Decret llei 5/2020: mesures tributàries i administratives urgents

Ampliacions de terminis, exempcions de pagament de taxes portuàries, etc.

28/03/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

Nota: Aquest Decret Llei ha estat validat pel Parlament el 7 d'abril.

I. Mesures en matèria tributària

Queda ampliat en un mes addicional el termini per presentar declaracions lliquidacions de l’impost de transmissions patrimonials i de l’impost sobre successions i donacions en els casos en què el termini esmentat finalitzi entre el 28 de març i l’1 de maig del 2020. Només es poden beneficiar d’aquesta ampliació les persones físiques i les pimes.

Per als deutes tributaris relatius a aquests dos imposts, no seran exigibles els interessos moratoris corresponents, amb ocasió de les sol·licituds que facin les persones o entitats interessades fins l’aixecament de l’estat d’alarma.

S’autoritza, a més, a la presentació telemàtica de la diligència de pagament i presentació davant els registres de la propietat, mercantils i de béns mobles als usuaris abans descrits.

Per altra banda, s’eximeix el pagament de taxes portuàries a càrrec de les navilieres dels vaixells de passatgers de transbord rodat i dels vaixells de passatgers que prestin servei de línia regular amb destí a ports de competència autonòmica.

II. Mesures en matèria administrativa

  • S’amplia fins el 30 de setembre del 2020 el termini per presentar el compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici del 2019.

  • En el cas de la policia local, el personal en pràctiques que està fent el curs de capacitació per a l’accés a policia local per a l’any 2020 pot dur a terme de forma immediata en el municipi respectiu una part de la fase de pràctiques complint amb les tasques de suport que li siguin encarregades.

  • S’autoritza a la consellera d’Hisenda perquè, a través de les modificacions de crèdit necessàries, reposin el crèdit a les partides que han causat baixa com a conseqüència de la tramitació de modificacions de crèdit anteriors per finançar actuacions inajornables per fer front a la crisi del COVID-19.

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit