El Consell Insular estableix un decàleg de condicions d'ús de Llatzeret

El document que serà aprovat pel Consell Executiu contempla com a principis d'obligat compliment el respecte cap al descans del veïnat, el garantiment de la seguretat i la preservació de l'entorn

17/03/2023

El Consell Insular de Menorca continua apostant perquè Llatzeret es converteixi en el centre neuràlgic de l'activitat científica en diferents àmbits, i en un espai generador de coneixement. Aquest és el motiu principal per continuar treballant en l'adequació de les instal·lacions, per això, és el moment oportú per regular totes les activitats que s'hi facin.

D'ençà que es va obrir aquest espai, únic i emblemàtic, a tota la societat menorquina, han estat moltes les activitats que s'hi han dut a terme. El Llatzeret ha obert les portes amb un doble objectiu. Per una banda, donar a conèixer a menorquins i menorquines, i també a visitants, un indret que, fins aquell moment, era d'ús exclusiu per a un limitat grup de persones. Per l'altra, convertir-se en un espai idíl·lic per a activitats formatives, educatives i culturals.

A partir de 2023, les activitats que es facin al Llatzeret estaran sotmeses a l'ordenança aprovada provisionalment que fixa les taxes que s'hagin d'abonar per a cadascuna de les esmentades activitats.

Per altra part, el Consell Insular està enllestint la instrucció que determinarà les condicions exigibles per a les activitats. El Llatzeret ha de poder acollir tota mena d'actes formatius educatius i culturals, sempre que estiguin en concordança amb els principis que inspiren la utilització d'aquest espai públic i que es concreten en l'esmentada instrucció.

Per garantir el bon funcionament de totes les activitats i que aquestes estiguin en harmonia amb l'entorn i la societat menorquina, tots els actes que es desenvolupin a Llatzeret s'han de regir sota els tres principis següents:

Descans dels veïns

Llatzeret ha de ser exemple del necessari equilibri entre les activitats que es desenvolupin i el descans dels veïns. No es podran autoritzar esdeveniments que puguin posar en perill el descans dels veïns. És per aquest motiu que s'hauran d'adoptar mesures per garantir aquest equilibri.

Seguretat

Qualsevol activitat que es faci a l'illa de Llatzeret estarà sotmesa a les mesures de seguretat necessàries per garantir la integritat de totes les persones que participin en qualsevol d'elles, tenint en compte que es tracta d'una illa petita a la qual només es pot accedir via marítima. En aquest sentit, hi ha una major dificultat a l'hora d'evacuar l'illa, per la qual cosa exigeix més mesures de seguretat.

Preservació entorn

L'illa de Llatzeret està declarada com a BIC, a més, en la seva proximitat hi ha l'existència de diferents espècies protegides, per tant, es tracta d'un espai d'una certa fragilitat, per la qual cosa és imprescindible que les activitats que s'hi faixin hauran de preveure mesures per garantir el respecte amb l'entorn de l'illa.

A tall de resum, les condicions que contemplarà la instrucció són:

  • Les sol·licituds s'hauran de presentar, telemàticament, almenys quinze dies abans de la data prevista per l'inici de l'activitat.
  • El CIM tindrà preferència a l'hora de disposar dels espais i les sales per realitzar els seus actes o activitats.
  • L'hora de les activitats que es desenvolupin al Llatzeret transcorrerà entre les 8.00h i les 00.00h
  • S'hauran de respectar els aforaments de cada espai, el control dels quals serà responsabilitat del sol·licitant. Així mateix, l'aforament màxim total mai podrà superar les 1.500 persones, aquest màxim només serà viable si la logística contractada permet la pujada i l'evacuació dels usuaris en el màxim d'una hora.

L'ús dels espais i dels seus equipaments suposaran un cost econòmic, dictat per l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de visites i per l'ús privatiu o aprofitament especial d'espais en el Llatzeret.

Tots els viatges que facin les embarcacions «Lazareto» i «Lazareto II» fora de l'horari establert, es consideraran extres i s'hauran d'abonar a part. El màxim de participants que poden assolir les embarcacions del Llatzeret és de 120-150 persones, a no ser que la pujada i la sortida es facin, degut al seu format, de forma escalonada. Si el nombre de participants excedeix aquesta xifra el concessionari haurà de contractar un servei amb major capacitat.

Per les activitats no contemplades en l'autorització d'activitats permanents, hauran de presentar l'autorització d'activitat no permanent amb una antelació mínima de trenta dies naturals.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit