Marc d’actuació per al tercer trimestre del curs escolar 2019-2020 i l’inici del curs 2020-2021

S’adaptarà l’activitat lectiva i el currículum. La promoció i titulació de curs serà la norma general.

24/04/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL ORDRE EFP/365/2020]

L’ordre EFP/365/2020 estableix el marc d’actuació per el tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici del curs 2020-2021 davant la situació provocada per la COVID-19.

 

Manteniment del curs escolar

 • Durant el tercer trimestre es continuaran desenvolupant activitats que permetin als estudiants mantenir-se incorporats a l’aprenentatge continu de forma presencial o a distància.

 • La duració del curs escolar no s’extendrà més enllà del mes de juny.

 • Les administracions educatives organitzaran o donaran suport a la realització d’activitats de reforç en el període estival, en formes diverses i combinades amb activitats lúdiques.

 

Adaptació de l’activitat lectiva a les circumstàncies

 • Els centres educatius identificaran l’alumnat desconnectat o no localitzable i prepararan els plans específics de recuperació del vincle escolar i de reforç que els ajudi a reincorporar-se a l’activitat educativa tan prest com sigui possible.

 • Les administracions i els centres educatius faran un esforç especial per identificar l’alumnat sense mitjans de connexió digital i estimularan l’ús de diferents tipus de dispositius per a diferents finalitats.

 • Les administracions i centres educatius intensificaran la posada a disposició dels estudiants de recursos tecnològics i d’altre mena que necessitin per a desenvolupar les seves activitats.

 • Els centres educatius vetlaran per oferir una adequada atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, adaptant els instruments, temps i suports del currículum i assegurant una adequada atenció i avaluació d’aquest alumnat.

 

Flexibilització del currículum i les programacions didàctiques

 • Les administracions educatives, centres i professorat revisaran els currículum i les programacions didàctiques per centrar les activitats lectives del darrer trimestre en els aprenentatges i competències imprescindibles que haurien de desenvolupar els estudiants, flexibilitzant els seus plans de treball i intentant no penalitzar o perjudicar el benestar de l’alumnat ni sobrecarregant-lo de tasques excessives.

 • S’aprofitarà el tercer trimestres per desenvolupar activitats de recuperació, repàs, reforç i, si escau, ampliació dels aprenentatges anteriors que resultin necessaris per a tot o una part de l’alumnat.

 

Adaptació de l’avaluació, la promoció i la titulació

 • S’adaptarà el sistema d’avaluació de l’alumnat amb l’objectiu que els estudiants no perdin curs i puguin continuar avançant en la seva formació, atenent de forma especial als estudiants més vulnerables.

 • Els centres educatius i el professorat emetran un informe individual valoratiu del treball realitzat pels estudiants en el curs, que inclogui els endarreriments que s’hagin produït i un pla de recuperació d’aquests.

 • La promoció de curs serà la norma general en totes les etapes, considerant-se la repetició de curs com una mesura molt excepcional, que haurà d’estar sòlidament argumentada i acompanyada d’un pla precís de recuperació, ajustant-se al marc general que disposin les administracions educatives.

 • La titulació serà la pràctica habitual per als alumnes de 4t d’ESO, 2n de Batxiller i de FP, per als quals les administracions educatives adaptaran els criteris exigibles per a obtenir-la, poguent organitzar proves extraordinàries de recuperació i titulació a les quals es podran presentar els que ho desitgin.

 • Els ensenyaments de persones adultes flexibilitzaran les seves programacions de tercer trimestre, així com les decisions d’avaluació, promoció, permanència i, en el seu cas, titulació.

 

Treballar de forma coordinada

 • Les administracions educatives establiran marcs generals per a l’adaptació del currículum, de la metodologia didàctica i de l’avaluació, respectant en tot cas el marge d’autonomia curricular i organitzativa que posseeixen els centres educatius i el seu professorat.

 

Preparació del pròxim curs 2020-2021

 • Les administracions educatives, centres i professorat organitzaran plans de recuperació i adaptació del currículum i de les activitats educatives per al pròxim curs, amb objecte de permetre l’avanç de tot l’alumnat i especialment dels més endarrerits.

 • El Ministeri i les conselleries dissenyaran plans de contingència per respondre a possibles nous períodes d’alteració de l’activitat lectiva provocada per la COVID-19.

 • El Ministeri crearà un grup d’experts per emetre recomanacions per a la transició a l’escola digital i per estar en les millors condicions davant situacions similars.

 

Finalment, l’annex III d’aquesta ordre inclou una sèrie de directrius específiques per cada etapa o ensenyament per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici del curs escolar 2020-2021.

 

Per altra banda, més enllà d'aquesta ordre ministerial, cal destacar que ja s'ha publicat el calendari escolar del curs 2020-2021, a través de la Resolució del Conseller d'Educació, Universitat i Recerca del 24 d'abril de 2020, que començarà dia 10 de setembre i acabarà el 22 de juny del 2021.

Per altra banda, el Conseller d'Educació, Universitat i Recerca també ha desplegat aquest marc d'actuació a través de les instruccions per adequar els criteris de promoció i titulació dels alumnes de secundària i batxillerat:

 • El nombre de matèries suspeses no serà una limitació ni un criteri determinant per a la promoció o titulació dels alumnes.
 • La decisió sobre la promoció o la titulació estarà basada en la consecució dels objectius generals de l'etapa i les competències clau per davant dels objectius d'avaluació específics de cada matèria. Es tindrà especialment en compte les possibilitats de l'alumne de continuar els seus estudis amb èxit.
 • La decisió s'ha de prendre de manera col·legiada per l'equip docent, preferentment per consens.
 • La decisió s'ha de prendre a la convocatòria ordinària, sense perjudici que, si resulta negativa, a la convocatòria extraordinària es pugui modificar a partir de les qualificacions de l'avaluació extraordinària.
 • La repetició serà una mesura excepcional que s'adoptarà en funció de l'evolució acadèmica de l'alumne durant el període previ a la suspensió de l'activitat lectiva presencial.
 • L'equip docent haurà d'elaborar un programa de reforç i de recuperació per als alumnes que repeteixin.
 • Les matèries avaluades negativament a la convocatòria extraordinària s'hauran de recuperar el curs següent.
 • Complementant la documentació habitual que es genera a final de curs, l'equip docent haurà d'emetre un informe individual per valorar la tasca de cada alumne durant el confinament, en el qual s'inclouran les mancances que se'n derivin.

Desplegament per part de la Conselleria d'Educació

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit