Les residències no podran tancar

Els centres de serveis socials residencials de titularitat pública o privada hauran de mantenir la seva activitat i no podran prendre cap mesura que impliqui el tancament, reducció o suspensió d’activitats o contractes laborals.

24/03/2020
[DESCARREGA EL .PDF OFICIAL]

Els centres de serveis socials residencials de titularitat pública o privada hauran de mantenir la seva activitat i no podran prendre cap mesura que impliqui el tancament, reducció o suspensió d’activitats o contractes laborals, excepte si ho determina l’autoritat autonòmica competent.

Els titulars d’aquests centres garantiran la informació sobre les característiques físiques del centre, personal i residents/pacients d’aquest amb la periodicitat i amb els mitjans que indiqui l’autoritat competent.

Es faculta a les autoritats autonòmiques competents a intervenir els centres residencials de serveis socials per:

  • Ordenar l’alta, baixa, reubicació i trasllat dels residents a un altre centre residencial del territori, independentment si són públics o privats

  • Establir les mesures oportunes per posar en marxa nous centres residencials i la modificació de la capacitat o organització dels existents.

  • En els centres amb residents amb símptomes, residents confirmats de COVID-19 o amb residents que, tot i no tinguin símptomes, hagin tingut contacte estret amb persones que sí, es podrà designar un empleat públic per dirigir i coordinar l'activitat assistencial d’aquests centres.

  • Modificar l’ús dels centres residencials per ser utilitzats com espais per a ús sanitari

 

Els centres residencials als quals fa referència aquesta ordre són subjectes a la inspecció dels serveis sanitaris de la respectiva comunitat autònoma. Els empleats públics podran realitzar-les en qualsevol moment.

Quan es doni alguna de les situacions excepcionals de les que es preveuen a continuació, tots els centres residencials objecte d’aquesta ordre ho hauran de comunicar a les respectives conselleries de serveis socials i sanitat, així com a la delegació o subdelegació del govern:

  • Impossibilitat de complir amb el que estableix l’ordre 265 del ministeri de sanitat (SND/265/2020), sobretot pel que fa a normes d’aïllament.

  • Impossibilitat per gestionar adequadament la conservació i retirada de cadàvers per acumulació o absència de serveis funeraris disponibles.

  • Qualsevol altra circumstància anàloga que posi en greu perill la integritat o el sosteniment del servei.

Les autoritats competents valoraran la situació i prestaran el seu auxili. Les intervencions realitzades es notificaran al Govern d’Espanya.

Notícies relacionades

Mesures preventives sanitàries per al sector de la construcció

Mesures preventives de caràcter sanitari per part de les empreses i dels treballadors, mesures preventives en els desplaçaments, així com també mesures preventives amb relació als professionals i tècnics que intervenen en les obres

Mesures del Ministeri de Sanitat sobre enterraments i cadàvers

Aquesta ordre estableix les condicions especials per a l’expedició de llicències d’enterrament i la determinació del destí final dels cadàvers durant la vigència de l’estat d’alarma, independentment de la causa de la mort, excpeció d’aquells en els quals