Facilitats per a la tramitació d'ERTO's

Amb relació als ERTOs que tramita la DG de Treball i Salut Laboral, es poden efectuar per correu electrònic les comunicacions a l'entitat gestora de la prestació per desocupació i a l'empresari que la sol·licita mentre duri l’estat d’alarma.

25/03/2020
[DESCARREGA EL .PDF OFICIAL]

Amb la finalitat de poder agilitar la tramitació dels ERTOS, la DG de Treball i Salut Laboral entendrà concurrent la força major sempre que es tracti dels supòsits que preveu el RD-Llei 8/2020. Després de la revisió prèvia de l'expedient, se n'ha de trametre la decisió empresarial a l'entitat gestora de la prestació per desocupació. En els casos en els quals no concorri forcça major, la DG de Treball i Salut Laboral ha de dictar resolució motivada, que ha de comunicar-se a l'empresari.

 

Notícies relacionades

Revocació de les resolucions denegatòries de sol·licituds de tramitació d’ERTOs

Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del 30 de març

Declaració responsable per facilitar els trajectes dels treballadors no afectats per la suspensió

A través de l’ordre SND/307 s’estbaleix un model de declaració responsable i uns criteris interpretatius del Reial Decret-llei 10/2020