Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius

A partir del 27 de maig es podran fer tutories als centres en grups de fins a cinc persones. També es podrà reprendre l’activitat en centres de 0-3 anys.

25/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

La Conselleria d’Educació ha aprovat un protocol per a la fase de desescalada progressiva per als centres educatius. Els objectius del retorn a les activitats presencials als centres educatius són els següents:

 • Planificar el retorn progressiu i seqüencial amb garanties sanitàries en relació amb la COVID-19.

 • Incidir en el treball organitzatiu dels centres per preparar el retorn i per a la coordinació pedagògica del període de reobertura.

 • Organitzar l'acollida i garantir l'acompanyament tutorial i emocional de l'alumnat.

 • Refer el vincle educatiu i acadèmic per concentrar-se en activitats estratègiques i fonamentals d'aprenentatge sota un format d'activitats presencials puntuals i ensenyament en línia.

Escolarització d’alumnes i altres processos presencials

 • Qualsevol tràmit administratiu es durà a terme de manera telemàtica sempre que sigui possible.

 • S’hauran de seguir en tot moment les mesures de l’annex III.

 • Es donarà suport amb cita prèvia als usuaris que tenguin problemes per fer els tràmits de forma telemàtica.

Activitats educatives de caràcter presencial als centres educatius

 • No es reprendran amb caràcter general les activitats educatives presencials a l’educació infantil, l’educació primària, l’educació especial, l’ESO, el batxillerat, l’FP ni els ensenyaments de règim especial fins al curs 2020-2021. Mentre, els alumnes continuaran el seu ensenyament de forma no presencial.

 • Es podran posar en marxa activitats puntuals de manera presencial en els centres educatius abans d’acabar el curs 2019-2020.

 • Els alumnes vulnerables a la COVID-19 podran acudir voluntàriament al centre durant aquesta fase per dur a terme tutories presencials.

 • Es tindrà en compte que alguns alumnes durant el confinament s’han trobat amb situacions difícils de convivència, situacions de maltractament, aïllament social, escletxa digital, entre altres, i, per tant, s’hauran de coordinar aquests casos amb els serveis socials respectius.

 • A partir del 27 de maig es duran a terme tutories d’orientació o de matèria per a l’alumnat de 2n curs dels cicles d’FP, 2n de batxillerat, 4t d’ESO, darrer curs dels ensenyaments de règim especial i 6è d’educació primària, amb cita prèvia, individuals o en grups de màxim cinc alumnes. Es donarà preferència a l’alumnat que hagi patit una situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials.

 • La direcció dels centres organitzarà l'horari de les tutories a partir de les sol·licituds rebudes i determinarà el professorat que ha d'acudir presencialment als centres, amb una antelació mínima de 24 h.

 • Els centres privats o municipals de 0-3 anys podran reprendre les activitats educatives presencials sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4m2 per alumne i les següents ràtios màximes:

  • 0-1: 3 infants

  • 1-2: 4 infants

  • 2-3: 6 infants

  • Aules mixtes: 30% de la ràtio d’abans de l’estat d’alarma

  • S’establiran criteris per a la incorporació de l’alumnat, sempre donant preferència a les famílies amb dificultats de conciliació, amb vulnerabilitat socioeconòmica i en situacions de protecció del menor.

 • Es limitaran les hores de permanència del professorat al centre a les tutories presencials, i es durà a terme la resta de la jornada de treball (reunions, coordinacions, etc.), mitjançant teletreball, sempre que sigui possible.

 • Tots els centres disposaran de gel hidroalcohòlic i es proporcionarà a tot el personal i a l'alumnat material de protecció individual.

 • Es vigilarà des dels centres educatius l'estat de salut de l'alumnat, així com les possibles situacions d'absentisme o altres problemàtiques sociofamiliars, en coordinació amb el centre de salut de referència, CoorEducaSalut i CoorEducaSalutMental, les famílies, i els serveis socials.

 • Continua la suspensió del servei de menjador i de transport escolar, tot i que els centres de primer cicle d’educació infantil que hagin optat per reobrir, s’hi podrà fer el servei de menjador.

 • En el cas de primer cicle d'educació infantil, els centres hauran d'assessorar les famílies i orientar-les amb possibles activitats i suport, tal i com han fet durant les fases anteriors.

 • En el cas dels ensenyaments de 0-3 anys:

  • S'organitzaran torns per al temps d'esplai al pati, diferenciats per edats en franges horàries diferents, i, en cas necessari, es delimitaran zones amb una capacitat que garanteixi el distanciament i s'intentarà evitar el contacte físic.

  • Es podran emprar els jocs de pati en el moment en què s'autoritzi la utilització de jocs dels parcs municipals o similars.

  • Els jocs d'aigua es permetran sempre que es mantengui la distància mínima de seguretat.

Pautes per a l’ús del material de protecció individual

 • On no es pugui garantir la distància interpersonal de dos metres entre les persones mitjançant una protecció col·lectiva o mitjançant mesures o procediments d’organització del treball, es farà ús del material de protecció individual.

 • Els centres de treball disposaran de pantalles protectores facials, mascaretes, bates i guants. Els guants i les bates s’empraran a les sales d'aïllament quan hi hagi un alumne que debuti amb símptomes, la resta (mascaretes i pantalles) s’empraran sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat. 

 • En tot moment s’ha de mantenir una correcta higiene de mans: preferiblement, amb aigua i sabó. En cas de no tenir-ne, cal emprar la solució hidroalcohòlica. El document inclou unes instruccions per al rentat de mans.

 • Es faran servir guants  de vinil o nitril quan s’hagin de dur a terme cures a un infant, canvi de bolquers, neteja de vòmits, o s’hagin de manipular eines i/o equips que no es pugui garantir que estiguin desinfectats. El document també inclou instruccions per posar-se i llevar-se els guants.

 • És obligatori l’ús de mascaretes, preferiblement higièniques i quirúrgiques. El document també inclou instruccions per posar-se i llevar-se la mascareta.

Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari

 • Abans d’iniciar activitats administratives que impliquin la presencialitat de professorat, personal no docent o famílies es procedirà a la neteja i desinfecció del centre educatiu seguint els protocols i mesures de protecció vigents.

 • Abans de la seva incorporació, el professorat i personal no docent haurà de contestar un qüestionari de salut (annex VII).

 • Tots els lavabos del centre comptaran amb aigua corrent, sabó i paper assecant. Hi haurà cartells informant de la tècnica correcta d’higiene de mans.

 • S’assegurarà solució hidroalcohòlica a tots els espais (aules, sales de reunions, secretaria, despatxos, etc.) on no hi hagi lavabo. En els menors de sis anys, el gel o solució hidroalcohòlica s’utilitzarà sota supervisió i es tindrà precaució en l’emmagatzematge.

 • L’ús de guants no és recomanable de manera general, només en casos de manipulació d’aliments i tasques de neteja.

 • La higiene de mans es realitzarà, com a mínim, en les següents situacions:

  • En començar i en finalitzar la jornada.

  • Després d’anar al lavabo.

  • Després de tossir, esternudar o mocar-se.

  • Abans i després del pati.

  • Abans i després de dinar.

  • Després de cada contacte amb fluids corporals d’altres persones.

  • Després de retirar-se els guants, si se n’empren.

  • Abans i després de posar-se o retirar-se una mascareta.

  • Sempre que les mans estiguin visiblement brutes.

  • Després d’usar o compartir espais múltiples o equips (com taules, ratolí d’ordinador, etc.).

  • Sempre que s’hagin rebut documents, paquets o mercaderies de l’exterior.

 • Es disposarà de contenidors amb bossa, tapa i pedal.

 • Pel que fa a la higiene respiratòria, s’ha de garantir que totes les aules i espais comuns disposen de ventilació (sinó, no es podran emprar). Tots els espais han de ventilar-se durant cinc minuts abans d’iniciar la jornada, després de cada canvi de classe i després de cada ús.

 • S'instal·laran mampares de protecció als serveis d’admissió i consergeria si no en disposen. Es valorarà posar-ne també a la sala d’aïllament.

 • Tot el material d’higiene personal s’ha de dipositar en un contenidor i tractar com a fracció de rebuig.

 • S’ha de reforçar la neteja a tots els espais del centre. La neteja i desinfecció de les instal·lacions es farà almanco una vegada al dia, prestant especial atenció a les superfícies de més contacte. A més, els banys es netejaran com a mínim tres vegades al dia.

 • S’han d’extremar les condicions de neteja dels objectes que es puguin compartir.

 • S’ha d’evitar compartir objectes d’ús personal. El material complementari i material no estructurat (xumets, tassons, etc.) quedarà al centre educatiu. Es netejarà diàriament segons les recomanacions establertes.

 • No es poden dur de casa juguetes o altres objectes no autoritzats pel centre.

 • Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 no podran assistir al centre. A més, tot el personal del centre i els alumnes es prendran la temperatura diàriament abans d’anar al centre educatiu i si presenten febre quedaran al domicili i contactaran amb l’equip sanitari del seu centre de salut.

 • Es faran servir preferentment les escales i s’evitaran els ascensors.

 • Es prioritzaran les opcions de mobilitat que millor puguin garantir la distància interpersonal de seguretat (bicileta, a peu).

 • En totes les activitats que ho permetin (incloses les entrades i sortides de l’aula), s’ha de garantir la distància interpersonal de dos metres.

 • S’establirà un aforament màxim a tots els espais del centre i es garantirà la distància mínima de 2 m o de 4 m2 per persona, i es retolarà a l’entrada de cada espai.

 • Es minimitzaran els canvis d’aula dels alumnes i professors.

 • S’establirà direccionalitat als passadissos i es marcaran línies al terra.

 • Es definirà una porta d’entrada i una de sortida al recinte quan sigui possible.

 • Sempre que sigui possible es fomentaran les activitats exteriors.

 • S’evitaran actes col·lectius presencials.

 • Es prioritzaran reunions per videoconferència a les presencials, en les quals s’haurà de garantir la distància mínima de 2m.

 • S’organitzaran torns per al temps d’esplai al pati diferenciats per edats en franges horàries diferents.

 • El personal dels centres 0-6 anys i els infants utilitzaran un calçat diferent dins l’aula, que quedarà al centre. En cas que algun acompanyant hagi d’entrar a l’aula de 0-3 anys es posarà peücs d’un sol ús.

 • La zona d’esplai de parc infantil (gronxadors, tobogan, etc.) s’utilitzarà en funció de la normativa vigent.

 • Les fonts d’aigua de la zona d’esplai s'han de netejar i desinfectar. S'ha d'evitar l'ús compartit de botelles o bidons.

 • Si els centres disposen de sistemes de ventilació mecànica s’haurà d’iniciar la ventilació a velocitat nominal almanco dues hores abans del temps d’ús de l’edifici, i canviar a velocitat més baixa dues hores després del temps d’ús. Es recomana mantenir la ventilació encesa 24 hores.

El document de protocol també inclou unes pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius (annex IV), un protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat (annex V) i entre el personal (annex VI). El més destacable d’aquest punt és que els centres hauran d’habilitar una sala d’aïllament per a casos sospitosos de COVID-19.

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit