Resum del decret llei de mesures urgents i extraordinàries que ha aprovat el Govern de les Illes

Entre altres, aquesta norma permet als hotels augmentar la superfície en un 15% sense llicència i botant-se les normatives urbanístiques.

17/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL DE CORRECCIÓ D'ERRADES DEL DECRET LLEI]

Règim excepcional de declaració responsable (article 5)

Les actuacions previstes a l’article 146 de la llei d’urbanisme  es podran acollir a un règim de declaració responsable fins al 31 de desembre del 2021. Entre d’altres, aquestes actuacions són:

 • Les parcel·lacions urbanístiques, les agrupacions, o actes de divisió de finques.

 • Les obres d’urbanització que s’hagin de realitzar al marge de projectes d’urbanització aprovats degudament.

 • El canvi d’ús en edificacions i instal·lacions.

 • La col·locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública.

 • Les xarxes radioelèctriques, telemàtiques i similars, sens perjudici del que disposi la normativa sectorial que els sigui d’aplicació.

 • L’obertura de camins i accessos a parcel·les.

 • La primera ocupació o utilització dels edificis i les instal·lacions en general.

 • Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcament, activitats industrials, mercantils o professionals, serveis públics o de qualsevol altre ús.

Aquest règim no serà aplicable a edificis en situació fora d’ordenació, zones de servitud de protecció de costa o a demolicions totals.

Les obres de reforma integral que s’acullin a aquest règim han de millorar l’eficiència energètica de les construccions i instal·lacions i incorporar mecanismes d’estalvi d’aigua.

Procediment d’ordenació urbanística extraordinari (article 6)

S’estableix aquest procediment per a l’ordenació d’instal·lacions destinades a la  construcció, reparació, emmagatzematge i manteniment d’embarcacions, els espais vinculats a les energies renovables, els punts verds o altres de similars fins al maig del 2022 Aquests sistemes es poden delimitar en sòl rústic comú. (Nota: Aquest article ha estat modificat pel Decret llei 9/2020, eliminant les marines seques d'aquest procediment extraordinari).

Modernització d’establiments turístics (article 7)

 • Aquesta modernització podrà suposar un increment de la superfície edificada i de l’ocupació de fins al 15%, tot i que les administracions competents en ordenació turística poden reduir aquest percentatge.

 • Aquestes modernitzacions quedaran excloses del compliment dels paràmetres de planejament territorial, urbanístics i turístics que n’impedeixin l’execució.

 • En cap cas podrà suposar un augment del nombre de places d’allotjament.

 • Aquests projectes estaran sotmesos al règim de declaració responsable previst a l’article 5.

 • Es podran dur a terme obres consistents en ampliacions, reformes, demolicions i reconstruccions parcials (inferiors al 50% del volum i la superfície) sempre que l’establiment mantengui la categoria existent o una de superior.

 • La modernització haurà de servir per reduir l’estacionalitat, la recerca o consolidació de nous segments de mercat o la millora dels serveis turístics complementaris.

 • El projecte no ha de suposar un increment del consum d’aigua potable i energètic d’origen no renovable i ha de millorar o bé la qualitat, la sostenibilitat, la seguretat o l’accessibilitat de l’establiment.

 • En cas d’establiments amb aparcament, han d’habilitar un mínim d’un 50% de places amb punts de recàrrega elèctrica.

 • Els establiments que s’acullin a aquesta disposició quedaran legalment incorporats al planejament municipal.

 • Aquestes ampliacions no seran aplicables als establiments que ja s’hagin acollit a les ampliacions de modernització anteriors.

 • Fins al 31 de desembre del 2021.

Reconversió i canvi d’ús d’establiments turístics (disposició addicional primera)

A través d’aquesta reconversió, determinats establiments turístics es podran destinar als usos següents: residencial (destinat a habitatge protegit); equipaments sociosanitaris o assistencials; o administratiu. Els establiments turístics que es podran acollir al règim de reconversió són els següents:

 • Els establiments d'allotjament turístic donats d'alta que estiguin situats en una zona turística declarada madura.

 • Els establiments d'allotjament turístic donats de baixa i que estiguin situats a qualsevol indret, excepte en sòl rústic.

 • Les edificacions amb usos diferents del residencial i del d'allotjament turístic situats en una zona turística declarada madura i en situació d'obsolescència, sempre que el nou ús no estigui prohibit pel planejament municipal.

S’hauran de complir amb les llicències municipals o declaracions responsables que siguin necessaris per fer efectiu aquest canvi.

La reconversió no han d'incrementar el consum d'aigua potable i energètic d'origen no renovable, i han de millorar algun dels aspectes següents: la qualitat, la sostenibilitat mediambiental, la seguretat o l'accessibilitat.

L’autorització del canvi d’ús estarà condicionada a la rehabilitació integral de l’establiment i a la baixa efectiva de les places turístiques, que no podran ser objecte de transmissió.

Quan no resulti viable la rehabilitació, es podrà acordar la demolició per a la seva posterior reconstrucció adaptant-se als paràmetres urbanístics del planejament en vigor.

Els establiments que s’acullin a aquest règim de reconversió quedaran legalment incorporats al planejament.

Altres mesures en matèria d’urbanisme

 • Se suspenen totes les limitacions temporals estivals de la normativa autonòmica, insular o municipal per a totes les obres que es facin durant el 2020 (art. 8).

 • S’estatbleix la consideració d’estratègica de determinades infraestructures de transport públic de viatgers, fet que implica que els estudis, projectes i tràmits necessaris seran considerats com a prioritats per part de les administracions responsables de la seva execució o autorització (art. 40)

 • S’agilitza el procediment per a obtenir llicències urbanístiques a través del règim de certificació documental (DA2).

 • Les actuacions de manteniment i millora en els equipaments recreatius de l’IBANAT no necessitaran llicència municipal (DA5).

Altres mesures en matèria turística (disposició addicional quarta)

 • Els llits destinats a menors de quinze anys no computaran com a places turístiques (fins ara es computaven com a places turístiques a partir dels dotze anys).

 • Els dispensadors de begudes alcohòliques en establiments turístics s’hauran d’utilitzar pel personal de l'establiment, excepte en menjadors, durant horaris de menjar i sopar que podran ser utilitzats per clients sota la supervisió del personal.

Modificació de la llei de carreteres (disposició addicional sisena)

Es permet revisar obres aprovades o en execució en carreteres per adaptar-les prioritzant la solució tècnica que minimitzi l’afectació al paisatge sense minvar la seguretat. En aquest sentit es podran eliminar elements ja instal·lats o construïts.

Mesures en matèria de taxes i impostos

 • S’estableix una bonificació del 50% en les taxes portuàries als ports de les Illes Balears (art. 33).

 • S’estableix una bonificació del 75% en el segon trimestre de l’any 2020 de la taxa fiscal sobre els jocs de sort (art. 35).

 • Els recursos del fons de l’Impost de Turisme Sostenible es podran destinar a despeses i inversions per pal·liar els efectes de la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19. Per tant, se suspèn l’activitat de la comissió de l’ITS per al 2020 (arts. 36 i 37).

Modificacions de la normativa mediambiental

 • S’endarrereix l’aplicació de moltes de les prohibicions de la llei de residus sobre productes d’un sol ús. La prohibició de certs productes de plàstic d’un sol ús (plats, coberts, gots, tasses, safates, productes alimentaris en monodosis, canyetes, bastonets per a orelles, bastonets per a caramels, càpsules de cafè, etc.) no s’aplicarà a partir de l’1 de gener del 2021, tal com estava previst, sinó que s’endarrerirà tants dies com duri l’estat d’alarma. Per altra banda, la prohibició de les anelles de plàstic per aguantar llaunes de begudes s’endarrereix de l’1 de gener a l’1 de juliol del 2021 (DF7).

 • Es permet que els parcs eòlics amb una ocupació total de més de 4 ha situades en sòl rústic definides com a aptes per a les instal·lacions siguin sotmesos a avaluació d’impacte ambiental simplificada (DA14).

 • Els parcs d’energies renovables que es declarin d'utilitat pública ubicats en sòl rústic no computaran urbanísticament pel que fa al paràmetre d'ocupació (DA16).

Mesures excepcionals per al personal de la CAIB

 • Mesures excepcionals per seleccionar personal interí per prestar serveis al SOIB i en el servei de Renda Social Garantida (art. 11).

 • El personal inspector de la CAIB estarà facultat i aixecar acta sobre qualsevol matèria (art. 12).

 • Mesures extraordinàries sobre les vacances del personal de la CAIB (art. 13).

 • El conseller d’administracions públiques podrà atribuir al personal funcionari tasques o funcions diferents a les del seu lloc de treball en la matexia conselleria o ens o en una altra (DF10). Aquesta facultat s’aplicarà en casos excepcionals i per raons d’urgència.

 • Mesures en matèria per al personal estatutari. S’estableixen condicions per a la seva mobilitat a partir de comissions de servei en cas de necessitat (arts. 21 a 23).

Altres mesures

 • S’eximeix del requisit d’acreditar el dipòsit de fiança en les sol·licituds d’ajudes al lloguer durant el 2020 (art 9).

 • Creació d’una prestació econòmica extraordinària per a les famílies que s’hagin de fer càrrec d’una persona amb situació de dependència que tenia una plaça a un centre residencial quan es va decretar l’estat d’alarma (art. 10). El seu import variarà entre els 143,75 € i els 290,73 € al mes en funció del grau de dependència reconegut i tindrà una durada de quatre mesos.

 • S’estableixen una sèrie de mesures per a l’adquisició d’EPIs per evitar el contagi de la COVID-19 i per a l’adquisició de medicaments (arts. 14 a 20).

 • S’estableixen facilitats per a la concessió de subvencions que tenguin per finalitat pal·liar els efectes sanitaris, econòmics o socials de la COVID-19 (arts. 24 a 31).

Altres modificacions

S’introdueixen modificacions en altres normes com ara la llei d’activitats (DA2), la llei d’urbanisme (DA3), la llei de transports terrestres (DA5), la llei de projectes industrials estratègics (DA13), lla llei 13/2012 (DA15), el decret de personal estatutari del Servei de Salut (DA11) o altres normes en matèria de medi ambient (DA1), turisme (DA4), serveis socials, joventut i dependència (DA8), activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (DA 12) i normes pressupostàries i d’hisenda pública (DA9). A més, també s’hi inclou una disposició derogatòria.

 

Relacionat: Consulta el posicionament de Més per Menorca sobre aquest decret llei aquí.

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit