Resum del Reial Decret llei 19/2020

Entre altres mesures, es concedeix un prèstec a la tesoreria de la seguretat social per un import de 16.500 milions d’€.

29/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]
 • Es prorroguen les mesures de flexibilització de l’ocupació en l’àmbit agrari del Reial Decret llei 13/2020, fins el 30 de setembre del 2020.

 • S’autoritza la creació d’un consorci de suport a la candidatura i eventual construcció a Espanya de la International Fusion Materials Irradiation Facility - Demo Orienten Neutron Source (IFMIF-DONES).

 • Els operadors de comunicacions electròniques hauran de concedir als seus abonats, si aquests ho sol·liciten, un fraccionament i ajornament del deute corresponents a les factures entre el 14 de març i el 30 de juny del 2020 sense que es generin interessos addicionals.

 • S’autoritza a l’Estat a atorgar avals per un import de 2.250 milions d’euros a favor de la Comissió Europea en el marc de l’Instrument Europeu de Suport Temporal per mitigar els Riscos de Desocupació en una emergència (instrument SURE).

 • S’estableixen una sèrie de condicions per a l'ajornament d’operacions de finançament de clients afectats per la crisi de la COVID-19 (articles 6 a 8).

 • Les baixes del personal de centres sanitaris o sociosanitaris que en l’exercici de la seva professió hagin contret el coronavirus es consideraran derivades d’accident de treball.

 • S’aprova la concessió de tres crèdits per al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, amb un import total de 14.274.827.900 €.

 • Es concedeix un prèstec a la tesoreria de la seguretat social per un import de 16.500 milions d’€.

 • S’estableixen mesures per a la presentació de la declaració de l’Impost de Societats (article 12).

 • S’estableix l’aplicació de l’acord entre el Ministeri de l’Interior i les associacions de Policia Nacional i Guardia Civil per a l’equiparació salarial amb els cossos de policia autonòmics.

 • Es concedirà una autorització de residència i treball a aquells joves estrangers que hagin estat contractats en el sector agrari a l’empara del Reial Decret-llei 13/2020, que tindrà una vigència de dos anys.

 • L’assistència sanitària prestada als treballadors durant l’estat d’alarma derivada de la recaiguda com a conseqüència del contagi del coronavirus, tindrà la naturalesa de contingència professional.

 • S’estableix un règim especial per a qualsevol activitat d’alliberament voluntària i utilització confinada amb organismes modificats genèticament si el seu objectiu és la prevenció, el combat o la contenció d’agents infecciosos, processos o situacions que puguin tenir repercussions per a la salut, especialment referides a la COVID-19.

 • S’estableixen modificacions en altres normes com la Llei General Tributària, la Llei de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, la Llei de Pesca Marítima de l’Estat, la Llei de recuperació i resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió, l’Estatut dels Treballadors, la Llei General de la Seguretat Social, els Reials Decrets-lleis 7/2020, 8/2020, 11/2020, 13/2020, 15/2020, 17/2020 i 18/2020.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.