Documents per descarregar

Orden INT/248/2020, de 16 de marzo
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
Acord GOIB sindicats i patronals, de 16 de març
Acord GOIB mesures protecció residències i menors
Acord del Consell de Govern de 18 de març (contractació pública)
Acord del Consell de Govern de 18 de març
Decret del CIME núm. 75/2020 de 15 de març
Decret del CIME núm. 76/2020 de 15 de març
Orden SND/234/2020, de 15 de marzo
Orden SND/232/2020, de 15 de marzo
Acord del Consell de Govern de 20 de març de 2020
Decret llei 4/2020 del GOIB
Acord del Consell de Govern del 13 de març
Orden SND/271/2020, de 19 de marzo
Orden SND/272/2020, de 21 de marzo
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil (...)
Acord del Consell de Govern de 20 de març de 2020
Decret 1/2020, de 20 de març, de la presidenta de les Illes Balears
Orden SND/257/2020, de 19 de marzo
Orden SND/274/2020, de 22 de marzo
Orden SND/275/2020, de 23 de marzo
Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo
Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo
Decret 1/2020, de 20 de març
Instrucció conseller model econòmic ERTOs
Resolució DG Energia suspensió terminis, de 24 de març
Instrucció del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del 24 de març
Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports, a proposta del director general d’Esports
Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo
Orden SND/265/2020, de 19 de marzo
Orden INT/262/2020, de 20 de marzo
Ordre conjunta de Salut i Consum i Model Econòmic, Turisme i Treball de 25 de març
Resolución de 25 de marzo de 2020
Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo
Orden TMA 231/2020 de 15 de març
Instrucción de 19 de marzo de 2020
Orden INT/239/2020, de 16 de marzo
Reial Decret llei 9/2020
Reial Decret-llei 10_2020
Reial Decret-llei 10_2020
RD 476/2020, de 27 de març, de pròrroga estat alarma
Ordre SND/299/2020, de 27 de març, de modificacio? de l'ordre SND.232
Ordre SND/298/2020 mesures vetlles i cerimònies fúnebres
Resolucio? del conseller de Model Econo?mic, Turisme i Treball per la qual s’amplia el termini estab
Orden TMA/292/2020 adquisició mascaretes
Ordre SND/296/2020 trasllat cadàvers
Ordre SND/296/2020 mesures serveis socials
Decret llei 5/2020 de 27 de març
Resolució conselleria hisenda 19 de març
Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de revocació de determinade
Resolució 27 de març prorroga adjudicacio? air europa
Ordre SND/307/2020 declaració responsable trajectes
Ordre TMA/305, de modificació de l'ordre TMA/277
Ordre TMA/306 transport de viatgers
Resolucio 25 de març consellera hisenda ajudes empreses