Modificació de les mesures organitzatives del Consell Insular de Menorca

S'estableix una desescalada gradual i asimètrica.

19/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

Aquesta resolució és el marc general per a la reincorporació gradual i asimètrica dels treballadors públics del Consell als centres de treball presencialment. Seguiran les dues modalitats de treball: presencial i no presencial, prioritzant aquesta segona modalitat, tot i que ambdues es podran compatibilitzar.

Es prioritzarà el treball no presencial per a personal que pertanyi a col·lectius vulnerables i aquell que tengui al seu càrrec persones dependents que es vegin afectades pel tancament de centres educatius o de gent gran. En qualsevol cas, la modalitat no presencial no suposarà cap detriment de la jornada, de l’horari ni de les seves retribucions.

El Servei de Gestió de Persones i el Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral han de prendre les mesures necessàries per protegir el personal considerat de risc o vulnerable i s’elaborarà un pla  d’acció amb les mesures adequades que tendeixin a minimitzar o anul·lar l’exposició al risc.

Per a l’organització del treball s’hauran de tenir en compte els següents facotrs: funcions a desenvolupar, ubicació del centre de treball i la necessitat d’utilitzar elements no disponibles a distància, així com les situacions familiars per atendre les persones dependents.

Pel que fa a l’atenció al públic, el Consell prioritzarà l’atenció telemàtica i telefònica. En cas de l’atenció presencial serà necessària la cita prèvia, es limitarà l’aforament i es compliran les següents condicions:

 • Respecte per la distància de seguretat interpersonal

 • Neteja de mans amb la major freqüència possible

 • En cas de tossir, cobrir-se la boca o el nas amb el colze flexionat o utilitzant un mocador d’un sol ús.

També es podrà flexibilitzar la jornada laboral, que podrà sol·licitar l’empleat. Així mateix, s’habilita la possibilitat d’ampliar l’horari d’obertura dels centres de treball per facilitar la rotació del personal.

S’estableixen les següents fases per a la transició cap a la nova normalitat, que encaixen amb les fases aprovades pel Govern central:

 • Fase 0. Es desenvoluparan els treballs en els serveis que es considerin essencials.

 • Fase 1. S’incorporen les persones imprescindibles en els següents serveis:

  • Activitats en que? l'atencio? presencial sigui considerada essencial per a cada servei, independentment que aquest no sigui considerat com essencial.

  • Activitats per a les quals el Ministeri de Sanitat o la resta d'autoritats estatals o autono?miques habilitades disposin que s'han de prestar serveis en aquesta fase.

  • Activitats directament relacionades amb els sectors d'activitat que la normativa estatal i autono?mica permeti reprendre en aquesta fase.

  • Activitats que, per la seva naturalesa, no es puguin realitzar de manera no presencial.

  • Activitats que resultin imprescindibles perque? els primers puguin desenvolupar les seves tasques amb normalitat i en condicions de seguretat.

 • Fase 2. S’incorporen les persones imprescindibles en els següents serveis:

  • El Servei d'Atencio? Ciutadana i altres que prestin aquest tipus d'atencio?. Atencio? al pu?blic en general.

  • Activitats per a les quals el Ministeri de Sanitat o la resta d'autoritats estatals o autono?miques habilitades disposin que s'han de prestar serveis en aquesta fase.

  • Activitats directament relacionades amb els sectors d'activitat que la normativa estatal i autono?mica permeti reprendre en aquesta fase.

  •  Activitats que resultin imprescindibles perque? els primers puguin desenvolupar les seves tasques amb normalitat i en condicions de seguretat. 

 • Fase 3. S’incorpora el personal dels següents serveis:

  • Un mi?nim d'un 60 % del personal de tots els serveis o departaments. Els directors insulars en determinaran l'ordre d'incorporacio? tenint en compte les necessitats del servei, l'existe?ncia de col·lectius classificats com a vulnerables a la COVID-19 i la conciliacio? laboral i familiar dels empleats pu?blics.

  • Activitats per a les quals el Ministeri de Sanitat o la resta d'autoritats estatals o autono?miques habilitades disposin que s'han de prestar serveis en aquesta fase.

  • Activitats directament relacionades amb els sectors d'activitat que la normativa estatal i autono?mica permeti reprendre en aquesta fase.

  • Activitats que resultin imprescindibles perque? els primers puguin desenvolupar les seves tasques amb normalitat i en condicions de seguretat.

 • Nova noramlitat. La reincorporació del personal restant d’acord amb les instruccions que es dictin en el seu moment, amb nous protocols de seguretat i salut.

Per altra banda, les reunions de treball s’hauran de dur a terme preferiblement per audioconferència o videoconferència. En la mateixa línia, es manté la suspensió de tots els viatges de treball o formatius que es puguin substituir amb una turcada o videoconferència. També es manté la suspensió de cursos, jornades, congressos, seminaris i activitats presencials de caràcter presencial mentre duri l’estat d’alarma, tret de les formacions que tenguin a veure amb la COVID-19.

Pel que fa als processos selectius, quan s’aiexequi la suspensió dels terminis administratius declarada per l’estat d’alarma, aquests es podran tornar a tramitar amb caràcter ordinari.

Les mesures derivades d’aquesta resolució s’hauran de tractar amb els sindicats amb representació al Consell.

Les mesures d’aquest decret serà vigent fins que s’entri a la fase de nova normalitat.

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit