Proposició de Llei de Més per Menorca perquè l’Executiu pugui legalitzar textos jurídics refosos

Es tracta de poder actualitzar en un text refós d'aquelles lleis que han estat modificades, una o diverses vegades, deixant així un nou redactat legal que pugui facilitar la consulta i lectura als interessats i juristes.

14/09/2017

Més per Menorca, a través del seu Grup Parlamentari presenta una Proposició de Llei per modificar la Llei 5/2015, de 23 de març, de Racionalització i Simplificació de l’Ordenament legal i reglamentari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta norma jurídica el que permet és poder elaborar textos refosos de les llei que s’han modificat una o més vegades i que tenguin plena naturalesa de legalitat.

La finalitat és simplificar i facilitar la lectura i interpretació d’aquestes lleis amb un nou redactat que contempli tota la part expositiva i l’articulat que està en vigència i s’elimini els articles o paràgrafs que, per haver estat modificats, ja no són vigents. D’aquesta manera, els interessats o juristes podran disposar d’un text jurídic legal definitiu i no es confondran o dubtaran amb lleis de redactat originari les quals ja no són vigent a l’ordenament jurídic balear.

El novembre de 2015 ja es va aprovar una llei amb aquesta finalitat que contemplava un procés de delegació del Parlament al Govern per refondre lleis modificades. En efecte, la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pretenia, en el termini de 18 mesos, aprovar una sèrie de textos refosos i textos reglamentaris consolidats amb la finalitat de millorar la coherència de l’ordenament normatiu autonòmic, simplificar la profusió de normes existents i facilitar l’accés de tots els ciutadans i operadors jurídics a un ordenament integrat per les versions vigents. Tanmateix, els mandats parlamentaris d’aquesta llei han expirat. Per tant, l’objectiu del mandat parlamentari no es va complir de manera satisfactòria dins el termini previst, ja que de les 7 lleis recollides en la Llei 5/2015,  només una (la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües) es va refondre, a través del Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig.

Es per tot l’exposat que Més per Menorca creu convenient recuperar la iniciativa legislativa per actualitzar-la, fixar nous terminis i, fins i tot, afegir lleis que s’han modificat durant aquests dos darrers anys.

Per assolir aquest objectiu es fa necessari, de conformitat amb l’article 48 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, d’acord amb la redacció que en fa la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i amb l’article 37 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, que preveuen la delegació legislativa del Parlament de les Illes Balears en el Govern de les Illes Balears, instar i autoritzar el Govern de les Illes Balears perquè porti a terme aquesta tasca.

 

Notícies relacionades

Volem forçar el Govern a prendre mesures de suport als pagesos

Davant la resposta insatisfactòria de la presidenta Armengol al Ple, els ecosobiranistes han registrat una PNL que s'haurà de debatre i votar

Proposam un gran acord perquè les Balears comprin els productes dels pagesos

El diputat Josep Castells planteja una Mesa, integrada per tots els grans sectors, que fomenti el consum interior, especialment per part del Turisme