vint persones, en les mateixes condicions que les establertes per a la fase 1.

Per altra banda, es podran reobrir els parcs naturals sempre que no es superi el 20% de la capacitat d’aforament.

Residències per a investigadors

Es permet la reobertura de residències, edificis, centres i instal·lacions d’allotjament de personal científic, tècnic i investigador. Prèviament s’haurà de procedir a la seva neteja i desinfecció i es fomentarà el treball per torns.

Celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències

Es permet la realització de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències en l’àmbit de la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació. En conseqüència, es permet la reobertura de pavellons de congressos, sales de conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars, sempre que no es superi la xifra dels cinquanta assistents ni el 50% de l'aforament. Quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal, s’haurà de disposar d’EPIs adequats al nivell de risc. A més, s’estableixen unes normes concretes de neteja.

Aviació i navegació recreativa

 • La navegació aèria d'esbarjo es podrà realitzar en grups de fins a vint persones, inclòs el pilot.
 • Els bucs i les embarcacions dedicades al transport turístic de passatgers que no siguin creuers, podran navegar i fondejar en les aigües adjacents a aquests territoris. A les Illes Balears, l'ocupació d'aquestes embarcacions no podrà superar el 50% del nombre màxim de passatgers.
 • Es permetrà la navegació d'esbarjo de les persones que es trobin a la mateixa unitat territorial, al 75% de les persones autoritzades en els certificats de l'embarcació.
 • Es podran llogar, inclòs en lloguer nàutic, embarcacions o bucs d'esbarjo, motos nàutiques i artefactes nàutiques d'esbarjo, per part de persones que es trobin en la mateixa unitat territorial en les que es trobin les empreses de lloguer.
 • Es podran dur a terme pràctiques de navegació per a l'obtenció de títols d'esbarjo que requereixin l'ús d'embarcacions d'esbarjo.
 • En totes les activitats previstes en aquest apartat, la navegació es limitarà a les aigües adjacents dels territoris de l'unitat territorial de referència.

Serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aèri i marítim de competència estatal

Els següents serveis que estiguin sotmesos a contracte públic o OSP reduiran la seva oferta total d'operacions en, almanco, els següents percentatges:

 • Serveis ferroviaris de mitja distància: 70%
 • Serveis ferroviaris de mitja distància-AVANT: 70%
 • Serveis regulars de transport de viatgers per carretera: 70%
 • Serveis de transport aeri sotmesos a OSP: 70%
 • Serveis de transport marítim sotmesos a contracte de navegació: 70%

En el cas dels serveis previstos de línies regulars de transport marítim, les Direcció General de la Marina Mercant podrà adequar els nivells de serveis que garanteixin una prestació mínima en les connexions marítimes, en les condicions de mobilitat que requereixin amb els territoris no peninsulars.

 

Per altra banda, cal destacar que aquesta ordre també contempla l’aixecament de la suspensió de les obres d’intervenció en edificis existents.

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit