Instruccions de funcionament de la Fase 0 de la desescalada

A partir del 4 de maig es reobriran comerços per a la recollida de productes i establiments per a la prestació de serveis amb cita prèvia

03/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

 

Establiments i locals comercials i de prestació de serveis

 • Es permet la reobertura al públic d’establiments i locals comercials al detall i de prestació de serveis, a excepció que tenguin una superfície menor de 400 metres quadrats o tenguin caràcter de centre comercial o parc comercial.

 • Aquesta obertura serà per a l’atenció de clients amb cita prèvia sempre que sigui possible garantir l’atenció individualitzada del client (un únic client per treballador, no es podran habilitar zones d’espera).

 • Es garantirà la separació de la distància interpersonal. Quan no sigui possible, s’instal·laran mostradors o mampares.

 • S’establirà un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys que haurà de coincidir amb l’horari de sortida d’aquest col·lectiu (de 10.00 a 12.00 h i de 19.00 a 20.00 h).

 • Es podran establir sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, sempre que es garanteixi una recollida escalonada que eviti aglomeracions.

 • Els desplaçaments per accedir a aquests establiments i locals s’hauran de fer al municipi de residència, a excepció que el producte no estigui disponible en aquest.

 • Aquests establiments i locals s’hauran de netejar i desinfectar almanco dos cops al dia. Una d’aquestes neteges es realitzarà, obligatòriament, quan acabi la jornada. També es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn.

 • Quan hi hagi més d’un treballador a l’establiment atenent al públic, les mesures de neteja s’aplicaran a les zones privades dels treballadors.

 • Els uniformes i roba de treball s’haurà de fer net i desinfectar diàriament.

 • Es garantirà una ventilació adequada a tots els establiments i locals comercials.

 • Els clients només podran utilitzar els banys dels establiments només en casos d’estricta necessitat. Immediatament després del seu ús es procedirà a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta.

 • Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres que s’hauran de netejar almanco un cop al dia.

 • Mesures de prevenció de riscos per als treballadors

  • No es podran incorporar als seus llocs de treball aquells treballadors que es trobin en aïllament domiciliàri per la COVID-19, que presentin algun dels símptomes compatibles amb la malaltia o que es trobin en quarantena per haver tingut contacte amb persones amb símptomes o diagnosticades de la malaltia.

  • Tots els treballadors hauran de disposar EPIs adequats al nivell de risc i gels hidroalcohòlics.

  • Quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal l’ús de mascaretes serà obligatori.

  • El fitxatge per empremta digital serà substituït per un altre sistema més adequat per prevenir el contagi de la COVID-19.

  • La distància entre treballador i client serà d’almanco un metre en cas d’elements de protecció o de dos metres quan no es compti amb aquests.

  • Quan la prestació de determinats serveis (perruqueries, estètiques, fisioteràpia, etc.) no permeti garantir la distància interpersonal, s’hauran d’utilitzar els EPIs oportuns.

  • Si un treballador pateix símptomes compatibles amb la COVID-19 es contactarà amb el telèfon habilitat per l’autoritat autonòmica o amb el centre de salut corresponent.

 • Mesures de protecció per a clients

  • El temps de permanència en els establiments serà l’estrictament necessari.

  • S’haurà de senyalitzar la distància de seguretat interpersonal entre clients.

  • Els establiments posaran a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics.

  • Els establiments que comptin amb zones d’autoservei, aquest servei l’haurà de prestar un treballador de l’establiment.

  • No es posaran a disposició dels clients productes de prova

  • En comerços tèxtils, els emprovadors només podran ser emprats per una única persona i després es netejaran i desinfectaran. En cas que un client s’emprovi una peça de roba que finalment no adquireixi, el titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça sigui higienitzada abans de ser facilitada a altres clients.

 

Activitats d’hoteleria i restauració

 • Aquestes activitats es podran realitzar a través de serveis a domicili o recollida de comandes dels clients en establiments corresponents. Queda prohibit el consum a l’interior dels establiments.

 • En els serveis de lliurament a domicili es podrà establir un sistema de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones depenents o altres col·lectius de risc a la infecció de la COVID-19.

 • S’evitaran les algomeracions en les immediacions de l’establiment.

 • Mesures de prevenció de riscos per als treballadors

  • No es podran incorporar als seus llocs de treball aquells treballadors que es trobin en aïllament domiciliàri per la COVID-19, que presentin algun dels símptomes compatibles amb la malaltia o que es trobin en quarantena per haver tingut contacte amb persones amb símptomes o diagnosticades de la malaltia.

  • Tots els treballadors hauran de disposar EPIs adequats al nivell de risc i gels hidroalcohòlics.

 • Mesures d’higiene per a clients

  • Aquests hauran de disposar de gels hidroalcohòlics a l’entrada de l’establiment i de papereres amb tapadora d’accionament no manual dotades d’una bossa de fems a la sortida d’aquest.

  • El temps de permanència als establiments serà l’estrictament necessari.

  • S’haurà de senyalitzar-se la distància de seguretat interpersonal entre els clients.

  • En cas que no es pugui atendre més d’un client a la vegada, l’accés a l'establiment es realitzarà individualment. En seran una excepció els adults acompanyats per una persona amb discapacitat, un menor o un major.

 

Desenvolupament d’activitat esportiva professional i federada

 • Els esportistes professionals podran realitzar entrenaments individualment a l’aire lliure dins els límits de la província de residència sempre que es prenguin les mesures de distanciament social i higiene adequats.

  • Podran accedir a espais naturals en els quals hagin de desenvolupar la seva activitat esportiva i podran utilitzar els implements esportius i equipament necessari.

  • La duració i l’horari dels entrenaments seran els estrictament necessaris per al manteniment de la forma esportiva.

  • Els esportistes paralímpics o de modalitat adaptada podran comptar amb l’acompanyament d’un altre esportista per realitzar la seva activitat si és necessari. En aquests casos, ambdós hauran de portar mascareta.

  • Podran presenciar els entrenaments un entrenador sempre que sigui necessari i que es prenguin les mesures de distanciament social i higiene adequades.

  • Amb caràcter general, la distància de seguretat interpersonal serà de dos metres, excepte en el cas d’ús de bicicletes, patins o altres implements, que serà de deu metres. Aquestes distàncies no seran aplicables en la pràctica d’esports paralímpics o adaptats.

  • La federació esportiva corresponent emetrà l’acreditació corresponent.

 • Els esportistes federats que no estiguin recollits a l’article anterior podran realitzar entrenaments individualitzars a l’aire lliure dues vegades al dia entre les 6.00 i les 10.00 h i entre les 20.00 i les 23.00 h, sempre en els límits del seu terme municipal.

  • Podran accedir lliurement als espais naturals per desenvolupar aquesta activitat esportiva.

  • Els esportistes paralímpics o de modalitat adaptada podran comptar amb l’acompanyament d’un altre esportista per realitzar la seva activitat si és necessari. En aquests casos, ambdós hauran de portar mascareta.

  • No es permet la presència d’entrenadors o personal auxiliar.

  • La federació esportiva corresponent emetrà l’acreditació corresponent.

 • Els esportistes de clubs o societats anònimes esportives que participin en lligues professionals podran realitzar entrenaments de caràcter bàsic, dirigits a una modalitat esportiva específica, de forma individual i complint amb les mesures de prevenció i higiene.

  • Aquest entrenament serà desenvolupat en els centres d’entrenament dels quals disposi el club corresponent.

  • En tot moment es compliran les mesures de distanciament social i higiene per a la prevenció del contagi de la malaltia.

  • La lliga professional corresponent emetrà l’acreditació corresponent als esportistes.

 • Aquestes disposicions no seran d'aplicació a la caça i la pesca esportiva, d'acord amb l'ordre SND/399/2020.

Nota: A més d'aquestes indicacions, per a la pràctica d'esports federats i professionals cal tenir en compte el protocol bàsic d'actuació aprovat pel Consell Superior d'Esports el 4 de maig del 2020.

 

Reobertura al públic d’arxius

 • Els arxius prestaran els seus serveis preferentment per la via telemàtica, però quan sigui imprescindible els ciutadans podran sol·licitar la consulta presencial de fins a deu documents o unitats d’instal·lació física per jornada de treball. Aquestes consultes es realitzaran en les dependències corresponents.

 • Els ordinadors i mitjans informàtics dels arxius destinats per a l’ús públic no podran ser emprats per usuaris i investigadors.

 • Els documents materials dels arxius als quals tenguin accés els usuaris de forma presencial hauran de romandre en quarantena durant almanco deu dies abans de poder ser utilitzats de nou.

 • Els arxius que no comptin amb espais i dependències pròpies no estaran obligats a la prestació dels serveis presencials establerts en aquest article.

 • Els ciutadans que accedeixin a les instal·lacions dels arxius hauran d’adoptar mesures adequades per protegir la seva salut i evitar contagis.

 • Els arxius hauran de posar a disposició dels que accedeixin a aquests aigua, sabó, tovalloles de paper d’un sol ús i solucions hidroalcohòliques.

 • Els arxius hauran de proveir als seus treballadors elements de protecció personal suficients i hauran d’establir la senyalització necessària en les seves instal·lacions.

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit