Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l'estat d'alarma i successives pròrrogues

Posteriorment, aquest RD ha estat modificat a través del RD 465/2020, de 17 de març, por el que se modifica el RD 463/2020, de 14 de marzo, sense introduir-s'hi cap canvi substancial

09/05/2020
[DOCUMENT RD 463/2020 OFICIAL PER DESCARREGAR]
[DOCUMENT RD 476/2020 OFICIAL PER DESCARREGAR]
[DOCUMENT RD 487/2020 OFICIAL PER DESCARREGAR]
[DOCUMENT RD 492/2020 OFICIAL PER DESCARREGAR]
[DOCUMENT RD 514/2020 OFICIAL PER DESCARREGAR]
[DOCUMENT RD 537/2020 OFICIAL PER DESCARREGAR]
[DOCUMENT RD 555/2020 OFICIAL PER DESCARREGAR]

Nota: L'estat d'alarma declarat amb el RD 463/2020, de 14 de març, ha estat prorrogat, de moment, fins el 21 de juny a través del RD 555/2020, de 5 de juny.

Novetats introduïdes per la pròrroga del 5 de juny (fase 3)

 • El President de cada comunitat autònoma serà l'encarregat de decidir sobre l'adopció, supressió, modulació i execució de mesures corresponents a la fase 3, tret de les mesures vinculades a la llibertat de circulació que excedeixin l'àmbit de l'unitat territorial determinada per cada comunitat autònoma als efectes del procés de desescalada.
 • El Govern central podrà acordar amb cada comunitat autònoma la modificació, ampliació o restricció de les unitats d'actuació i les limitacions respecte de la llibertat de circulació.
 • Seran les comunitats autònomes les que podran decidir la superació de la fase III en les diferents illes o unitats territorials i, per tant, l'entra a la nova normalitat, que implica que quedaran sense efecte les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma.

Novetats introduïdes per la pròrroga del 22 de maig (fase 2)

 • A partir de la fase II de la desescalada, les administracions educatives podran disposar les mesures de contenció i remprendre les activitats presencials en l'àmbit educatiu no universitari.
 • A partir del 4 de juny s'aixeca la suspensió dels terminis processals i de prescripció i caducitat de drets i accions.
 • A partir de l'1 de juny s'aixeca la suspensió del còmput de terminis administratius.
 • Es mantindrà la vigència de les ordres, resolucions, disposicions i instruccions dictades per les autoritats mentre no es digui el contrari.
 • Les restriccions de l'estat d'alarma no tindran aplicació en aquelles unitats territorials que superin totes les fases de desescalada. 

***


Mitjançant aquest decret es declara l’estat d’alarma a tot el territori espanyol per una durada de quinze dies naturals. A aquests efectes, l’autoritat competent serà el Govern central. A més, per a l’exercici de totes les funcions que fa referència aquest RD, són autoritats competents delegades, en les seves respectives àrees de responsabilitat els ministeris de defensa, interior, sanitat i transports i mobilitat; que queden habilitats per dictar ordres, resolucions, disposicions i instruccions interpretatives. A més, durant l’estat d’alarma queda activat el Comité de Situació previst a la Llei 36/2015 de Seguretat Nacional. L’incompliment de les ordres de les autoritats durant l’estat d’alarma serà sancionat en virtut de la LO 4/1981.

Article 5. Col·laboració amb les autoritats competents delegades

Tots els cossos i forces de seguretat de l’estat, policies autonòmiques i policies locals queden sota les ordres directes del Ministre de l’Interior. Els agents de l’autoritat fer comprovacions en persones, béns, vehicles, locals i establiments per comprovar i impedir que es realitzin aquelles activitats suspeses per l’estat d’alarma.

 • També els serveis de protecció civil actuaran sota la dependència del Ministre de l’Interior.

 • Les autoritats competents podran requerir l’actuació de les forces armades.

Article 7. Limitació de la llibertat de ciruclació de les persones

Les persones només poden circular per les vides d’ús públic per a la realització d’una sèrie d’activitats molt concretes:

 • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat

 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris

 • Desplaçament al lloc de treball

 • Tornada al lloc de residència habitual

 • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances

 • Causa de força major o situació de necessitat

 • Altres activitats de naturalesa similar que s’hagi de fer individualment, tret d’alguna causa justificada

La circulació de vehicles queda restringida a les mateixes activitats i al repostatge en gasolineres o estacions de servei. El Ministeri de l’Interior podrà tancar o resgringir l’ús de carreteres o trams per raons de salut pública, seguretat o fluidesa.

 • Quan s’adoptin aquestes mesures s’informarà prèviament a les administracions autonòmiques competents.

 • Quan s’adoptin aquestes mesures es garantirà la divulgació entre la població

El personal estranger acreditat com a membre de missions diplomàtiques queda exceptuat de les limitacions a la llibertat de circulació, si aquest desplaçament està vinculat a les seves funcions oficials (DA I).

Article 8. Requises i prestacions

Les autoritats competents podran acordar que es facin requises temporal de tot tipus de béns necessaris per al compliment dels objectius d’aquest RD. De la mateixa manera, es podran imposar la prestacions personals obligatòries.

Article 9. Suspensió activitat educativa

Suspensió de l’activitat educativa presencial, inclosa l’universitària, així com totes les activitats formatives en centres públics i privats.

Sempre que sigui possible, es mantindran activitats educatives a distància.

Articles 10 i 11. Suspensió obertura d'establiments

Queda suspesa l’obertura d’establiments minoristes a través dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat; establiments farmacèutics, òptics, mèdics i productes ortopèdics; productes higiènics; perruqueries; premsa i papereria; combustible per a l’automoció; estancs; equips tecnològics i de telecomunicacions; aliments per animals de companyia; comerç per internet, telefònic o correspondència; tintoreries i bugaderies.

 • Queda suspesa qualsevol altra activitat que pugui suposar un risc de contagi, així com el consum de productes en els propis establiments.

 • S’evitaran aglomeracions i es controlarà la distància de seguretat.

 • Es suspèn l’obertura de museus, arxius, biblioteques, monuments, locals on es desenvolupin espectacles, les activitats d'hostaleria i restauració (només podran realitzar serveis d’entrega a domicili), verbenes, desfilades i festes populars.

 • L’assistència a llocs de culte i cerimònies civils i religioses queden condicionades a l’adopció de mesures per evitar les aglomeracions.

Articles 12 i 13. Autoritats civils sanitàries queden sota les ordres del ministre de Sanitat

Totes les autoritats civils sanitàries de les administracions públiques del territori nacional queden sota les ordres directes del ministre de Sanitat si és necessari, tot i que les administracions autonòmiques i locals mantindran la gestió dels corresponents serveis sanitaris. Aquestes mesures també permeten distribuir millor tots els mitjans tècnics i personals d’acord amb les necessitats arran de la crisi sanitària.

 • El personal i centres sanitaris militar contribuiran a reforçar el sistema nacional de salut

 • El ministeri de Sanitat podrà exercir aquelles facultats necessàries sobre centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada.

 • El ministeri de Sanitat podrà impartir les ordres necessàries per assegurar l'abastiment del mercat i el funcionament dels serveis dels centres de producció, com l’intervenció i ocupació d'indústries, les requises temporals de béns o la imposició de prestacions personals obligatòries.

Article 14. El ministre de Transports queda habilitat per dictar els actes i disposicions que siguin necessaris per assegurar la protecció de persones, béns i llocs en la mobilitat.

 • Els serveis de transport públic per carretera, ferroviaris, aeris i marítims quedaran reduïts, almanco, en un 50%. També aquells de titularitat estatal, tret de rodalies, que mantindrà l’oferta de serveis.

 • Els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris i marítim de competència autonòmica o local sotmesos a contracte públic o OSP, o de titularitat pública, mantindran la seva oferta, tot i que es podran establir percentatges de reducció de serveis quan sigui necessari.

 • S'establiran uns criteris específics per al transport entre la peninsular i territoris no peninsulars i per al transport entre illes.

 • Els operadors de transport queden obligats a realitzar una neteja viària dels serveis de transport.

 • Els sistemes de venda de bitllets online inclouran missatges on es desaconselli viatjar.

 • El ministeri de Transports establirà les condicions necessàries per facilitar el transport de mercaderies a tot el territori nacional.

 • Les autoritats competents delegades podran adoptar mesures addicionals necessàries per limitar la circulació de mitjans de transport col·lectius.

Article 15. Les autoritats competents delegades adoptaran les mesures necessàries per a garantir l’abastiment alimentari i el funcionament dels serveis dels centres de producció. Si resulta necessari, es podran acompanyar els vehicles que realitzin el transport de béns de consum.

 • Es podran establir corredors sanitaris per permetre l’entrada i sortida de persones, matèries primeres i productes elaborats amb destí o procedents d’establiments on es produeixin aliments.

 • Les autoritats competents podran acordar la intervenció d’empreses o serveis i la mobilització dels cossos i forces de seguretat i forces armades per assegurar el bon funcionament del que diu aquest article.

Article 16. Les autoritats competents delegades adoptaran mesures necessàries per garantir el transit duaner, atenent prioritàriament els productes de primera necessitat.

Article 17. Les autoritats competents podran adoptar les mesures necessàries per garantir el subministrament d’electricitat, derivats del petroli i gas natural.

Article 18. Els operadors crítics de serveis essencials adoptaran les mesures necessàries per assegurar la prestació dels serveis essencials que li siguin propis. Aquesta exigència serà adoptada per aquelles empreses i proveïdors que siguin essencials per assegurar l’abastiment de la població i els serveis essencials.

Article 19. Els mitjans de comunicació de titularitat pública i privada queden obligats a inserir missatges, anuncis i comunicacions que les autoritats considerin necessaris emetre.

Queden suspesos els terminis següents:

 • Terminis processals de tots els òrgans jurisdiccionals (DA 2)

 • Administratius (DA 3): procediments amb entitats del sector públics.

 • Terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i dret (DA 4)

DA 5. Els membres de les forces armades amb funcions previstes en aquest RD tindran el caràcter d’agents de l’autoritat.

Pròrroga del 24 d'abril al 9 de maig

Aquesta pròrroga inclou algunes novetats, com ara que els menors de catorze anys podran acompanyar a un adult responsable de la seva cura quan aquest realitzi algunes de les activitats permeses pel decret d’estat d’alarma o que s’habilita al Ministre de Sanitat per modificar les mesures de contenció de comerços, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hoteleria i restauració en l’àmbit territorial que específicament es determini.

Pròrroga del 10 al 24 de maig

Aquesta nova pròrroga estableix que el Govern central podrà acordar amb les autonomies la modificació, ampliació o restricció de les unitats d'actuació i les limitacions respecte de la llibertat de circulació de les persones i de les mesures de contenció per adaptar-les millor a l'evolució de l'emergència sanitària en cada comunitat autònoma. A més, s'introdueix la novetat que la vigència de l'estat d'alarma no serà un obstacle per a la celebració d'eleccions a parlaments autonòmics.

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit