Resum de l'Acord del Consell de Govern de 13 de març

A través d’aquest acord s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per limitar la propagació del COVID-19 (Annex I), que podran ser actualitzades per resolució de la consellera de Salut i seran vigents fins el 12 d’abril

13/03/2020
[DESCARREGAU EL .PDF OFICIAL]

L’acord també inclou una sèrie de mesures que es demana al Govern de l’EStat que adopti (Annex II). A més, es constitueix una comissió de seguiment del pla, compost per tots els membres del GOIB, els presidents dels CIMs, el batle de Palma, el president de la FELIB i es convida a la Delegació del Govern a participar-hi.

ANNEX I. Pla de Mesures Excepcionals

 1. Mesures relatives al Servei de Salut IB

 • Es posen en marxa consultes específiques per a l’atenció de patologies respiratòries a tots els centres de salut i un sistema de triatge telefònic realitzat per professionals sanitaris. A més, es suspenen les analítiques no urgents i determinades tècniques no urgents.

 • Cada hospital públic ha de disposar de plans de contingencia amb les mesures següents: disposició habitacions d’aïllament i, si és necessari, plantes d’aïllament i llits de cures intensives addicionals.

 • Es reforça la central de coordinació del SAMU-061 amb increment de personal mèdic, d’infermeria, teleoperadors i tècnics i línies telefòniques.

 • Creació i reforçament de les unitats volants d’atenció al COVID-19 com a equips coordinats pel SAMU i per fer atenció domiciliària.

 • Restricció a una persona les visites als pacients ingressats als hospitals.

 • Creació d’un grup per fer el seguiment de l’estoc dels equips de protecció individual. S’han de redistribuir les compres de material i formació sobre EPI als professionals.

 • S’han de reforçar els mecanismes de comunicació cap a la ciutadania.

 • Els períodes d’aïllament o el contagi dels treballadors de l’IB-Salut del COVID-19 serà considerada situació d’accident de treball a efectes de percebre el 100% de les retribucions des del primer dia de la baixa.

  • Es suspenen els permisos d’assistència a congressos, jornades, etc.

  • Es prorroguen totes les comissions de servei.

  • Si cal mobilitzar personal d’una gerència a una altra, cal garantir que sigui pel temps indispensable.

 • Queden ajornades les oposicions del Servei de Salut durant 30 dies.

 • S’autoritza a contractar personal a través del procediment més àgil possible si és necessari, durant el temps indispensable, essent prioritària la continuïtat assistencial.

 

 1. Mesures relatives a la comunitat educativa

 • Es suspèn l'activitat educativa presencial a tots els centres i etapes (també a la UIB) des del 16 de març i inicialment durant dues setmanes.

 • Es suspenen també totes les activitats complementàries que es facin fora del centre que impliquin participació d’alumnat i professorat. També

  • Activitats de formació del professorat

  • Reunions del professorat de diferents centres.

  • Activitats que suposin una entrada de persones de fora del centre educatiu

  • Pràctiques d’alumnes d’FP en centres sanitaris, sociosanitaris i les que impliquin contacte amb persones d’edat avançada.

  • Viatges d’estudis durant dos mesos, quedant prohibits els destins  afectats segons les indicacions de les autoritats sanitàries.

 • Els centres han d’aplicar les mesures de protecció que indiquin les autoritats sanitàries.

 

 1. Mesures relatives als serveis socials, als esports i a la joventut

 • Es suspèn una sèrie d’activitats dels serveis socials:

  • Serveis de promoció d’autonomia

  • Atenció primerenca per a infants

  • Serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat.

  • Serveis d’atenció diürna a tots els col·lectius

  • Programes de formació o suport a persones en situació de dependència o discapacitat.

 • Mesures per als serveis residencials a persones grans, en situació de dependència i per a persones amb discapacitat i per a habitatges tutelats:

  • Control de l’accés als centres

  • Prohibició de les visites de persones amb febre o símptomes respiratoris aguts o que hagin viatjat a zones de risc.

  • Prohibició de visites de persones menors

  • Restricció del nombre de visites per resident a una persona.

  • Anul·lació d’activitats grupals que provenguin de l’exterior

  • Suspensió dels ingressos als centres residencials

 • Suspensió de les activitats esportives fins el 30 de març.

 • Anul·lació de totes les reserves a les instal·lacions de l’Institut Balear de la Joventut fins dia 15 d’abril.

 

 1. Mesures relatives a les activitats culturals

 • Es suspenen les activitats organitzades ler la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat i per IBdona; les visites organitzades a la Llotja; i els concerts de l’OSIB.

 • Es suspèn l’obertura al públic de biblioteques i museus públics, així com de l’Arxiu del Regne.

 • Es recomanaals CIMs, ajuntaments i a la UIB adoptar mesures semblants.

 

 1. Mesures relatives als espais recreatius i de medi ambient

 • Romandran tancats les àrees recreatives, zones d’acampada i refugis gestionats per l’IBNAT, així com centres d’interpretació i recepció d’espais naturals i finques públiques gestionades per la Conselleria de Medi Ambient i l’IBNAT.

 • Suspensió de totes les activitats d’educació ambiental.

 

 1. Mesures relatives a treball i turisme

 • Renovació d’ofici totes les demandes d’ocupació durant els mesos de març i abril per part del SOIB

 • S’apliquen a les activitats de formació professonal per a l’ocupació les mateixes mesures que els centres educatius d’ensenyament reglat.

 • Es suspenen una sèrie d’activitats de l’IBASSAL, la DG de Turisme i el taller de lideratge a Menorca.

 • Tancament dels espais on es dugui a terme oferta d’entreteniment com ara actuacions musicals o exhibicions artístiques.

 • Es redueix l’aforament a bars i restaurants, com a mínim, en un terç i, en cap cas, pot haver-hi més de 300 persones. També en locals d’oci, cinema i teatre.

 

 1. Mesures relatives al transport públic terrestre

 • Es difondran materials amb les mesures d’higiene i precaució.

 • Reforç de la neteja a les instal·lacions i zones de contacte

  • Es centraran els esforços en la desinfecció de les superfícies més emprades

  • Reforç dels punts de recollida de residus

  • Ús de productes d’alta desinfecció

  • Intensificació de la neteja diària dels mitjans de transport púlic.

 • Increment de freqüències en hora punta del SFM.

 • Creació d’una mesa de coordinació cmoposta per membres de la DG de Mobilitat i Transports del GOIB i la regidoria de mobilitat de Palma.

 

VIII. Convocatòries d’exàmens per obtenir titulacions de transport marítim

 • Suspensió fins nou avís de la realització d’una sèrie de proves d’examen de titulacions per governar embarcacions d’esbarjo i la matrícula per a la resta de convocatòries fins a nou avís.

 

IX. Mesures relatives als aeroports de les Illes Balears

 • Creació d’una mesa de coordinació integrada per membres de la DG de Mobilitat i transports del GOIB i a la qual es convidarà a participar les entitats AENA i ENAIRE.

 

X. Mesures relatives als ports de les Illes Balears

 • Suspensió de la concessió d’autoritzacions per ocupar les zones de servei dels ports

 • Restricció temporal de freqüències del transport marítim de passatgers entre Formentera i Eivissa.

 • Restricció de l’activitat comercial d’embarcacions turístiques

 • Es proposa la creació d’una mesa de coordinació integrada per la DG de Mobilitat i Transports, PortsIB, APB, Capitania Marítima i la creació d’un mecanisme de comunicació interna interdepartamental i intergovernamental.

 • Es sol·licita a la DG de la Marina Mercant i a Ports de l’Estat la participació dels mecanismes de control o protocols.

 • Es sol·licitarà a l’Estat la restricció temporal d’arribada d’embarcacions d’esbarjo en règim xàrter o d’ús particular provinents d’altres països declarats focus d’infecció.

 

XI. Mesures relatives a establiments de joc

 • Tancament d’establiments i espais on es dugui a terme l’activitat de joc.

 

XII. Mesures relatives al comerç, fires i mercats

 • Prohibició als establiments comercials de publicitat activa que impliqui gran afluència a un establiment.

 • El GOIB avaluarà l’evolució i adoptarà mesures que consideri necessàries per limitar l’afluència als centres comercials.

 • Ajornament de totes les fires previstes a les Illes Balears durant trenta dies.

 • Es demana als ajuntaments mantenir les parades agroalimentàries als mercats municipals.

 

XIII. Mesures relatives al personal funcionari i laboral de l’a?mbit dels serveis generals que presta serveis a l’Administracio? de la CAIB i als seus organismes auto?noms

 • Suspensió de totes les activitats de formació presencials, així com actes i presentacions organitzats pel GOIB.

 • Es valorarà la possibilitat de fer aquesta formació a través de tecnologies digitals.

 • El personal al que es refereix aquest apartat no ha d’assistir a activitats formatives presencials dins o fora de les Illes Balears.

 • Es proposa la celebració de les proves selectives d’accés a l’ocupació pública durant la vigència d’aquest Acord.

 • S’han d’evitar reunions de feina de caràcter presencial, celebrant-les sempre que sigui possible amb eines i solucions digitals corporatives.

 • En els serveis d’atenció al públic es prioritzarà l’atenció telefònica i telemàtica. En els serveis presencials s’aplicaran les mesures següents:

  • Es respectarà la distància mínima d’un metre entre treballador i públic

  • Es rentaran les mans tan sovint com sigui possibe

  • En cas de tossir, s’empraran mocadors d’un sol ús.

 • Es prendran mesures per a la protecció de personal sotmès a medicació immunosupressora, que pateixi trastorns immunitaris o que es trobin en estat de gestació, que no haurà de fer tasques d’atenció al públic.

 • Es posposen els viatges de feina fora de les IB tret dels que siguin indispensables per garantir la correcta prestació dels serveis públics.

 • Es podran habilitar mesures de reorganització interna per garantir la continuïtat dels serveis identificats com a essencials o estratègics: mobilitat, torns, horaris especials…

 • En cas de suspensió de les activitats del centre de treball on es presten serveis, les secretaries generals han d’adoptar una d’aquestes mesures, per aquest odre de preferència:

  • Prestació de serveis en el mateix centre tot i el tancament al públic

  • Reubicació del personal adscrit a aquests centres a altres unitats de la conselleria o ens

  • Establiment d’altres modalitats de prestació de servei.

 • Establiment de mecanismes de teletreball per a persones amb casos excepcionals de salut

  • El GOIB crearà un model d’autorització de prestació de serveis mitjançant teletreball.

  • No són d’aplicació les previsions del Decret 36/2013 que puguin impedir l’efectivitat de la mesura.

  • El teletreball pot ser revocat en qualsevol moment per l’òrgan que l’hagi concedit.

 • El personal que es pugui veure afectat per la pandèmia ho haurà de comunicar a la secretaria general o gerència que correspongui.

  • Per a treballadors que pateixin malalties cròniques s’estudiaran mecanismes de prestació de serveis de teletreball.

 

ANNEX II. Mesures l’adopció de les quals es demana al Govern de l’Estat

 • Creació d’un fons extraordinari per fer front a les despeses derivades de l’emergència sanitària.

 • Mecanismes extraordinaris d’injecció de liquiditat autonòmica

 • Instar a la UE a augmentar les taxes de cofinançament dels Fons Europeus.

 • Avançar la liquidació de les transferències del sistema de finançament autonòmic per al 2020.

 • Adoptar una periodificació avançada de la liquidació definitiva dels recursos del sistema de finançament autonòmic.

 • REvisar els objectius d’estabilitat pressupostària, regla de despesa i deute de les comunitats autònomes i entitats locals

 • Garantir, com a mínim, els imports comunicats l’11 d’octubre del 2019 corresponents als pagaments a compte estimats per al 2020.

 • Instar a l’Estat a elaborar un pla d’incentius econòmics amb mesures fiscals.

 • En l’àmbit de la protecció social i dels treballadors:

  • Establir multiplicadors respecte dels dies cotitzats als treballadors per facilitar l’accés al sistema de prestacions per atur.

  • Traslladar els drets de bonificació reconeguts ara als treballadors fixos discontinus corresponents al primer semestre de 2020 i que no s’utilitzin, al segon semestre de 2020.

  • No computar les prestacions d’atur per als treballadors mentre estiguin sotmesos a un ERTO.

  • Compensació de les quotes als treballadors autònoms durant els propers mesos.

  • Reconeixement de la prestació per atur en situacions d’ERTO amb independència dels dies de treball realitzats.

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.