Mesures del Ministeri per reforçar el Sistema Nacional de Salut

Aquesta ordre està destinada a establir mesures especials en matèria de recursos humans per reforçar el Sistema Nacional de Salut durant tres mesos, que podran ser prorrogats

01/04/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL DE L'ORDRE SND/232/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL DE L'ORDRE SND/299/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL DE L'ORDRE SND/319/2020]


Nota: La ordre SND/232/2020 ha quedat modificada per les ordres SND/299/2020 i SND/319/2020. Aquestes modificacions també queden recollides en aquest resum.

D’aquesta manera:

 • Mesures sobre els professionals sanitaris en formació (art. segon)

 1. Es posposen les avaluacions dels residents
 2. Queden prorrogats els contractes laborals dels residents.
 3. Es suspenen les rotacions de residents perquè puguin prestar serveis en aquelles unitats que necessitin un reforç del personal.
 4. Es permet allargar l'estada dels residents més enllà dels mesos permesos.
 5. El Ministeri de Sanitat gestionarà les sol·licituds de les CCAA que no comptin amb residents en formació i necessitin els seus serveis.
 6. Les autoritats sanitàries de les CCAA podran determinar que els residents de qualsevol especialitat que no estiguin en el darrer any de formació puguin prestar serveis en unitats amb especial necessitat. En el cas de les Illes Balears, a més, per Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, s'estableix que als metges i infermers residents de darrer any que desenvolupin tasques pròpies d'especialista se'ls abonarà la retribució corresponent a les funcions que efectivament duguin a terme.
 • S’autoritza excepcionalment la contractació de persones amb el títol de Medicina sense el títol d’especialista en determinats supòsits. També s'autoritza la contractació de professionals que tenguin el títol d'especialista obtingut en estats de fora de la UE sempre que hagin obtingut una formació equivalent a la del títol espanyol d'especialista (art. tercer).

 • Els professionals sanitaris jubilats menors de 70 anys podran ser reincorporats al servei actiu per les autoritats competents de les CCAA (art. quart). De la mateixa manera, el personal emèrit podrà sol·licitar la seva reincorporació voluntària.

 • El personal amb dispensa per exercici de funcions sindicals podrà sol·licitar reincorporar-se voluntàriament, sense que suposi el cessament del personal substitut que hi pugui haver (art. cinquè).

 • Les autoritat sanitàries de les CCAA també podran contractar de manera temporal estudiants de grau d’infermeria i medicina de darrer any de carrera (art. sisè).

 • Les autoritats sanitàries autonòmiques podran contractar estudiants de darrer any de formació de professions sanitàries no previstes a l’article sisè i estudiants de darrer any de l’àrea sanitària de formació professional d’auxili sanitari (art. sisè bis).

 • Es podran contractar les persones que hagin acabat els estudis de FP de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria que encara no se'ls hagi expedit el títol (art. sisè ter).

 • Durant l’epidèmia, les CCAA tindran a la seva disposició els centre i establiments sanitaris privats, el seu personal i les mútues d’accidents de treball (art. vuitè).

 • També podran disposar dels metges forenses i professionals adscrits a l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses que no estiguin prestant serveis essencials en l'àmbit de la justícia (art. vuitè bis).

 • De la mateixa manera, podran habilitar espais per a ús sanitari en locals públics o privats que reuneixin les condicions necessàries, en règim de consulta o especialització (art. novè).

 • Les CCAA podran adoptar imposar als treballadors públics i treballadors al serveis d’aquestes serveis extraordinaris, ja sigui de funcions diferents a les que li corresponen com mesures de mobilitat geogràfica (art. desè).

  1. En la mateixa línia, es poden suspendre les exemcions de guàrdies per raons d’edat, així com de les autoritzacions de compatibilitat per a l’exercici d’altres activitats.

  2. De la mateixa manera, podran adoptar-se mesures en matèria de jornada de treball, descans, permisos, llicències, vacances i reduccions de jornada. En qualsevol cas, però, s’haurà de garantir un mínim de 70 hores de descans setmanals i una mitjana mínima de descans de deu hores de descans entre jornada i jornada.

  3. Aquestes mesures no seran aplicables a dones embarassades.

Notícies relacionades

Suspeses les competicions esportives de la temporada 2019-2020

A través d’aquesta resolució es suspenen totes les les competicions i proves esportives vinculades a les Federacions Esportives de les Illes Balears a la Comunitat Autònoma.

Condicions per a les visites a les residències dels serveis socials

A partir de dia 1 de juny, a més, es permeten els ingressos en aquests centres.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit