Mesures per als processos d’adscripció i admissió per al curs escolar 2020-2021

El Decret llei 7/2020 estableix, entre altres, que els processos d’adscripció i admissió per al curs 2020/21 es tramitaran preferentment de forma telemàtica.

09/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

El Decret llei 7/2020 estableix mesures de caràcter extraordinari per als processos d’adscripció i admissió per al curs escolar 2020/21, així com els procediments de selecció i provisió de places de personal docent no universitari de les Illes Balears.

Procediments d’adscripció i admissió de l’alumnat

 • Els processos d’adscripció i admissió de l’alumnat per al curs 2020-2021 es tramitaran de manera telemàtica preferentment el cas dels ensenyaments d’infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, educació especial i cicles formatius de formació professional.

 • La sol·licitud telemàtica es durà a terme per mitjà del GESTIB.

 • Per poder iniciar la sol·licitud es requerirà l’autenticació prèvia de la identitat del sol·licitant mitjançant un del següents sistemes:

  • Sistema d’identitat electrònica Cl@ve

  • El codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB

  • La combinació del DNI, NIE o passaport amb el número de mòbil de contacte de l’usuari

 • La Conselleria, per mitjà dels centres educatiusi de les oficines d'escolarització, i en col·laboració amb els ajuntaments, garantirà l'ajuda i el suport als usuaris que no disposen de mitjans adients per dur a terme el tràmit telemàtic a l'hora d’impelmentar els tràmits d’adscripció o admissió.

 • La sol·licitud telemàtica contindrà la declaració responsable sobre el vistiplau del tràmit per part de l’altre progenitor o tutor del menor, excepte quan aquest no sigui exigible.

 • Un cop s’ha fet el tràmit, aquest s’enviarà al centre corresponent de forma automàtica

  • En el cas que un mateix centre rebi més d'una sol·licitud de la mateixa persona, es prendrà com a vàlida la darrera que s'hagi rebut.

  • En el cas que s'envii una segona sol·licitud a un centre diferent, el sol·licitant haurà de comunicar per correu electrònic l'anul·lació del tràmit telemàtic anterior al centre descartat dins termini. En aquest darrer cas, els centres escolars han de confirmar al sol·licitant, per la mateixa via, la recepció i el contingut del correu electrònic de comunicació.

  • La presentació per part d'un sol·licitant de dos o més tràmits electrònics en centres diferents s'entendrà com al desistiment de la plaça o les places sol·licitades, i donarà lloc a la posterior adjudicació d'una plaça escolar d'ofici per part de l'oficina d'escolarització.

 • En el cas que la documentació de la sol·licitud no es pugui consultar telemàticament per part de l'Administració, s'haurà de presentar en el centre d'origen (adscripció) o en el centre triat en primer lloc (admissió) la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades. 

 • Els resultats en els processos d’adscripció i admissió als centres públics es comunicaran:

  • En el cas dels ensenyaments de segon cicle d’infantil, primària, ESO, batxillerat i educació especial, al web del Servei d’Escolarització de la DG de Planificació, Ordenació i Centres.

  • En el cas dels ensenyaments de Formació Professional, persones adultes i ensenyaments artístics superiors, a través del web de la DG de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

 • Les reclamacions a les llistes provisionals es formularan preferentment de mitjans telemàtics.

Mesures en matèria de personal docent

 • S’estableix l’obligació de relacionar-se electrònicament amb la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca en relació amb els procediments de selecció i els sistemes i procediments de provisió de places de personal docent no universitari.

 • El personal docent no universitari al servei de la Comunitat Autònoma està obligat a relacionar-se electrònicament en totes aquelles actuacions i tràmits que hagin de dur a terme en relació amb la seva vida administrativa.

Altres recursos

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit