Millores aconseguides a la Llei d'Educació

Llistat de totes les esmenes presentades per Més per Menorca i que s'han aprovat

18/02/2022

Aquestes són totes les millores que ha aconseguit introduir Més per Menorca a la Llei d'Educació.

 

 1. EDUCACIÓ INCLUSIVA

Xarxa integrada de serveis

El projecte de llei ja preveia la creació d’una xarxa integrada de serveis per donar resposta a les necessitats dels alumnes. Més per Menorca ha aconseguit, a més, que aquesta xarxa incorpori professionals del servei de salut, dels serveis socials i comunitaris, a més d’introduir-hi que l’atenció que ofereixi aquesta xarxa s’haurà de donar preferentment dins els centres, la qual cosa és una reivindicació de famílies les afamílies afectades i dels professionals. 

Personal especialista en intervenció sociocomunitària

Hem aconseguit que la llei reculli l’obligació del Govern de dotar els centres de personal especialista en intervenció sociocomunitària, a partir de les necessitats d’aquests.

Extensió de la inclusió a totes les activitats, dins i fora de l’horari lectiu.

Les activitats fora del centre, com sortides o excursions) també hauran de tenir en compte la perspectiva inclusiva.

Finançament de l’etapa 0-3

Hem aconseguit incorporar a la Llei l’elaboració d’un pla de creació i manteniment d’escoles infantils, que haurà d’aprovar la conselleria, amb la finalitat d’estendre l’educació 0-3. A més, hem aconseguit introduir l’obligació per al Govern de garantir el finançament del 33% del cost del sosteniment de les places de la xarxa d’escoles infantils públiques, així com un compromís per al sosteniment de la xarxa complementària. També s’ha aconseguit introduir que “el finançament autonòmic ha de ser estable i progressiu, d’acord amb els objectius d’aquesta llei i les disponibilitats pressupostàries.” Això configura un règim transitori mentre no es desplega la LOMLOE per assegurar la gratuïtat del cicle.


 

 1. ACTUALITZACIÓ PEDAGÒGICA

Autonomia dels centres en el desenvolupament del currículum.

Hem aconseguit un acord per blindar l’autonomia dels centres en el desenvolupament d’una part del currículum. Els centres podran disposar d’un percentatge important de l’horari escolar, fet que garanteix que els centres més avançats i innovadors tenguin  llibertat per disposar de l’horari per aplicar metodologies innovadores.

Reconeixement de l’educació no formal

Es reconeix el caràcter educatiu d’activitats que es duen a terme fora del centre (lleure educatiu, activitats esportives, Aprenentatge servei, participació associativa, etc.). Aquest aprenentatge es podrà curricularitzar, prèvia avaluació per part dels docents. S’introdueix un article específic sobre l’aprenentatge-servei que, mitjançant convenis entre centres i entitats, podrà ocupar una part del desenvolupament curricular que faci el centre.

Avaluació no exclusivament memorística

Durant la tramitació parlamentària de la llei, s’ha aprovat una esmena que estableix que l’avaluació dels aprenentatges no es podrà fer mitjançant exclusivament exàmens memorístics. D’aquesta manera, s’avança en un sistema educatiu cada cop més enfocat en l’aprenentatge per competències i no tant, com encara passa, a la verificació de la memorització d’uns continguts. Podeu trobar més informació aquí.

Adaptació dels PEC al projecte educatiu de ciutat

A l’article que defineix els projectes educatius dels centres (PEC) hem introduït la necessitat que aquests s’adaptin al projecte educatiu de ciutat.


 

 1. QUALITAT DEL SISTEMA

Formació permanent del professorat

Hem aconseguit introduir una novetat en la formació permanent del professorat: els centres educatius es consideren protagonistes de la formació permanent, de manera que ja no serà una tasca exclusiva dels CEP. Així, la formació  s’ajustarà a les necessitats dels centres i als seus projectes educatius.

Millora del procés de selecció del professorat

Actualment, el període de pràctiques per a l’ingrés a la funció pública docent és poc més que un tràmit. Més per Menorca proposava millorar aquest període de pràctiques, incrementant-ne la durada fins a dos cursos, assignant un tutor d’acreditada experiència a cada docent en pràctiques, amb la reducció de la càrrega lectiva corresponent. Si bé no hem aconseguit l’aprovació de l’esmenea amb el redactat original, hem aconseguit una transacció que obre la porta a incrementar la durada del període de pràctiques i, sobretot, a establir un procés seriós de tutoria, que serveixi per acompanyar el nou docent i, si escau, per impedir la incorporació definitiva al sistema de professorat no preparat.

Avaluació externa dels centres orientada a la millora

L’avaluació externa que es fa actualment dels centres educatius és esporàdica, burocràtica i té poc retorn als centres. No hi ha un acompanyament cap a la millora. Per aquest motiu, hem aconseguit introduir una novetat pel que fa a l’avaluació dels centres: l’Institut d’Avaluació de la Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) haurà d’avaluar tots els centres un cop cada cinc anys. Aquesta avaluació estarà orientada a la millora, no a la fiscalització.

Publicitat dels resultats de les avaluacions dels centres

El projecte de llei ja establia que cada centre educatiu ha de ficar, en el seu projecte educatiu, uns objectius avaluables i que, periòdicament, s’avalui la consecució d’aquests objectius. La novetat que hem aconseguit és que els resultats d’aquestes avaluacions es facin comuniquin periòdicament als membres de la comunitat educativa. Aquesta informació no es podrà utilitzar per fer rànquings de centres perquè cada centres es marca els seus propis objectius avaluables, però potencia la rendició de comptes envers la comunitat educativa.

Actualització permanent del currículum

Hem aconseguit introduir un nou apartat segons el qual l’administració educativa haurà de treballar l’actualització permanent del currículum en vista a incorporar-hi temes emergents lligats als canvis socials. Per fer-ho, s’hauran de crear equips interdisciplinaris per aprofitar l’experiència dels professors més experts.

Pla d’impuls dels col·legis integrats de primària i secundària

Hem aconseguit introduir a la Llei el compromís del Govern d’aprovar un pla per a la implantació progressiva de centres que integrin educació infantil, primària i ESO (CEIPIESO). Aquest pla s’haurà d’impulsar en el termini d’un any i haurà d’incloure un calendari d’execució de l’implantació d’aquests centres. La implantació de centres CEIPIESO és una demanda de moltes famílies: d’aquesta manera hi donam una resposta.

Procés formatiu integral dels esportistes

Hem aconseguit introduir la novetat que els currículums dels ensenyaments esportius hauran de contemplar l’educació en valors i un procés formatiu de caràcter integral dels esportistes.

Coneixement de la pròpia illa en el desenvolupament curricular

El projecte de llei establia que el desenvolupament curricular havia d’incorprar elements del coneixement de les Illes Balears, però hem aconseguit que ara la llei faci referència al coneixement de la illa pròpia.


 

 1.  FUNCIONAMENT DELS CENTRES

Convivència als centres

S’ha aconseguit introduir una disposició a la llei referida a la convivència en els centres educatius, orientada a la resolució pacífica dels conflictes. A partir d’aquesta novetat, el Govern haurà de regular la convivència, haurà de prendre mesures per prevenir l’assetjament i protocols al respecte. Cada centre haurà d’establir mesures per fomentar la convivència i preveure mesures correctores. En el projecte inicial no es feia cap referència a aquesta problemàtica tan preocupant.

Regulació de les juntes de delegats dels centres

Hem aconseguit introduir a la llei una referència a les juntes de delegats del centre. D’aquesta manera, s’estableix la composició i el funcionament de la  junta de delegats i que aquesta es reuneixi almanco una vegada cada trimestre. 

Reconeixement social dels equips directius 

Actualment, formar part de l’equip directiu dels centres és una responsabilitat que comporta molts de mals de caps i és una opció poc atractiva per a molts docents. Per aquest motiu, hem introduït a la Llei l’obligació de promoure mesures per millorar el reconeixement professional de la les funcions directives dels centres en un termini màxim de dos anys.

Suport de la conselleria per a l’elaboració dels projectes educatius

Sovint, des dels centres educatius es pot tenir la percepció que l’administració educativa exigeix molta documentació i que aquesta no és més que burocràcia farragosa que no serveix per res. Per aquest motiu, hem aconseguit establir a la llei el suport de la conselleria en l’elaboració del projecte educatiu de centre, la qual cosa ha de suposar la previsió d’hores perquè els professionals implicats hi puguin fer la feina necessària.

Autonomia organitzativa

A l’article dedicat a l’autonomia organitzativa dels centres, hem aconseguit introduir un redactat alternatiu que reforci l’autonomia organitzativa dels centres en detriment de la potestat reglamentària de la Conselleria.

S’afegeix com a funció de la inspecció garantir l’autonomia de centres


 

 1. EDUCACIÓ ARTÍSTICA

Compatibilització ensenyaments artístics i educació secundària

Hem aconseguit que la llei prevegi que l’Administració educativa prengui mesures per compatibilitzar els ensenyaments artístics professionals de música i dansa amb l’educació secundària. 

Finançament de les escoles municipals de música i dansa

Hem aconseguit que la llei reculli l’obligació de la conselleria d’Educació de garantir un “finançament estable” per a les escoles de música i dansa que imparteixen ensenyaments no reglats, especialment en l’àmbit municipal.

Actualització de la normativa referent a escoles de música reconegudes

La normativa que actualment regula les escoles de música reconegudes és un decret de l’any 1999, per la qual cosa s’ha quedat endarrerit i cal actualitzar. Hem introduït la novetat que s’haurà d’actualitzar en el termini de tres anys.


 

 1. ALTRES ELEMENTS

Compliment dels projectes lingüístics dels centres

S’ha introduït una esmena perquè l​’avaluació externa periòdica del centre també contempli el compliment del projecte lingüístic del centre i el grau d’ajustament d’aquell al model lingüístic de la Llei. D’aquesta manera es vol fer front a la denúncia recurrent que hi ha centres que incompleixen el mínim del 50% de les classes en català. 

Programes d’obertura de centres

Durant la tramitació parlamentària de la llei, s’ha aprovat una esmena que permetrà que els centres escolars públics puguin aprovar plans d’obertura més enllà de l’horari lectiu, tant per a la utilització de les seves instal·lacions com per a la formació permanent de famílies o de la comunitat en general. Si bé fins ara alguns ajuntaments havien fet acords puntuals amb algunes escoles i instituts, ara aquesta possibilitat quedarà recollida a la llei i els centres educatius tendran autonomia per decidir quan volen obrir i per a quines activitats, donant cobertura legal a aquests programes. Podeu trobar més informació aquí.

 

Etiquetes

Notícies relacionades

Més per Menorca acusa el Govern Prohens d’abandonar la política industrial a l'illa

El partit menorquinista rep amb estupefacció la notícia que el Govern es desentengui de la gestió del Recinte Firal de Maó

Més per Menorca lamenta que el PP voti en contra del Centre de Recerca en Arqueologia de Menorca

Joana Gomila: “En la Menorca Talaiòtica, quan arriba l’hora de fer feina i aportar finançament el PP no hi és”

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit