L'Ajuntament de Ferreries incrementa en un 6,7% el seu pressupost per a 2023

Més del 22% del pressupost s'invertirà en Serveis Socials

23/12/2022

El pressupost municipal de l’ajuntament de Ferreries per a l’exercici 2023 es presenta equilibrat i ajustat, segons l’equi de govern. Un cop avaluats els ingressos prevists, es preveu que seran suficients per atendre les obligacions i les despeses de funcionament de la institució.

Per a l’any 2023 l’Ajuntament de Ferreries gestionarà un pressupost de 7.309.913,22 €, el que suposa un petit augment del 6,70% respecte al 2022.

Es tracta d’un pressupost que pretén garantir de forma solvent i eficient els diversos serveis públics de què disposa l’Ajuntament. També permetrà assolir l’execució de millores i manteniment d’espais i infraestructures de domini públic.

Pel que fa a impostos i taxes no es preveu augmentar cap taxa, tot i l’augment de la despesa de la gestió de residus. Pel que fa al subministrament d’aigua, l’ajuntament assumeix la gestió del subministrament d’aigua de la urbanització de Cala Galdana, que fins ara era gestionat per l’Associació de propietaris.

En el capítol dedicat a personal hi ha una petita disminució del -0,05% respecte al 2022. Aquesta petita baixada es deu als programes SOIB que són lleugerament inferiors al 2022.  A aquesta mateixa partida cal afegir-hi la pujada en sous del personal que es determini a nivell estatal,  pujada que es preveu cobrir amb la partida del Fons de Contingència.

En aquest mateix capítol es manté una important partida pel personal procedent dels programes de polítiques de foment de l’ocupació impulsades pel SOIB que representa un 8,00 % del total del capítol dedicat a personal. Val a dir que aquesta partida destinada al personal SOIB ve subvencionada gairebé en la seva totalitat pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Des de l’Equip de Govern creiem convenient seguir apostant pel Serveis Socials; veiem prioritari atendre les necessitats socials de la població més vulnerable. És per açò que es destina el 22,29 % del pressupost a aquesta àrea.

Així mateix destinam el 0,7% dels ingressos propis, per compensar les desigualtats dels pobles, canalitzat a través del Fons Menorquí de Cooperació.

Hi ha un augment a la partida de despeses corrents de bens i serveis, ja que ampliam el servei de socorrisme a la platja de Cala Mitjana, el servei de neteja viària a Cala Galdana i augmenta la despesa pel que fa al Consorci de Residus Urbans que fa la recollida i tractament de residus. A més ha estat necessària l’obertura d’una nova aula de nadons durant els mesos de gener a agost.

Pel que fa al 2023 es tiraran endavant els projectes iniciats l’any passat, el projecte d’accessibilitat i seu social a les pistes de tennis, l’adquisició de patrimoni per a aparcament, l’ampliació i millora del cementeri, el canvi de lluminàries del nucli antic…

A part de tot açò i tenint en compte que al llarg de 2023 també es podran incorporar una part de romanents, gràcies a la suspensió de les regles fiscals en què l’estabilitat pressupostària i la regla de despeses no seran obligatoris per a les entitats locals, es destinaran part dels romanents a l’adquisició de patrimoni municipal.

PRESSUPOST D’INGRESSOS

Concepte Import 2022 Import 2023 %
Impostos directes 2.149.000,00 2.167.000,00 0,84
Impostos indirectes 85.000,00 115.000,00 35,29
Taxes, preus públics i altres ingressos 1.074.825,44 1.119.552,00 4,16
Transferències corrents 2.380.171,37 2.667.966,22 12,09
Ingressos patrimonials 876.360,00 876.360,00 0,00
Transferències de capital 245.635,00 324.035,00 31,92
Actius financers 40.000,00 40.000,00 0,00
TOTAL INGRESSOS 6.850.991,81 7.309.913,22 6,70

 

PRESSUPOST DE DESPESES

Concepte Import 2022 Import 2023 %
Despeses de personal 2.658.271,34 2.656.840,13 -0,05
Despeses corrents en bens i serveis 3.259.332,16 3.479.589,52 6,76
Despeses financeres 24.500,00 33.000,00 34,69
Transferències corrents 449.088,31 476.433,97 6,09
Fons de contingència 54.000,00 79.749,60 47,68
Inversions reals 365.800,00 495.800,00 35,54
Transferències de capital 0,00 48.500,00  
Actius financers 40.000,00 40.000,00 0,00
TOTAL DESPESES 6.850.991,81 7.309.913,22 6,70

Notícies relacionades

SOM Es Castell presenta la seva candidatura amb la continuïtat de tres regidors

El candidat a la batlia, Joan Serra, considera que SOM Es Castell s'ha guanyat, per la seva bona gestió, poder seguir quatre anys més al front del consistori

La coalició Més per Menorca - EM presenta la candidatura sencera per a les eleccions d'Alaior

L'equip liderat per Isa Allès està format per persones diverses, preparades i amb ganes de fer feina perquè Alaior avanci a favor dels ciutadans i ciutadanes

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit