Es suspenen totes les activitats econòmiques no essencials

A través del Reial Decret-llei 10/2020 s’aprova el confinament total entre el 30 de març i el 9 d’abril.

29/03/2020
[DESCARREGA EL .PDF OFICIAL]

Nota: Aquest Reial Decret-llei ha estat validat pel Congrés dels Diputats el 9 d'abril del 2020.


A través d’aquest Reial Decret-llei es suspenen totes les activitats econòmiques que no siguin considerades essencials entre el 30 de març i el 9 d’abril. Mentre duri aquesta suspensió, els treballadors afectats gaudiran d’un permís retribuït recuperable cobrant la totalitat del salari: és a dir, els dies del 30 de març al 9 d’abril computaran com a dies de permís i les hores que no prestin durant aquest període les hauran de recuperar abans del 31 de desembre del 2020. Aquesta recuperació s’haurà de negociar entre l’empresa i els representants dels treballadors.

Les activitats que no queden afectades per aquesta suspensió són les considerades essencials (Annex I). Aquest permís retribuït tampoc serà aplicable a persones afectades per ERTOs, persones que es trobin de baixa temporal o persones que puguin seguir desenvolupant la seva activitat de forma no presencial. El Ministeri de Sanitat podrà modificar o especificar les activitats afectades per aquesta suspensió.

 

 • Les empreses que hagin d’aplicar aquesta suspensió podran establir el nombre mínim de plantilla per realitzar el treball estrictament necessari per mantenir l’activitat indispensable, prenent com a referència l’activitat mantinguda en un cap de setmana.

 • Quan sigui impossible interrompre de forma immediata l’activitat, els treballadors afectats per aquesta norma podran prestar serveis el 30 de març

 • Els treballadors de transports que realitzin un servei no esencial quan entri en vigor aquesta norma, iniciaran el permís retribuït un cop finalitzat aquest servei.

 • Les autoritats estatals, autonòmiques i locals competents queden habilitats per dictar les instruccions necessàries per regular la prestació dels serveis públics essencials.

 

Annex I. Activitats i serveis no afectades per la suspensió

 • Les activitats que s’hagin de seguir desenvolupant a l’empara del que estableix el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per el que es declara l’estat d’alarma.

 • Activitats que participen en la cadena d’abastiment del mercat i en el funcionament de serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat.

 • Activitats d’hoteleria i restauracío que prestin serveis d’entrega a domicili.

 • Serveis de la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària i qualsevol material per a la prestació dels serveis sanitaris.

 • Activitats manufactureres que ofereixin subministres, equipaments i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials.

 • Serveis de transport que es segueixin desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma.

 • Serveis en institucions penitenciàries; protecció civil; salvament marítim; salvament, prevenció i extinció d’incendis; seguretat de les mines; trànsit i seguretat vial.

 • Els següents serveis de seguretat: transport de seguretat, resposta davant alarmes, ronda o vigilància discontinua i tots els necessaris per garantir els serveis essencials.

 • Activitats indispensables per assegurar el material i equipaments de les Forces Armades.

 • Centres, serveis i establiments sanitaris (de persones i també d’animals). També els serveis mínims de les instal·lacions associades a aquests.

 • Serveis d’assistència a majors, menors, persones depenents, persones amb discapacitat.

 • Centres d’I+D+I i biotecnològics vinculats a l’investigació contra el COVID-19. També els serveis de subministrament de productes necessaris per a aquesta investigació.

 • Serveis funeraris i activitats connexes.

 • Serveis de punts de venda de premsa i mitjans de comunicació públics i privats, així com els serveis de la seva impressió i distribució.

 • Empreses de serveis financers per a la prestació de serveis indispensables.

 • Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i serveis informàtics essencials, així com xarxes i instal·lacions que les soporten i totes les activitats necessàries per al seu correcte funcionament.

 • Serveis de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

 • Persones que prestin assistència en actuacions processals no suspeses per la declaració de l’estat d’alarma.

 • Serveis en despatxos i assesories legals, gestories administratives i serveis de prevenció de riscos laborals en qüestions urgents.

 • Serveis de notaria i registres per al compliment dels serveis considerats essencials

 • Serveis de neteja; manteniment; reparació; vigilància; recollida; gestió i tractament de residus perillosos; residus sòlids urbans recollida i tractament d’aigües residuals; activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus prestats al sector públic.

 • Centres d’acollida de refugiats, centres d’estada temporal d’immigrants i entitats públics de gestió privada subvencionades per la Secretaria d’Estat de Migracions.

 • Activitats d’abastiment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.

 • Activitats indispensables per a la provisió de serveis meteorològics.

 • Correos

 • Serveis en sectors o subsectors que participen en l’importació i subministre de material sanitari com empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner i totes aquelles que participin en corredors sanitaris.

 • Empreses de distribució i entrega del comerç per internet, telefònic o correspondència.

 • Altres activitats que hagin estat contractades pel sector públic a través del procediment d’urgència.

 • Empreses adjudicatàries de contractes d’obres, serveis i subministres del sector públic indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis i adequada prestació dels serveis públics.

 • Serveis essencials de l’administració de la justícia.

 • Qualsevol altre servei que sigui considerat essencial.

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit