Decret llei 6/2020: mesures socials urgents i foment de la investigació

Mesures referents a la renda social, als ajuts al lloguer d’habitatges, etc.

01/04/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL DECRET LLEI 6/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL MODIFICACIÓ PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS]

Capítol I. Mesures relatives als serveis socials

 • S’estableix la continuïtat d’una sèrie de serveis socials: serveis residencial, habitatges supervisats, servei per a l’execució de mesures privatives de llibertat, serveis socials comunitaris bàsics, servei de tutela per a persones incapacitades, servei de suport a l’habitatge, prestacions per a dones víctimes de violència de gènere i les prestacions econòmiques. En canvi, la resta d’activitats presencials de la cartera bàsica de serveis socials s’han de suspendre o prestar de forma no presencial.

 • Els concerts socials i els mòduls econòmics formalitzats per les administracions públiques de les Illes Balears s’han de mantenir sempre que s’hagin declarat serveis essencials o bé s’hagin adoptat les mesures per seguir prestant els serveis de forma no presencial.

 • S’estableixen una sèrie de mesures extraordinàries per a la gestió de la renda social garantida:

  • S’amplia a totes les persones o nuclis familiars que no disposin d’ingressos econòmics o que siguin inferiors a l’import que els correspondria amb el barem de la renda social garantida.

  • Els titulars hauran de ser majors de 18 anys, i no 25, com era fins ara.

  • Es simplifica el tràmit de la sol·licitud i s’agilitza el procediment de resolució: la Conselleria l’haurà de resoldre en el termini de quinze dies, i no tres mesos, com fins ara.

Capítol II. Mesures relatives a la selecció de personal per atendre serveis essencials

 • Quan hi hagi manca d’efectius per atendre l’emergència sanitària, s’autoritza el nomenament o la contractació d’emergència, de manera immediata de qualsevol modalitat funcionarial o laboral.

Capítol III. Mesures relatives a les ajudes al lloguer d’habitatge

 • El conseller competent ha d’agilitzar el pagament de les ajudes de lloguer de les convocatòries del 2018 i 2019, així com convocar amb celeritat les ajudes de lloguer del 2020. La concessió de les ajudes s’ha de resoldre de manera immediata: les comprovacions s’han de dur a terme amb posterioritat al pagament.

Capítol IV. Mesures relatives al foment de la investigació sanitària

 • La Fundació Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears pot fer aportacions dineràries de forma excepcional i immediata per a la recerca científica i tècnica derivada de l’emergència sanitària de la COVID-19. Per a aquestes ajudes, es flexibilitzen algunes de les previsions de la Llei de subvencions.

Altres mesures

 • Mentre duri l’estat d’alarma, les sessions dels òrgans de govern o administració de les administracions públiques autonòmica, insular i local i dels organismes públics es poden fer per videoconferència sempre que se n’asseguri l’autenticitat i la connexió plurilateral en temps real.

 

Ajuts per al sosteniment de la xarxa d’escoles infantils

Per altra banda, el mateix 1 d’abril el Consell de Govern també va aprovar una modificació del Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB 2018-2020 per ajudar al sosteniment de les xarxes d’escoles infantils pública i complementària, atès que davant la situació d’emergència social les administracions públiques titulars d’aquestes han assumit el pagament de les quotes de les famílies. D’aquesta manera, s’introdueix una nova línia d’ajuts per a la xarxa complementària, de 420.000€; i s’amplia la línia d’ajuts a la xarxa d’escoles infantils pública, que passa de 2,98 M€ a 4,08 M€.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.