El Consell de Menorca prorroga automàticament la vigència dels títols de família nombrosa

Per decret de la presidència del CIMe, queden prorrogats aquells títols que hagin caducat durant la vigència de l'estat d'alarma.

09/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

A través d'aquest decret es prorroga automa?ticament la vige?ncia dels ti?tols de fami?lia nombrosa que hagin caducat o que caduquin durant el peri?ode compre?s entre el 14 de marc? de 2020 i la finalitzacio? de la vige?ncia de l'estat d'alarma, per un termini de dos mesos comptats des de la data de finalitzacio? de la vige?ncia de l'estat d'alarma. En cas que el ti?tol caduqui durant el peri?ode prorrogat, les fami?lies tenen igualment l'obligacio? de sol·licitar-ne la renovacio? un cop hagi finalitzat la vige?ncia de l'estat d'alarma.

Es podrà deixar sense efecte la pròrroga quan es constatin les circumstàncies següents:

  • En cas que els fills durant el període de pròrroga automàtica compleixin 21 anys o més i no cursin estudis adequats a la seva edat i titulació o encaminats a obtenir un lloc de treball, o compleixin 26 anys i, en ambdós casos, no tenguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • Quan la concurrència de les circumstàncies anteriors determini l'extinció del ti?tol de fami?lia nombrosa perque? els seus beneficis no siguin aplicables a cap altra persona descendent.

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit