Menorca entrarà a la fase 3 de la desescalada dilluns 8 de juny

Coneix aquí què es permet fer en aquesta nova fase.

06/06/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/458/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/487/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE SND/507/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL  RD 555/2020]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL DECRET 3/2020, DE LA PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL DECRET 4/2020, DE LA PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS]

Menorca, així com Eivissa i Mallorca, entren a la fase 3 de la desescalada dilluns 8 de juny. Les persones vulnerables a la COVID-19 també podran gaudir de les habilitacions que permet la fase 2 sempre que la seva situació estigui controlada. En canvi, no en podran gaudir les persones que presentin símptomes, que es trobin en aïllament domiciliari o en quarantena a causa de la COVID.

 

Mesures d’higiene i prevenció

 • Es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que sigui possible.

 • Els treballadors hauran de disposar de aigua i sabó o gels hidroalcohòlics i desinfectants al seu lloc de treball.

 • Els treballadors hauran de disposar dels EPIs adequats al nivell de risc.

 • Les mesures d’higiene i prevenció als treballadors de la fase 1 seguiran vigents.

 

Mesures de caràcter social

 • Es restableix la llibertat de circulació a tota la illa i entre illes. En tot cas s’hauran de seguir respectant les mesures de seguretat i higiene i els grups haurien de seguir sent de fins a vint persones, i no quinze com en la fase anterior.

 • També es podran fer desplaçaments a altres punts del territori de l'Estat per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar o per assistència i cura de majors, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa.

 • Queden suprimides totes les franges horàries reservades a determinats col·lectius.

 • Es permet l’assistència de fins a 50 persones en vetlles celebrades a l’aire lliure, o 25 si es celebren en espais tancats. A les comitives per a enterraments també hi podrà participar un màxim de 50 persones.

 • Es permet l’assistència a llocs de culte al 75% del seu aforament i sota les condicions de la fase 1.

 • Es podran realitzar bodes i celebracions religioses de caràcter social en tot tipus d’instal·lacions sempre que no es superi el 75% del seu aforament i, en tot cas, un màxim de cent persones si és a l’aire lliure o cinquanta persones si és en un espai tancat.

 • Es permet la reobertura de places taurines i el desenvolupament d’activitats en aquestes.

 

Comerç minorista i prestació de serveis assimilats

 • Els establiments i locals comercials hauran de reduir fins al 50% l’aforament total i s’haurà de garantir en tot moment la distància mínima de dos metres entre clients.

 • S’hauran de seguir aplicant totes les condicions aplicables a aquestes activitats durant la fase 1, com ara un horari d’atenció prioritària per a majors de 65 anys.

 • Els mercats ambulants podran seguir oberts amb la meitat dels llocs de venda habituals autoritzats.

 • Es podran obrir centres i parcs comercials sota unes condicions concretes d’aforament (50%) i higiene. També s’estableixen mesures concretes per a banys, sales de lactància i zones comunes.

 • Es recullen una sèrie de mesures d’higiene i aforament pels establiments, pels treballadors i pels clients.

 • Les accions comercials o de promoció que duguin a terme els establiments comercials s’hauran d’acompanyar de mesures destinades a assegurar que no es generin aglomeracions.

 

Hoteleria i restauració

 • Es podran reobrir establiments d’hoteleria i restauració amb un 75% del seu aforament.

 • El consum en el local sempre s’haurà de fer assegut en una taula.

 • Estarà permès el consum a la barra de l’establiment.

 • Es podran oferir productes de lliure servei, siguin frescos o elaborats, a través d’emplatats individuals, sempre que sigui assistit amb una pantalla de protecció. També es permetrà la lliure disposició de monodosis que hauran d’estar degudament preservats del contacte amb l’ambient.

 • El servei de terrasses a l’aire lliure seguirà segons les condicions de la fase 1.

 • A les Illes Balears, no es podran reobrir locals de discoteques i bars d’oci nocturn.

 • S’estableixen una sèrie de mesures d’higiene i prevenció en el local.

 

Zones comunes d’allotjaments turístics

 • Es permet la reobertura de zones comunes d’allotjaments turístics.

 • Els serveis d’hoteleria i restauració d’aquests allotjaments s’hauran d’acollir a les condicions de l’hoteleria i la restauració.

 • Aquells espais tancats per a la celebració d’esdeveniments, activitats d’animació o gimnasos s’hauran de ventilar dues hores abans del seu ús.

 • Les activitats d’animació o classes en grup tindran un aforament màxim de vint persones. S’haurà de disposar de gel hidroalcohòlic o desinfectant i s’hauran de desinfectar els objectes i material utilitzats.

 

Flexibilització en l’àmbit de la cultura

 • A les biblioteques es podran realitzar activitats culturals i es permetrà l’estudi en sala, així com la resta de serveis permesos a les fases 1 i 2, sempre que no es superi el 50% de l’aforament i es garanteixi la distància de seguretat de dos metres entre assistents.

 • Els museus podran acollir visites de públic i realitzar activitats culturals o didàctiques sempre que no es superi el 50% de l’aforament per a cadascun dels seus espais. Les visites es podran fer en grups de fins a vint persones sempre que es pugui mantenir la distància interpersonal de dos metres.

 • Es permet la reobertura al públic de les sales d’exposicions amb un terç de l’aforament autoritzat. S’evitaran les aglomeracions i esdeveniments d’inauguració.

 • Els monuments i altres equipaments culturals també seran accessibles sempre que no es superi el 50% de l’aforament i les visites siguin de, com a molt, vint persones.

 • En sales d’exposicions, museus, monuments i altres equipaments culturals no es podrà prestar servei de guardaroba ni consigna.

 • Queda prohibit l’ús d’elements d’ús tàctil per al visitant, audioguies, butlletins ni materials similars.

 • També es permet reprendre l’activitat a cinemes, teatres, auditoris, circs i espais similars sense superar el 50% de l’aforament permès. Si es tracta d’un espai tancat no es podran reunir més de vuitanta persones, mentre que si es tracta d’activitats a l’aire lliure, el límit seran vuit-centes persones i el públic haurà de romandre assegut.

  • Es permet la prestació de serveis complementaris (botiga, cafeteria, etc.).

  • Es recomana la venda anticipada de l’entrada.

 • En tots els casos s’hauran de seguir unes condicions de senyalització, control d’aforament, distància de seguretat, higiene, neteja i desinfecció concretes.

 

Condicions en les quals es pot desenvolupar l’activitat esportiva

 • Esportistes de lligues no professionals federades

  • Podran realitzar entrenaments de caràcter mitjà, individualment i complint amb les normes de prevenció i higiene.

  • També podran realitzar entrenaments en petits grups de fins a vint esportistes sempre que es mantengui la distància interpersonal de seguretat. La mateixa restricció s’aplicarà a les reunions tècniques de treball.

  • Aquest podrà ser desenvolupat en els centres d’entrenament dels clubs o altres instal·lacions, sempre que no es superi el 50% de l’aforament d’aquestes.

  • A les sessions d’entrenament no hi podran assistir mitjans de comunicació.

  • Els esportistes evitaran compartir material. Quan no sigui possible, aquest haurà de ser desinfectat després del seu ús.

 • Entrenaments de clubs de lligues professionals

  • Els clubs esportius professionals podran fer entrenaments de caràcter total dirigits a una modalitat esportiva específica.

  • Si s’opta per fer un entrenament en concentració s’hauran de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries i el Consell Superior d’Esports.

  • S’evitarà superar el 50% de la capacitat de la instal·lació.

  • Hi podrà assistir el personal tècnic i de suport imprescindible.

  • Es podran utilitzar els vestidors.

  • Es podran realitzar reunions tècniques amb un màxim de quinze participants.

  • Els àrbitres podran accedir a les instal·lacions per al seu entrenament en les mateixes condicions que esportistes i personal tècnic.

  • No hi podran accedir mitjans de comunicació.

  • S’hauran de seguir unes normes de neteja i desinfecció estricte de les instal·lacions.

  • Els esportistes no podran compartir material d’ús individual.

 • Celebració de competicions esportives

  • Es permetran la celebració de competicions esportives individuals si no es produeix contacte físic i sense públic.

  • Es requerirà l'autorització prèvia de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

  • Els organitzadors han de presentar un protocol de desenvolupament de la competició que garanteixi el seguiment de totes les mesures d'higiene i distanciament i qualsevol altra norma establerta per part de les autoritats.

 • Competició de les lligues professionals

  • Es podrà reprendre la competició professional sempre que la situació sanitària ho permeti.

  • Aquesta represa es farà sense públic i a porta tancada.

  • Es permetrà l’entrada de mitjans de comunicació.

 • Es podran reobrir les instal·lacions esportives cobertes i els usuaris hi podran accedir amb cita prèvia per a la realització de pràctica esportiva individual o amb grups de fins a vint persones, sempre sense contacte físic.

  • S’haurà de complir amb les normes de seguretat, protecció i neteja.

  • Es respectarà el límit del 50% de la capacitat d’aforament.

  • Si resulta necessari, hi podran accedir els entrenadors també.

 • Es permet la reobertura de piscines a l’aire lliure o cobertes per a l’ús esportiu i els usuaris hi podran accedir sense necessitat de cita prèvia.

  • S’hi podrà practicar esport de forma individual o amb un màxim de dues persones.

  • No es superarà el 40% de la capacitat d’aforament.

  • Si és necessari, els entrenadors podran acompanyar els esportistes.

  • Es podrà accedir als vestidors.

  • Es seguiran unes normes de neteja i desinfecció.

 

Condicions per a la reobertura de piscines recreatives

Es podran reobrir les piscines recreatives i el seu accés per part dels usuaris, amb cita prèvia, respectant el límit del 30% de la capacitat d’aforament.

 • S’hauran de netejar i desinfectar les instal·lacions abans de la seva obertura, així com els equips i materials.

 • Es seguiran unes condicions determinades de neteja i desinfecció, especialment en aquelles zones de contacte freqüent, que hauran de ser netejades almanco tres vegades al dia.

 • Tots els objectes personals hauran de romandre en un perímetre de seguretat de dos metres.

 • No es podrà fer ús de dutxes ni fonts d’aigua.

 

Centres educatius

 • Els centres educatius hauran de tenir obertes les seves instal·lacions almenys de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 19.00 h.
 • S'hi podrà dur a terme el suport a usuaris que tenguin problemes per realitzar tràmits d'escolarització o altres processos administratius de forma telemàtica.
 • A l'educació infantil de segon cicle, l'educació primària, l'educació especial, l'ESO, el batxillerat, l'FP, l'educació de persones adultes i als ensenyaments de règim especial, s'han de dur a terme, fins a la finalització del curs 2019-2020, les activitats adreçades a l'alumnat -amb les mesures de distanciament, higiene i protecció establertes- següents:

  • Tutories d'orientació o de matèria i activitats de reforç per a l'alumnat de qualsevol curs dels nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments de persones adultes i ensenyaments de règim especial, amb cita prèvia, individuals o en grups d'un màxim de deu alumnes al segon cicle d'educació infantil, i de quinze alumnes en els altres nivells educatius, sempre que es pugui mantenir la capacitat de quatre metres quadrats per alumne.

  • Intervenció, orientació i suport a l'alumnat amb NESE i d'altres que hagin patit una situació d'especial dificultat (problemes greus de convivència, desregulació emocional, situacions de maltractament, aïllament social, escletxa digital,..) a tots els centres educatius, durant el període de suspensió de les activitats presencials, amb cita prèvia, individual o en grups d'un màxim de cinc alumnes, per part dels tutors o dels diferents professionals de suport del centre (inclosos TISOC, fisioterapeutes i ATE). S'han de dur a terme aquestes intervencions a totes les etapes, nivells i modalitats educatives, a petició de les famílies o dels professors i equips directius dels centres quan es constati una situació de vulnerabilitat que ho faci aconsellable.

  • Entre el 15 i el 30 de juny, es podran realitzar presencialment les proves lliures per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnic superior de formació professional.

  • Es podran realitzar presencialment les proves de competències clau del SOIB els dies 16 i 17 de juny en els centres d'educació de persones adultes.

  • Continua la suspensió del del servei de menjador i de transport escolar, si bé en l'etapa 0-3 es podrà dur a terme el servei de menjador en un recinte exclusiu per als infants i garantint les mesures higièniques i de distanciament.

  • La direcció dels centres ha d'organitzar l'horari de les activitats presencials i ha de determinar el professorat que ha d'acudir als centres, amb una antelació mínima de 24h (48h en el cas del professorat resident en una illa diferent a la de destinació), en els dies i hores que s'estableixin.

 • Els centres 0-3 titularitat de la conselleria recuperaran les activitats educatives presencials, aplicant mesures de distanciament, higiene i protecció sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4 m2 per alumne i amb les següents ràtios:

  • 0-1: 4 nadons

  • 1-2: 6 infants

  • 2-3: 9 infants

  • Aules mixtes: 50% de la ràtio abans de l'estat d'alarma

 • Quan en aquests centres hi hagi més sol·licituds que la ràtio permesa, els titulars dels centres hauran d'establir els criteris per a la incorporació de l'alumnat, donant preferència a les famílies amb dificultats de conciliació, amb vulnerabilitat socioeconòmica i en situacions de protecció del menor.

 • Els centres 0-3 privats o de titularitat municipal o dels consells insulars, poden obrir per decisió dels seus titulars i realitzar activitats educatives en les mateixes condicions assenyalades per als centres de la conselleria.

 • A partir de dia 19 de juny, un cop finalitzat el curs escolar i fins al dia 30 de juny, tot el personal docent s'ha de reincorporar al centre de manera presencial, per torns i amb les mesures sanitàries adequades.

 • Amb caràcter general estaran prohibides les visites de famílies o altres persones.

 

Serveis socials

 • Per als serveis d'estades diürnes s'estableixen les condicions següents:
  • Les instal·lacions  han de romandre tancades a les persones usuàries.
  • Els serveis han de continuar procurant suport a les persones usuàries, almenys presencialment un cop al dia i perferentment a l'entorn comunitari o al domicili de la persona.
  • En aquells casos on el servei preveu l'alimentació de la persona, s'ha de mantenir aquest servei.
  • Els serveis d'estades diürnes han de disposar d'un pla de contingències.
 • Quan les intervencions en aquests serveis siguin en modalitat presencial s'ha de:
  • Seguir les mesures de seguretat que recomani l'autoritat sanitària en tot moment.
  • Han de ser individuals, fer un contro i fer un seguiment de contactes.
  • Abans de començar una intervenció s'ha de demanar a la persona usuària si té simptomes de la COVID-19.
 • Quan aquestes intervencions es realitzin a les instal·lacions del servei, a més:
  • S'haurà d'acordar la cita prèviament.
  • L'ocupació del centre no pot suporar el 50% del centre.
  • Abans de l'entrada de l'usuari se li prendrà la temperatura.
  • El centre proporcionarà material de protecció a l'usuari i al seu acompanyant.
  • La intervenció a les instal·lacions s'han de realitzar a espais amplis i amb bona ventilació, que tengui un espai per a la neteja de mans i un poal amb tapadora i pedal per tirar el material de seguretat.
 • Els usuaris no podran fer ús del servei de transports dels serveis socials.
 • No es podran realitzar intervencions presencials a persones amb COVID-19, que presentin símptomes compatibles amb aquesta malaltia, amb una temperatura corporal igual o superior als 37,5ºC. Tampoc es podran realitzar a domicilis amb algun cas actiu de COVID-19 o a persones que hagin estat en contacte amb persones afectades per aquesta malaltia en els 14 dies anteriors a la intervenció.

Activitats turístiques

 • Es podran realitzar activitats de turisme actiu i naturalesa per a grups de fins a trenta persones, en les mateixes condicions que les establertes per a la fase 1.

 • Es podran fer activitats de guia turística sempre que estiguin concertats prèviament i en grups de fins a vint persones. En tot moment es respectaran les mesures de seguretat i higiene i no es distribuirà material com audioguies, fulletons o similars.

 • Per altra banda, es podran reobrir els parcs naturals sempre que no es superi el 20% de la capacitat d’aforament.

 • Els zoològics i aquaris podran reobrir sempre que es limiti l’aforament total al 50% i a un terç a les atraccions i espais tancats. En tot cas s’hauran de seguir les mesures de seguretat i higiene que es detallen.

 • No es permet la reobertura al públic de centres recreatius turístics excepte els zoològics i aquaris.

 

Residències per a investigadors

Es permet la reobertura de residències, edificis, centres i instal·lacions d’allotjament de personal científic, tècnic i investigador. Prèviament s’haurà de procedir a la seva neteja i desinfecció i es fomentarà el treball per torns.

 

Celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències

Es permet la realització de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències en l’àmbit de la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació. En conseqüència, es permet la reobertura de pavellons de congressos, sales de conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars, sempre que no es superi la xifra dels vuitanta assistents. Quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal, s’haurà de disposar d’EPIs adequats al nivell de risc. A més, s’estableixen unes normes concretes de neteja.

 

Establiments i locals de joc i apostes

Es podran reobrir aquests establiments sense superar el 30% de l’aforament ni més de cinquanta persones. En tot cas s’hauran de respectar la distància de seguretat i les mesures d’higiene i prevenció que s’indiquen.

 

Activitats de temps lliure dirigides a la població infantil i juvenil

Es podran realitzar aquestes activitats sempre que es garanteixi el compliment de les recomanacions de prevenció i higiene. Aquestes activitats es realitzaran a l’aire lliure o en espais coberts ventilats i hi participaran un màxim de seixanta persones. Les activitats s’organitzaran en grups de fins a deu persones, incloses el monitor.

 

Navegació recreativa

Es permeten  totes les activitats nàutiques d’esbarjo i pràctiques de navegació per a l’obtenció de títols d’esbarjo sense més limitacions que les de caràcter general.

 

Justícia

L'administració de la justícia també passa a la fase 3. Podeu consultar-ne els detalls aquí.

 

Transport

En el transport privat de vehicles fins a nou places, si es tracta de persones que no conviuen en el mateix domicili, podran viatjar dues persones per fila de seients, sempre que es respecti la màxima distància entre els ocupants. Si es tracta de persones que conviuen en el mateix domicili, es podran utilitzar totes les places del vehicle.

Parcs infantils

Els parcs infantils poden obrir des del 13 de juny. S'hauran de netejar i desinfectar almanco dues vegades cada dia i hauran de disposar de cartelleria informativa sobre les mesures de prevenció de la COVID-19.

 

Efectes de les mesures de l'estat d'alarma

 • El President de cada comunitat autònoma serà l'encarregat de decidir sobre l'adopció, supressió, modulació i execució de mesures corresponents a la fase 3, tret de les mesures vinculades a la llibertat de circulació que excedeixin l'àmbit de l'unitat territorial determinada per cada comunitat autònoma als efectes del procés de desescalada.
 • El Govern central podrà acordar amb cada comunitat autònoma la modificació, ampliació o restricció de les unitats d'actuació i les limitacions respecte de la llibertat de circulació.
 • Seran les comunitats autònomes les que podran decidir la superació de la fase III en les diferents illes o unitats territorials i, per tant, l'entra a la nova normalitat, que implica que quedaran sense efecte les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma.

Per altra banda, cal destacar que aquesta ordre també contempla l’aixecament de la suspensió de les obres d’intervenció en edificis existents.

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit