Mesures de suport al sector cultural

Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig

07/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

A través d’aquesta norma es concedeix una concessió d’un total de 20 milions d’euros a la Societat de Garantia Recíproca Audiovisual Fiances SGR per al finançament del sector cultural, distribuïts de la següent forma:

 • 16,25 M€ per a la dotació del fons de provisions tècniques

 • 3,75 M€ per al finançament del cost de la comissió d’obertura dels avals dels prèstecs a les empreses del sector cultural.

S’estableix que la Societat de Garantia Recíproca Audiovisual Fiances SGR promourà les següents línies de finançament dirigides a empreses del sector cultural per un import de 780 milions d’euros:

 • Línia audiovisual

 • Línia de les arts escèniques

 • Línia de la indústria musical

 • Línia de la indústria del llibre

 • Línia de les belles arts

 • Línia d’altres empreses del sector cultural

Cada línia rebrà un import mínim de 40M€. El cost de la comissió d’obertura de l’aval per accedir a les línies previstes a l’apartat anterior serà del 0,5%. La Societat de Garantia Recíproca Audiovisual Fiances SGR retrà comptes de la distribució del finançament davant una comissió de seguiment integrada per un representant de l’entitat i els titulars de la Secretaria General de Cultura i la Subsecretaria de Cultura i Esports.

Els treballadors que, a causa de la crisi sanitària, no puguin realitzar l’activitat laboral que va donar lloc a la seva inclusió en el règim general com artistes en espectacles públics, se’ls reconeixerà la situació legal de desocupació i podran gaudir de la prestació per atur sempre que no percebin la prestació contributiva per desocupació ordinària. Aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol percepció derivada d’activitats, amb qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública. La base reguladora d’aquesta prestació serà la base de cotització mínima corresponent al grup 7 de l’escala de grups de cotització del règim general.

A més, s’estableixen mesures de suport concretes per als següents sectors: arts escèniques i música (capítol II), cinematografia i arts audiovisuals (capítol III) i pel sector de llibre i art contemporani (capítol IV).

També s’estableix que s’abonarà als beneficiaris les subvencions i ajudes públiques atorgades per a la realització d’activitats, objectius o projectes culturals aquelles despeses subvencionables degudament acreditades i no recuperables que hagin incorregut quan aquestes activitats no s’hagin pogut dur a terme com a conseqüència de l’estat d’alarma.

En cas de cancel·lació de competicions esportives susceptibles de determinar els resultats pels quals es concedeixen beques o ajudes públiques als esportistes en convocatòries tramitades pel Consell Superior d’Esports quedaran prorrogades les beques i ajudes per resultats esportius obtingudes en l’exercici immediatament precedent.

Per altra banda, s’estableixen una sèrie de beneficis fiscals per a diferents programes, que tindran la consideració d’aconteixement d’excepcional interès públic de la Llei de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquests aconteixements seran els següents: el Plan Berlanga, el programa Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela, España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2021, el Plan de Fomento de la ópera en la calle del Teatro Real i el 175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu.

També s’aixeca la suspensió dels termes i interrupció dels terminis dels procediments de contractació promoguts per entitats pertanyents al sector públics, de la mateixa manera que es permetrà l’inici de nous procediments de contractació, la tramitació de la qual es dugui a terme també a través de mitjans electrònics.

A més, s’estableixen deduccions a l’impost de societats per a les inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics.

Cal destacar també que les disposicions finals d’aquest reial decret llei incorporen modificacions sobre la Llei de l’Impost de Societats, la Llei de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge i la Llei orgànica d’Universitats, la Llei de contractes del sector públic.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit