Documents per descarregar

Orden INT/248/2020, de 16 de marzo
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
Acord GOIB sindicats i patronals, de 16 de març
Acord GOIB mesures protecció residències i menors
Acord del Consell de Govern de 18 de març (contractació pública)
Acord del Consell de Govern de 18 de març
Decret del CIME núm. 75/2020 de 15 de març
Decret del CIME núm. 76/2020 de 15 de març
Orden SND/234/2020, de 15 de marzo
Orden SND/232/2020, de 15 de marzo
Acord del Consell de Govern de 20 de març de 2020
Decret llei 4/2020 del GOIB
Acord del Consell de Govern del 13 de març
Orden SND/271/2020, de 19 de marzo
Orden SND/272/2020, de 21 de marzo
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil (...)
Acord del Consell de Govern de 20 de març de 2020
Decret 1/2020, de 20 de març, de la presidenta de les Illes Balears
Orden SND/257/2020, de 19 de marzo
Orden SND/274/2020, de 22 de marzo
Orden SND/275/2020, de 23 de marzo
Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo
Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo
Decret 1/2020, de 20 de març
Instrucció conseller model econòmic ERTOs
Resolució DG Energia suspensió terminis, de 24 de març
Instrucció del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del 24 de març
Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports, a proposta del director general d’Esports
Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo
Orden SND/265/2020, de 19 de marzo
Orden INT/262/2020, de 20 de marzo
Ordre conjunta de Salut i Consum i Model Econòmic, Turisme i Treball de 25 de març
Resolución de 25 de marzo de 2020
Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo
Orden TMA 231/2020 de 15 de març
Instrucción de 19 de marzo de 2020
Orden INT/239/2020, de 16 de marzo
Reial Decret llei 9/2020
Reial Decret-llei 10_2020
Reial Decret-llei 10_2020
RD 476/2020, de 27 de març, de pròrroga estat alarma
Ordre SND/299/2020, de 27 de març, de modificacio? de l'ordre SND.232
Ordre SND/298/2020 mesures vetlles i cerimònies fúnebres
Resolucio? del conseller de Model Econo?mic, Turisme i Treball per la qual s’amplia el termini estab
Orden TMA/292/2020 adquisició mascaretes
Ordre SND/296/2020 trasllat cadàvers
Ordre SND/296/2020 mesures serveis socials
Decret llei 5/2020 de 27 de març
Resolució conselleria hisenda 19 de març
Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de revocació de determinade
Resolució 27 de març prorroga adjudicacio? air europa
Ordre SND/307/2020 declaració responsable trajectes
Ordre TMA/305, de modificació de l'ordre TMA/277
Ordre TMA/306 transport de viatgers
Resolucio 25 de març consellera hisenda ajudes empreses
20200401 Ordre SND/310 serveis sanitaris essencials
20200401 Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, mesures socials complementàries
20200401 Reial Decret-llei 12/202, de 31 de març, serveis víctimes violència de gènere
20200401 Decret llei 6/2020, mesures socials urgents
Correcció d'errors Resolució conseller model econòmic 30 de març
20200401 Moficació Pla Estratègic Subvencions CAIB 2018-2020
20200402 Circular informativa sobre inclusio? de fixos discontinus en els expedients de regulacio? t
20200403 Resolucio TMA distribucio mascaretes
20200403 Ordre SND.319.2020
20200403 Ordre INT.317.2020
20200404 Ordre TED:320:2020 bo social per a autònoms
20200404 Modificacio Pla Estrategic Subvencions 2018-2020
20200404 Resolucio Administracions Publiques de 2 d’abril de 2020 de delegacio de competencies
20200404 Resolucio FOGAIBA subvencions
20200404 Acord Consell Govern mesures retributives amb motiu de la crisi sanitaria ocasionada per l
20200404 Ordre SND:322
20200407 Ordre TMA/324/2020
20200407 SND/325/2020
20200407 Ordre SND/326/2020
20200408 Reial Decret-Llei 13/2020 mesures ocupació agrària
20200409 Resolució consellera hisenda modificació convocatòria ajudes ISBA
20200409 Ajornament oposicions docents
20200409 Orden TMA:330:2020
20200411 RD 487/2020, 10 abril, prorroga estat alarma
20200411 Orden SND/338/2020 interrupció imserso
20200411 Orden INT/335/2020 fronteres
20200411 Orden INT:335:2020
20200326 Ordre INT/283/2020 controls fronterers
20200411 Resolucio Segona linia avals ICO
20200411 Modificacio de la Resolucio del president de l’IBAVI per aprovar
20200411 Orden SND/337/2020 serveis mínims estacions de servei
20200411 Orden TMA/336/2020
20200412 Ordre SND.340.2020
20200414 Ordre ICT/343/2020
20200414 Ordre SND/344/2020
20200414 Decret de la preside?ncia del Consell Insular de Menorca nu?m. 92/2020, de 7 d’abril
20200414 Resolució FOGAIBA 7 abril reestructuració vinyes
20200414 Resolució FOGAIBA 7 d'abril inversions
Resolució 13 abril Ministeri funció pública MUFACE
20200415 Reial Decret llei 14/2020
20200416 Resolucio DG Aviacio Civil transport interilles estat alarma
20200416 Resolucio 14 abril DGT distribucio mascaretes
20200416 Resolució SOIB suspensió activitats presencials
20200417 Ordre SND/352/2020
20200417 Ordre SND/351/2020
20200417 Resolució 15 abril SEPE
20200418 Validacio Decret llei 4/2020
20200418 Validaco Decret llei 5/2020
bases de la convocatoria d’expressions d’intere?s per al financament de projectes innovadors que m
Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual s’actualitza el Protocol de mesures preven
20200418 Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es suspenen totes les com
20200419 Ordre SND/354/2020 preus maxims
20200421 Modificacio pla estrategic subvencions
20200421 Ordre INT/356/2020
20200422 Reial Decret-llei 15/2020
20200423 Resolucio Consellera Salut ambulatoris privats
Resolucion de 22 de abril de 2020, de la Direccio?n General de Cartera Comu?n de Servicios del Sist
Orden EFP:361:2020, de 21 de abril ensenyaments acade?mics
20200424 Validacio? RD-Ll 13:2020
20200424 Educació. Funcionament del tercer trimestre i inici curs 2020-21
20200425 Modificació convocatoria ajudes per al lloguer d’habitatges 2018
20200425 RD 492:2020 relaxacio condicions confinament
Ordre INT:368 control fronteres
20200425 Resolucio SecGen Industria criteris acceptacio EPIs
20200425 regim sortides menors
20200427 Anunci formalització contracte Air Europa
20200428 Modificacio convocatoria ajudes habitatge 2019
20200428 Ordre ISM:371:2020
20200428 Resolució Sanitat 24 d'abril
20200429 Reial Decret-llei 16/2020
20200430 Calendari escolar 2020-21
20200501 Ordre SND/380/2020 activitat física
20200501 Ordre SND/381/2020 horts autoconsum
20200502 Modificació ajudes FOGAIBA
20200502 Consell govern targetes prepagament
20200502 Instruccions promoció i titulació
20200503 Ordre TMA:384:2020
20200504 Ordre SND/385/2020
20200503 Resolució SEPE subsidi extraordinari desocupació
20200504 Resolució SEPE treballadors de la llar
20200503 Ordre 388/2020 Regulació fase 0
20200505 Preus medicaments
20200505 Resolució hisenda
20200505 concessió ajudes lloguer habitatge 2019
20200506 Subvencions explotacions ovines i caprines
20200506 Protocol esportistes federats i professionals
20200506 Ajudes establiments no essencials ajuntament Mao?
20200507 FOGAIBA ajudes apicultura
20200507 Resolució afers socials
20200507 Direccio General de Formacio Professional i Ensenyaments Artistics Superiors
20200506 Reial Decret-llei 17/2020 ajudes sector cultural
20200507 centres ambulatoris privats
20200509 pro?rroga estat alarma
20200509 Fase 1 de la desescalada
20200509 controls fronteres
20200509 vigència títols família nombrosa
20200509 segona concessió parcial ajudes habitatge
20200509 modificació annex pla estratègic subvencions
20200509 Resolucio subvencions fogaiba
20200509 Decret llei 7/2020
20200509 Decret llei 7/2020
20200510 Control sanitari ports i aeroports
20200509 línia avals
20200509 desescalada justícia
20200512 Ordre SND/403/2020 quarantena estrangers
20200512 Ordre INT/401/2020 Controls fronteres
20200512 Ordre INT/401/2020 Controls fronteres
20200512 Ordre SND/402/2020
20200512 FOGAIBA crèdit ajudes per a la diversificació i noves formes d’ingressos en el sector pesqu
20200512 FOGAIBA gestió d'ajuts a la micro, petita i mitjana empresa agrària i pesquera
20200512 mesures de flexibilitzacio de les mesures adoptades per a l’organitzacio temporal de func
20200512 visites als serveis socials de tipus residencial
20200512 reactivacio dels serveis socials d’atencio a persones grans en situacio de dependencia
20200512 Calendari del proces d'admissio i matriculacio del primer cicle d'educacio infantil
20200512 Normes per a l'admissió del Programa d'Ensenyaments Integrats per al curs acadèmic 2020-21
20200512 Calendari d'adscripció i admissió del sel segon cicle d'educació infantil, ESO, educació
20200512 Criteris de promoció i titulació dels alumnes dels ensenyaments de formació professional
20200512 Calendari proves accés FP de grau mitjà
20200512 Calendari proves accés FP de grau superior
20200512 proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació profes
20200513 Reial Decret-llei 18/2020 mesures socials
20200514 protocol obres actualitzacio
20200514 es deixa sense efectes la restriccio? absoluta de visites a les reside?ncies de gent gran
20200515 Ordre INT/409/2020
20200515 Ordre TMA/410/2020
20200516 Ajudes per a la comercialitzacio de les captures pesqueres durant la crisi COVID-19
20200516 Ordre SND/413/2020
20200516 Suspensió competicions esportives
ajudes per a garantir la comercialitzacio? de les captures pesqueres durant la crisi provocada per l
Ordre TMA:415:2020
20200519 Organització serveis CIMe
20200519 Renovació concerts educatius
20200519 Tercera concessió ajudes habitatge
20200519 Ajudes Ajuntament Ciutadella
20200520 Ordre SND:422:2020 ús mascareta
20200520 Ordre SND:421:2020
20200520 Quart tram línia d'avals
20200521 correcció d'errors admissió adscripció curs 2020-2021
20200521 Ordre TMA.424.2020
20200523 Ordre SND/440/2020
20200523 Ajudes per a mantenir el sector la?ctic davant la crisi provocada per la COVID-19
20200523 subvencions per a la cooperació entre agents per crear i desenvolupar cadenes curtes de co
20200523 subvencions per a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comerciali
20200525 Decret llei 9:2020, de 25 de maig, de mesures urgents de proteccio? del territori de les Il
20200525 quarta concessió parcial de les ajudes per al lloguer d'habitatges durant l’any 2019
20200525 Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius
ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplac?ament
ajuts per a despeses derivades de l’activitat ordina?ria de les federacions esportives de les Illes
ajuts per a desplaçaments de les seleccions autono?miques de les Illes Balears per la seva particip
ajuts per donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d’esports individuals i c
20200527 Resolució de 16 de maig de 2020, de la Direccio?n General de Aviacio?n Civil
20200527 Ordre SND.445.2020
20200527 visites als serveis socials de tipus residencial i als habitatges supervisats per a person
20200527 ingressos de persones als serveis socials de tipus residencial i als habitatges supervisats
20200527 reactivació dels serveis socials
20200527 modifica l’annex al Pla Estratègic de Subvencions
20200527 modifica l’annex al Pla Estratègic de Subvencions II
20200527 modifica l’annex al Pla Estratègic de Subvencions III
20200529 capacitat màxima museus
20200530 aforament dels locals d’hoteleria i restauracio? en el proce?s de desescalada de l’estat d’
20200530 Es declaren inversions d’intere?s autono?mic les incloses en el Pla d’Obres 2019-2022 de Po
20200530 Mesura urgent extraordina?ria per als llogatres de locals comercials i per a les entitats a
Correcció errades decret llei 8/2020
20200530 ajuts a la xarxa educativa complementa?ria a la xarxa d’escoletes pu?bliques
Fase 3
20200601 ajudes lloguer habitatge 2020
Fase 3
20200602 quinta concessio? parcial de les ajudes per al lloguer d'habitatges durant l’any 2019
20200604 subvencions comerç
decret presidenta GOIB fase III
sisena concessió parcial de les ajudes per al lloguer d'habitatges durant l’any 2019
20200609 Convocato?ria ajuts econo?mics CIM
decret 4:2020
Decret llei 10.2020
Decret 5/2020 superació fase 3
Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària
setena concessio? parcial
Decret llei 11.2020
Resolució 13 juliol obligatorietat mascareta
European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit