Resum del Decret Llei 4/2020 del GOIB

Mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

21/03/2020
[DESCARREGA EL .PDF OFICIAL]

Nota: Aquest Decret Llei ha estat validat pel Parlament de les Illes Balears el 7 d'abril.

Resum Decret llei 4/2020 del GOIB.

Convenis, concerts educatius i subvencions

 1. Tots els contractes públics de la CAIB i ens públics autonòmics per fer front al COVID-19 els hi serà aplicable la tramitació d’emergència.
 2. Els convenis en l’àmbit de la gestió de l’emergència sanitària del COVID-19 que s’hagin de subscriure tindran una tramitació més flexible: no els hi seran d’aplicació certes disposicions que preveu la normativa vigent.

 3. Es mantenen els concerts educatius vigents a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.
 4. Els òrgans concedents de subvencions podran acordar mesures d’ordenació per evitar que la situació actual provoqui prejudicis greus en els beneficiaris de subvencions derivatsde la impossibilitat de complir el termini per a l’execució del projecte o executar-lo totalment. Aquesta situació no es considerarà incompliment.

Serveis socials

 1. La renda mínima d’inserció serà aplicable a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de l’emergància sanitària actual i de la declaració de l’estat d’alarma.
 2. Normes per facilitar l’accés a determinades prestacions socials:
 • Les sol·licituds de renda social garantida podran ser presentades pels treballadors socials o pels funcionaris de la conselleria
 • Per a l’accés a les prestacions de dependència serà suficient el que disposi el pla individual d’atenció emès pel treballador social

Medi ambient

 • Els residus sanitaris procedents de centres assistencials i de l’activitat assistencial ambulant en pacients diagnosticats o sospitosos de patir el COVID-19 seran considerats residus de risc. S’estableixen una sèrie de criteris per a la seva gestió.

Procediments administratius

 1. Correspon als consells del GOIB i a les persones titulars de la presidència dels ens públics autonòmics acordar deixar sense efecte la suspensio? dels terminis administratius dels procediments administratius en els casos en que? la suspensio? o paralitzacio? pugui causar perjudicis greus en els drets o els interessos de les persones que tenguin la condicio? d'interessades en el procediment. També podran adoptar qualsevol mesura destinada a evitar o pal·liar situacions de vulnerabilitat originades per l’estat d’alarma.
 2. El període comprès des del 18 de març de 2020 fins al 30 d'abril de 2020 no computarà a efectes de la durada màxima dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l'Agència Tributària de les Illes Balears, si bé durant el període esmentat l'Administració pot impulsar, ordenar i fer els tràmits imprescindibles.

Pressupostos

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit