Ciutadella incrementa un 8% el seu pressupost i invertirà 7 milions d’euros a la ciutat

La partida en serveis socials s'incrementa en un 10% i es preveuen quasi 3 milions en el manteniment de la via pública

13/11/2022

L’Ajuntament de Ciutadella ha presentat el projecte de pressupost municipal per a l’any 2022, que s’incrementa un 8,04% en comparació amb els comptes d’enguany, i que puja a 38.329.938,66 euros. El pressupost prioritza la qualitat de vida de les persones, potencia la ciutat com un espai de convivència i de valors, impuls millores de l’espai públic per aconseguir una ciutat més habitable i accessible, aposta per la sostenibilitat, la transició energètica i una millor mobilitat. A més, es dóna suport al teixit associatiu i a les entitats i reforça la part social dels comptes municipals.

El projecte prioritza la despesa de caire social, amb un increment del 9,9% de la partida del Servei d’Atenció Social, Igualtat i Patronat de l’Hospital Municipal. En total, es destinen 4,9 milions d’euros, que serviran, entre altre coses, per a ajuts socials i d’urgent necessitat, el servei d’ajuda a domicili, la Casa d’Acollida, les places de dependència del geriàtric municipal o el centre de dia i de promoció de l’autonomia. En aquesta línia, també, es materialitza el compromís de tirar endavant la reforma i ampliació del geriàtric municipal, amb una partida de 600.000 euros (cofinançats entre Ajuntament, Consell de Menorca i Govern balear) per a la redacció del projecte bàsic i executiu.

Pel que fa al manteniment i a les millores de la ciutat i dels serveis, el pressupost contempla una despesa de 2’8 milions d’euros en el manteniment de la via pública i infraestructures municipals (xarxa d’aigua, clavegueram, pluvials i la progressiva substitució de l’enllumenat públic per tecnologia tipus LED), incorporant també una nova brigada de manteniment d’urbanitzacions i zones turístiques (120.000€), així com 454.111 euros per al manteniment de zones verdes i arbrat, 445.500 euros per a edificis públics, 1’6 milions d’euros en neteja viària i 3 milions en recollida i gestió de residus .

Es preveu dur a terme inversions per valor de gairebé 7 milions d’euros. Aquestes inversions s’executaran a partir de diverses fonts de finançament com són el pressupost municipal 2023, aportacions d’altres administracions (principalment Consell i Govern balear), el romanent de tresoreria (el 2022 s’ha realitzat la incorporació voluntària al pressupost de 2022 de 4’6 milions d’euros) o amb altres fonts de finançament. Els projectes d’inversió són els següents:

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE IMPORT

Dotació de la xarxa de pluvials al C. Glosador Vivó 48.800€

Reforma d’infraestructures i paviment C. Sant Cristòfol i altres 674.657,15€

Reforma paviment C. Signe Àries a Santandria 246.888,44€

Millora i rehabilitació de la passarel·la de Cala Galdana 167.831,51€

Reforma integral camí del Lloc de Monges 290.000€

Reforma integral Camí de baix 1.259.519,61€

Millora i adequació aparcaments Dalt Sa Quintana 249.688,72€

Reforma clavegueram tram Camí de Maó 149.039,43€

Reforma serveis municipals c/ Ruiz i Pablo 346.439,60€

Reforma integral carrer Sevilla 193.815,35€

Projecte millora c/ Doctor Camps i Sant Esteve 322.471,26€

Projecte clavegueram General Morera 83.503,85€

Infraestructures municipals connexió UA44 40.000€

2a. fase de rehabilitació del Reial Alcàsser 1.079.925€

Projecte de reforma del parc infantil de Cala Morell 70.000€

Pèrgola amb plaques fotovoltaiques a aparcament del POICI 149.447,50€

Projecte plaques fotovoltaiques Pous des caragolí 163.732,50€

Nous punts de recàrrega elèctrica per a vehicles 18.000€

Instal·lacions esportives (millores pistes atletisme i altres) 299.000€

Inversions en les instal·lacions de l’escorxador 133.000€

Redacció projecte bàsic i executiu nova escola de música 360.000€

Redacció projecte de la reforma i rehabilitació del geriàtric 600.000€

TOTAL 6.945.759,6€

Seguint la tendència dels darrers any, i amb l’objectiu de donar estabilitat al pressupost, el pressupost es sustenta en ingressos estructurals. En aquest apartat, l’increment més destacable es preveu en la participació en els tributs de l’Estat, que creixen en 981.560’30 euros. També es preveu un increment en l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues) en 400.000€ en base a l’aprovació de la nova ordenança municipal seguint els criteris marcats pel govern de l’Estat i després que el 2022 es fos molt prudent respecte a aquests ingressos per mor de la sentència del tribunal constitucional de 26 d’octubre de 2021 que declarava nuls els articles relatius al càlcul de la base imposable d’aquest impost.

Per altra banda fruit del creixement natural de la població, es preveu un increment dels ingressos per la taxa d’aigua i clavegueram en 80.000€ , la taxa de recollida de residus en 100.000€ i de l’IBI en 220.000€. Així mateix, es preveu assumir l’abastiment d’aigua a la urbanització Cala Blanca (polígon B), Santandria, Sa Caleta i una part de la vorera esquerra de Santandria. Aquest nou subministrament que assumirà l’Ajuntament, implicarà un augment d’usuaris i d'ingressos per aquest concepte de 377.000€. Cal destacar que els impostos i les taxes es mantenen igual que aquest any, i que l’increment de recaptació per aquest concepte és degut a l’augment natural de la població i a l’augment de l’activitat constructiva.

Amb aquest comptes i la gestió econòmica dels darrers exercicis, s’ha aconseguit eliminar tot l’endeutament bancari de l’Ajuntament de Ciutadella. El deute que està previst que el Consistori mantingui durant l’any 2023 és de 5.249.261,26 euros, i correspon al préstec del Consorci Esportiu (que a finals de 2023 tindrà un deute pendent de 777.193,23 euros) i al pagament dels terrenys que havien d'albergar la pista voltadora (4.472.068,03 euros). Amb aquestes magnituds, l’endeutament total de l’Ajuntament a finals del 2023 representarà el 14,03 % dels ingressos ordinaris, un percentatge molt per davall d’allò permès per la normativa, que és el 110 per cent.

Aquest pressupost també permet seguir donant suport al teixit associatiu i a les entitats del municipi, veritables dinamitzadores de la ciutat. Per fer-ho, s’articula una línia de subvencions per import total de 340.00 euros, destinats a projectes i activitats ambientals, culturals, de protecció del patrimoni, socials, educatius, d’igualtat, esportius o de promoció comercial i turística. Igualment, també es cedeixen a entitats i associacions espais de titularitat municipal per a les seves tasques i necessitats.

En la plana cultural, i amb l’objectiu de consolidar la gestió del Teatre Municipal des Born, es destinaran 250.000 euros a la Fundació Ciutadella Cultura. També es destinaran 75.000 euros per a la gestió i activitats al Museu de Can Saura i al Roser, i 25.000 euros per a la gestió i recursos interpretatius del Castell Sant Nicolau, que ha obert les seves portes aquest any 2022.

Des de l’equip de govern es defineixen els comptes com “un pressupost de caire social, que fomenta el teixit associatiu, la cultura i la promoció comercial i turística i el compromís ferm amb el desenvolupament sostenible (ODS), l’Agenda 2030 i la transició energètica, impulsant millores de l'espai públic i de la mobilitat per fer créixer Ciutadella com a espai de convivència. Uns pressuposts realistes, conscients de la responsabilitat de gestionar i d’optimitzar, de la millor manera, els recursos que aporta la ciutadania”.

Notícies relacionades

SOM Es Castell presenta la seva candidatura amb la continuïtat de tres regidors

El candidat a la batlia, Joan Serra, considera que SOM Es Castell s'ha guanyat, per la seva bona gestió, poder seguir quatre anys més al front del consistori

La coalició Més per Menorca - EM presenta la candidatura sencera per a les eleccions d'Alaior

L'equip liderat per Isa Allès està format per persones diverses, preparades i amb ganes de fer feina perquè Alaior avanci a favor dels ciutadans i ciutadanes

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit