Mesures acordades entre el Govern i els sindicats i patronals

Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020 pel qual es dona per assabentat de l’acord signat entre el Govern de les Illes Balears, les patronals CAEB i PIMEB i els sindicats CCOO i UGT.

16/03/2020
[DOCUMENT .PDF OFICIAL PER DESCARREGAR]

Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020 pel qual es dona per assabentat de l’acord signat entre el Govern de les Illes Balears, les patronals CAEB i PIMEB i els sindicats CCOO i UGT.

1. MESURES D'ÀMBIT LABORAL: GARANTIR EL DRET A TREBALLADORS/ES

Creació del Consell Balear de Relacions Laborals per ajudar a resoldre conflictes laborals col·lectius.

Col·laboració entre SEPE i Govern de les Illes Balears (SOIB i DG de Treball) per agilitzar els processos d'inscripció dels acomiadaments.

Reforçar els mitjans humans de la Direcció General de Treball i el SOIB per a gestionar els ERTOs i EROs.

Crear un Cos de Mediadors, format per la totalitat del Cos d'Inspecció de Treball a les Illes Balears i el personal del TAMIB, a fi d'intervenir i mediar en els conflictes en els processos d'ERTOS i EROS motivats per l'actual situació d'Estat d'alerta.

Establir un protocol de l'IBASSAL, en coordinació amb la Conselleria de Salut, de prevenció de risc de contagi i extremar les mesures preventives en l'àmbit del treball per divulgar a les empreses.

Actualitzar les guies que ja s'han elaborat que faciliten a les empreses la presentació dels ERTOS / EROS, tant pels treballadors com a les empreses.

Actualitzar les fitxes informatives sobre els drets dels treballadors.

Fer un seguiment dels mecanisme establerts en coordinació entre la DG de Treball del Govern amb la ITSS amb l'objectiu d'agilitzar el tràmit d'ERTOS/EROS.

Per part del GOIB, reforçar els mecanismes de control i seguiment dels distints contractes públics per que en el cas de no donar compliment als mateixos, o haver de reduir la prestació del servei, quedin garantits els drets dels treballadors.

Reforçar vies de comunicació per a resoldre dubtes en matèria de seguretat i salut laboral per part d'IBASSAL.

Actualitzar la Guia sobre les mesures per prevenir la infecció per coronavirus en l'entorn laboral.

 

2. MESURES D'ÀMBIT ECONÒMIC: INJECTAR LIQUIDITAT

S'acorda de forma immediata disposar 50 milions d'euros, ampliables d'acord a les necessitats de liquiditat, per injectar liquiditat suficient a les petites i mitjanes empreses i autònoms, a través d'avals amb ISBA, SGR.

Per a les grans empreses, injectar liquiditat perquè les operacions de crèdit o circulant disposin d'una bonificació que faci que les despeses financeres siguin properes a 0. Les operacions es formalitzaran a través del sistema bancari.

 

3. MESURES D'ÀMBIT FINANCER: AJORNAMENT DEL DEUTE

S'establiran mecanismes de diàleg permanent amb les entitats bancàries a fi de coordinar solucions a curt termini que permetin tant a les empreses com a les famílies, pal·liar els efectes de l'Estat d'alerta amb ajornaments temporals dels seus deutes. En tres supòsits especials:

a) Per a empreses i treball autònom: donar carències als préstecs en vigor.

b) Per a empreses i treball autònom: rebaixar les condicions d'accés al crèdit i avals per millorar les despeses financeres destinades a fomentar la liquiditat.

c) Per al treball autònom i les famílies: donar carències a les hipoteques en vigor.

Se suspenen els reintegraments dels ajuts autoocupació del GOIB dels anys anteriors motivats per la força major.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit