Resum de l'Acord del Consell de Govern de 13 de març

A través d’aquest acord s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per limitar la propagació del COVID-19 (Annex I), que podran ser actualitzades per resolució de la consellera de Salut i seran vigents fins el 12 d’abril

13/03/2020
[DESCARREGAU EL .PDF OFICIAL]

L’acord també inclou una sèrie de mesures que es demana al Govern de l’EStat que adopti (Annex II). A més, es constitueix una comissió de seguiment del pla, compost per tots els membres del GOIB, els presidents dels CIMs, el batle de Palma, el president de la FELIB i es convida a la Delegació del Govern a participar-hi.

ANNEX I. Pla de Mesures Excepcionals

 1. Mesures relatives al Servei de Salut IB

 • Es posen en marxa consultes específiques per a l’atenció de patologies respiratòries a tots els centres de salut i un sistema de triatge telefònic realitzat per professionals sanitaris. A més, es suspenen les analítiques no urgents i determinades tècniques no urgents.

 • Cada hospital públic ha de disposar de plans de contingencia amb les mesures següents: disposició habitacions d’aïllament i, si és necessari, plantes d’aïllament i llits de cures intensives addicionals.

 • Es reforça la central de coordinació del SAMU-061 amb increment de personal mèdic, d’infermeria, teleoperadors i tècnics i línies telefòniques.

 • Creació i reforçament de les unitats volants d’atenció al COVID-19 com a equips coordinats pel SAMU i per fer atenció domiciliària.

 • Restricció a una persona les visites als pacients ingressats als hospitals.

 • Creació d’un grup per fer el seguiment de l’estoc dels equips de protecció individual. S’han de redistribuir les compres de material i formació sobre EPI als professionals.

 • S’han de reforçar els mecanismes de comunicació cap a la ciutadania.

 • Els períodes d’aïllament o el contagi dels treballadors de l’IB-Salut del COVID-19 serà considerada situació d’accident de treball a efectes de percebre el 100% de les retribucions des del primer dia de la baixa.

  • Es suspenen els permisos d’assistència a congressos, jornades, etc.

  • Es prorroguen totes les comissions de servei.

  • Si cal mobilitzar personal d’una gerència a una altra, cal garantir que sigui pel temps indispensable.

 • Queden ajornades les oposicions del Servei de Salut durant 30 dies.

 • S’autoritza a contractar personal a través del procediment més àgil possible si és necessari, durant el temps indispensable, essent prioritària la continuïtat assistencial.

 

 1. Mesures relatives a la comunitat educativa

 • Es suspèn l'activitat educativa presencial a tots els centres i etapes (també a la UIB) des del 16 de març i inicialment durant dues setmanes.

 • Es suspenen també totes les activitats complementàries que es facin fora del centre que impliquin participació d’alumnat i professorat. També

  • Activitats de formació del professorat

  • Reunions del professorat de diferents centres.

  • Activitats que suposin una entrada de persones de fora del centre educatiu

  • Pràctiques d’alumnes d’FP en centres sanitaris, sociosanitaris i les que impliquin contacte amb persones d’edat avançada.

  • Viatges d’estudis durant dos mesos, quedant prohibits els destins  afectats segons les indicacions de les autoritats sanitàries.

 • Els centres han d’aplicar les mesures de protecció que indiquin les autoritats sanitàries.

 

 1. Mesures relatives als serveis socials, als esports i a la joventut

 • Es suspèn una sèrie d’activitats dels serveis socials:

  • Serveis de promoció d’autonomia

  • Atenció primerenca per a infants

  • Serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat.

  • Serveis d’atenció diürna a tots els col·lectius

  • Programes de formació o suport a persones en situació de dependència o discapacitat.

 • Mesures per als serveis residencials a persones grans, en situació de dependència i per a persones amb discapacitat i per a habitatges tutelats:

  • Control de l’accés als centres

  • Prohibició de les visites de persones amb febre o símptomes respiratoris aguts o que hagin viatjat a zones de risc.

  • Prohibició de visites de persones menors

  • Restricció del nombre de visites per resident a una persona.

  • Anul·lació d’activitats grupals que provenguin de l’exterior

  • Suspensió dels ingressos als centres residencials

 • Suspensió de les activitats esportives fins el 30 de març.

 • Anul·lació de totes les reserves a les instal·lacions de l’Institut Balear de la Joventut fins dia 15 d’abril.

 

 1. Mesures relatives a les activitats culturals

 • Es suspenen les activitats organitzades ler la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat i per IBdona; les visites organitzades a la Llotja; i els concerts de l’OSIB.

 • Es suspèn l’obertura al públic de biblioteques i museus públics, així com de l’Arxiu del Regne.

 • Es recomanaals CIMs, ajuntaments i a la UIB adoptar mesures semblants.

 

 1. Mesures relatives als espais recreatius i de medi ambient

 • Romandran tancats les àrees recreatives, zones d’acampada i refugis gestionats per l’IBNAT, així com centres d’interpretació i recepció d’espais naturals i finques públiques gestionades per la Conselleria de Medi Ambient i l’IBNAT.

 • Suspensió de totes les activitats d’educació ambiental.

 

 1. Mesures relatives a treball i turisme

 • Renovació d’ofici totes les demandes d’ocupació durant els mesos de març i abril per part del SOIB

 • S’apliquen a les activitats de formació professonal per a l’ocupació les mateixes mesures que els centres educatius d’ensenyament reglat.

 • Es suspenen una sèrie d’activitats de l’IBASSAL, la DG de Turisme i el taller de lideratge a Menorca.

 • Tancament dels espais on es dugui a terme oferta d’entreteniment com ara actuacions musicals o exhibicions artístiques.

 • Es redueix l’aforament a bars i restaurants, com a mínim, en un terç i, en cap cas, pot haver-hi més de 300 persones. També en locals d’oci, cinema i teatre.

 

 1. Mesures relatives al transport públic terrestre

 • Es difondran materials amb les mesures d’higiene i precaució.

 • Reforç de la neteja a les instal·lacions i zones de contacte

  • Es centraran els esforços en la desinfecció de les superfícies més emprades

  • Reforç dels punts de recollida de residus

  • Ús de productes d’alta desinfecció

  • Intensificació de la neteja diària dels mitjans de transport púlic.

 • Increment de freqüències en hora punta del SFM.

 • Creació d’una mesa de coordinació cmoposta per membres de la DG de Mobilitat i Transports del GOIB i la regidoria de mobilitat de Palma.

 

VIII. Convocatòries d’exàmens per obtenir titulacions de transport marítim

 • Suspensió fins nou avís de la realització d’una sèrie de proves d’examen de titulacions per governar embarcacions d’esbarjo i la matrícula per a la resta de convocatòries fins a nou avís.

 

IX. Mesures relatives als aeroports de les Illes Balears

 • Creació d’una mesa de coordinació integrada per membres de la DG de Mobilitat i transports del GOIB i a la qual es convidarà a participar les entitats AENA i ENAIRE.

 

X. Mesures relatives als ports de les Illes Balears

 • Suspensió de la concessió d’autoritzacions per ocupar les zones de servei dels ports

 • Restricció temporal de freqüències del transport marítim de passatgers entre Formentera i Eivissa.

 • Restricció de l’activitat comercial d’embarcacions turístiques

 • Es proposa la creació d’una mesa de coordinació integrada per la DG de Mobilitat i Transports, PortsIB, APB, Capitania Marítima i la creació d’un mecanisme de comunicació interna interdepartamental i intergovernamental.

 • Es sol·licita a la DG de la Marina Mercant i a Ports de l’Estat la participació dels mecanismes de control o protocols.

 • Es sol·licitarà a l’Estat la restricció temporal d’arribada d’embarcacions d’esbarjo en règim xàrter o d’ús particular provinents d’altres països declarats focus d’infecció.

 

XI. Mesures relatives a establiments de joc

 • Tancament d’establiments i espais on es dugui a terme l’activitat de joc.

 

XII. Mesures relatives al comerç, fires i mercats

 • Prohibició als establiments comercials de publicitat activa que impliqui gran afluència a un establiment.

 • El GOIB avaluarà l’evolució i adoptarà mesures que consideri necessàries per limitar l’afluència als centres comercials.

 • Ajornament de totes les fires previstes a les Illes Balears durant trenta dies.

 • Es demana als ajuntaments mantenir les parades agroalimentàries als mercats municipals.

 

XIII. Mesures relatives al personal funcionari i laboral de l’a?mbit dels serveis generals que presta serveis a l’Administracio? de la CAIB i als seus organismes auto?noms

 • Suspensió de totes les activitats de formació presencials, així com actes i presentacions organitzats pel GOIB.

 • Es valorarà la possibilitat de fer aquesta formació a través de tecnologies digitals.

 • El personal al que es refereix aquest apartat no ha d’assistir a activitats formatives presencials dins o fora de les Illes Balears.

 • Es proposa la celebració de les proves selectives d’accés a l’ocupació pública durant la vigència d’aquest Acord.

 • S’han d’evitar reunions de feina de caràcter presencial, celebrant-les sempre que sigui possible amb eines i solucions digitals corporatives.

 • En els serveis d’atenció al públic es prioritzarà l’atenció telefònica i telemàtica. En els serveis presencials s’aplicaran les mesures següents:

  • Es respectarà la distància mínima d’un metre entre treballador i públic

  • Es rentaran les mans tan sovint com sigui possibe

  • En cas de tossir, s’empraran mocadors d’un sol ús.

 • Es prendran mesures per a la protecció de personal sotmès a medicació immunosupressora, que pateixi trastorns immunitaris o que es trobin en estat de gestació, que no haurà de fer tasques d’atenció al públic.

 • Es posposen els viatges de feina fora de les IB tret dels que siguin indispensables per garantir la correcta prestació dels serveis públics.

 • Es podran habilitar mesures de reorganització interna per garantir la continuïtat dels serveis identificats com a essencials o estratègics: mobilitat, torns, horaris especials…

 • En cas de suspensió de les activitats del centre de treball on es presten serveis, les secretaries generals han d’adoptar una d’aquestes mesures, per aquest odre de preferència:

  • Prestació de serveis en el mateix centre tot i el tancament al públic

  • Reubicació del personal adscrit a aquests centres a altres unitats de la conselleria o ens

  • Establiment d’altres modalitats de prestació de servei.

 • Establiment de mecanismes de teletreball per a persones amb casos excepcionals de salut

  • El GOIB crearà un model d’autorització de prestació de serveis mitjançant teletreball.

  • No són d’aplicació les previsions del Decret 36/2013 que puguin impedir l’efectivitat de la mesura.

  • El teletreball pot ser revocat en qualsevol moment per l’òrgan que l’hagi concedit.

 • El personal que es pugui veure afectat per la pandèmia ho haurà de comunicar a la secretaria general o gerència que correspongui.

  • Per a treballadors que pateixin malalties cròniques s’estudiaran mecanismes de prestació de serveis de teletreball.

 

ANNEX II. Mesures l’adopció de les quals es demana al Govern de l’Estat

 • Creació d’un fons extraordinari per fer front a les despeses derivades de l’emergència sanitària.

 • Mecanismes extraordinaris d’injecció de liquiditat autonòmica

 • Instar a la UE a augmentar les taxes de cofinançament dels Fons Europeus.

 • Avançar la liquidació de les transferències del sistema de finançament autonòmic per al 2020.

 • Adoptar una periodificació avançada de la liquidació definitiva dels recursos del sistema de finançament autonòmic.

 • REvisar els objectius d’estabilitat pressupostària, regla de despesa i deute de les comunitats autònomes i entitats locals

 • Garantir, com a mínim, els imports comunicats l’11 d’octubre del 2019 corresponents als pagaments a compte estimats per al 2020.

 • Instar a l’Estat a elaborar un pla d’incentius econòmics amb mesures fiscals.

 • En l’àmbit de la protecció social i dels treballadors:

  • Establir multiplicadors respecte dels dies cotitzats als treballadors per facilitar l’accés al sistema de prestacions per atur.

  • Traslladar els drets de bonificació reconeguts ara als treballadors fixos discontinus corresponents al primer semestre de 2020 i que no s’utilitzin, al segon semestre de 2020.

  • No computar les prestacions d’atur per als treballadors mentre estiguin sotmesos a un ERTO.

  • Compensació de les quotes als treballadors autònoms durant els propers mesos.

  • Reconeixement de la prestació per atur en situacions d’ERTO amb independència dels dies de treball realitzats.

Notícies relacionades

Resum del decret llei de mesures urgents i extraordinàries que ha aprovat el Govern de les Illes

Entre altres, aquesta norma permet als hotels augmentar la superfície en un 15% sense llicència i botant-se les normatives urbanístiques.