Tercer tram de la línia d’avals de l’ICO per a pimes i autònoms

Aquest tercer tram té un import total de 20.000 milions d’euros.

11/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

S’obre el tercer tram de la línia d’avals gestionats a través de l’ICO per avalar el finançament atorgat a empreses i autònoms per entitats de crèdit. Aquest tercer tram té un import total de 20.000 milions d’euros. Les condicions aplicables a aquest tercer tram seran les mateixes establertes per al primer i segon tram de línies d’avals gestionades per l’ICO:

  • Els imports corresponents als crebantaments que es produeixin per l’execució de l’aval, així com les despeses de gestió i administració de l’Institut de Crèdit Oficial, s'atendran des de la partida pressupostària del Ministeri d'Economia.

  • El total de 20.000 milions d’euros es dividiran en dos subtrams de 10.000 milions cadascun: un destinat a autònoms i pimes, i un altre destinat a la resta d’empreses.

  • L’import màxim del préstec serà d’1,5 milions d’euros per client. S’avalaran les operacions de fins a 50 milions d’euros o, superiors, en cas que l’ICO hagi analitzat el compliment de les condicions d’elegibilitat.

  • Els avals ascendiran com a màxim al 80% de l’operació en el cas de pimes i autònoms. En el cas d’empreses que no siguin pimes, l’aval cobrirà, com a molt, el 70% de noves operacions i el 60% d’operacions de renovació.

  • Els avals es podran sol·licitar fins el 30 de setembre del 2020.

  • L’ICO abonarà a les entitats financeres els imports corresponents als avals executats. La comissió de gestió i administració serà del 0,05% flat, calculada sobre el volum de cartera avalada.

  • Les entitats financeres abonaran a l’ICO els imports derivats de la remuneració de l’aval i el percentatge, en pari passu, de les recuperacions equivalent al risc avaalt que, en el seu cas, realitzin el imports impagats.

Per altra banda, a través de la mateixa resolució s’estableixen les condicions i requisits per al tram de la línia per a reavals concedits per la Companyia Espanyola de Reafinançament, SME, SA (CERSA), que tindrà un import total de 500 milions d’euros, que seran gestionats en col·laboració amb l’ICO. El percentatge de reaval màxim a càrrec conjuntament del Ministeri d’Assumptes Econòmics i el CERSA no superarà en cap cas el 90%. Aquests avals es podran sol·licitar per a totes les operacions formalitzades per CERSA entre l’1 d’abril i el 30 de setembre del 2020.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.