Mesures sobre residents i treballadors de centres sociosanitaris

Aquesta ordre estableix com s'han de classificar i aillar els residents de centre sociosanitaris i les mesures a adoptar (s'ha de fer prova als casos que presentin símptomes). Deixa en mans de les CCAA dictar resolucions, disposicions i instruccions.

21/03/2020
[DESCARREGA EL .PDF OFICIAL]
 • Tots els treballadors amb contacte amb residents en centres sociosanitaris han de seguir les mesures de protecció del ministeri de Sanitat. A més, cal reduir al mínim el nombre de treballadors en contacte amb els residents afectats o possiblements afectats pel COVID-19 i el temps d’exposició.

 • En aquests centres, els residents es classificaran en quatre grups:

  • Residents sense símptomes i sense contacte amb possibles positius

  • Residents sense símptomes, en aïllament preventiu per contacte amb possibles positius

  • Residents amb símptomes compatibles amb el COVID-19

  • Casos confirmats de COVID-19

 • A més, aquells residents amb infeccions respiratòries, han de ser aïllats de la resta. En cas que n’hi hagi més d’un i no sigui possible l’aïllament individual, seran aïllats conjuntament.

 • En cas de residents COVID-19 confirmat, s’ha d’aïllar de la resta de residents. En cas que n’hi hagi més d’un, poden ser aïllats conjuntament.

 • Preferiblement, s’optarà per l’aïllament vertical per plantes, separant per plantes els quatre grups abans esmentats.

 • S’han d’adoptar mesures extremes de neteja amb desinfectants recomanats, amb especial atenció en les zones més transitades.

 • Les autoritats sanitàries autonòmiques podran modificar la prestació de serveis del personal sanitari dels centres sociosanitaris (independentment si són públics o privats) per adaptar-los a l’atenció dels centres sociosanitaris. El personal sanitari seguirà realitzant la seva activitat normal mentre no presenti símptomes.

 • Sempre que sigui possible es realitzarà la prova diagnòstica als casos que presentin símptomes d’infecció respiratòria aguda per confirmar possible infecció per COVID-19.

 • Les autoritats sanitàries de les CCAA podran dictar les resolucions, disposicions i instruccions necessàries per garantir l’eficàcia del que disposa aquesta ordre.

Notícies relacionades

Serveis essencials de l’àmbit sanitari

A través de l’ordre SND/310 s’estableixen com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris

Mesures del Ministeri per reforçar el Sistema Nacional de Salut

Aquesta ordre està destinada a establir mesures especials en matèria de recursos humans per reforçar el Sistema Nacional de Salut durant tres mesos, que podran ser prorrogats