Es Castell presenta un pressupost per al 2022 amb l'objectiu de fer front a l'emergència social

Oscar Gómez, regidor d'Hisenda: “Després de passar un any molt difícil a causa de la pandèmia, amb aquest pressupost volem seguir impulsant la reactivació econòmica des de l'Ajuntament”.

19/12/2021

Es tracta d'un pressupost lleugerament inferior respecte a l'any passat, que se situa en els 9.247.510,84 euros de despeses, i la mateixa quantitat d’ingressos.

El regidor d'Hisenda, Oscar Gómez, ha assenyalat que “després de passar un any molt difícil a causa de la pandèmia, amb aquest pressupost volem seguir impulsant la reactivació econòmica des de l'Ajuntament”.

Gómez també ha destacat que la disminució del pressupost es deu principalment a les inversions ja executades, com el projecte del nou museu dedicat al patrimoni marítim de Menorca (Thalassa), i a la davallada d'ingressos de l'impost de les plusvàlues. A més, el regidor ha indicat que el descens queda compensat en part per l'augment de les aportacions de l'Estat.

El regidor d'Hisenda també ha destacat la recuperació del cànon a Hidrobal, una vegada sufragat el deute històric amb l'empresa, i la posada en marxa d'una nova taxa de fems, que servirà per finançar una cinquena part del cost del nou sistema de recollida porta a porta.

Entre les inversions, destaquen la instal·lació de parquet al poliesportiu, les obres de la xarxa de sanejament de la cala de Sant Esteve i la primera fase de la construcció dels nous pluvials de la urbanització de Sol de l'Est.

RESUM DELS CAPÍTOLS

L’estat de despeses del pressupost puja a 9.247.510,84 euros, el que suposa un decrement del 8,26 % respecte al pressupost inicial de l’any 2021.

Despeses de personal

Les despeses de personal s'incrementen un 7,85 % a causa de la contractació de dos nous policies, un nou arquitecte tècnic i un nou auxiliar de biblioteca, entre altres reforços de la plantilla. També cal destacar l’augment salarial del 2 % del sou dels treballadors municipals, que no afectarà els càrrecs polítics.

Despeses en béns corrents i serveis

Les despeses en béns corrents i serveis s'incrementen un 11,81 % respecte al pressupost del 2021.

Pel que fa a l'Àrea de Serveis Socials, destaca l'augment fins als 115.000 euros de la despesa del Centre de Dia, que servirà per al nou contracte de gestió d'aquest servei. La resta de serveis socials es mantenen després del fort increment de l'any passat.

També cal destacar que per primera vegada s'ha dotat una partida de 10.000 euros per a millorar el funcionament del departament de Medi Ambient, que servirà per impulsar aquesta àrea cabdal per a la lluita contra el canvi climàtic. Igualment, s'incorpora una partida de 4.000 euros per a millores a l'Arxiu Històric.

Així mateix, es preveu un augment de la partida destinada als serveis informàtics de l'Ajuntament, que arribarà als 126.412 euros amb el nou contracte de l’empresa pública SILME.

Per altra banda, la partida destinada a les despeses de reparació i conservació dels edificis públics i l'escola Àngel Ruiz i Pablo creix fins als 148.600 euros.

També augmenta la partida de l'Àrea de Comerç i Turisme, fins als 60.000 euros, que serviran per reforçar les accions de promoció comercial i per contractar una empresa per a la gestió del punt d'informació turística.

Altrament, cal destacar que es torna a incorporar al pressupost una partida de 115.000 euros en previsió que les festes patronals es puguin tornar a celebrar.

Finalment, cal destacar la davallada del 15 % pel que fa a la despesa d’electricitat gràcies a la modernització de l’enllumenat del municipi, així com la baixada dels lloguers gràcies a l'adquisició en propietat d'una nau al polígon industrial per a la brigada d’obres.

Despeses financeres

Les despeses financeres augmenten considerablement, a causa de l'increment de la partida d’interessos bancaris dels dipòsits líquids, que passa de 3.000 a 18.000 euros anuals.

Transferències corrents

El capítol de les transferències corrents experimenta un increment global d’un 13,55 %, motivat per l’augment de les aportacions a la Xarxa de Biblioteques de Menorca, al Consell Insular per al manteniment i neteja de la xarxa viaria i al Consorci de Residus de Menorca per a la implantació del sistema de recollida porta a porta durant el 2022, que tindrà un cost de 538.000 euros.

Inversions

En el capítol d'inversions destaca una partida de 678.047 euros, que servirà per iniciar les obres de la xarxa de sanejament de la cala de Sant Esteve, que ja estaven previstes per a l’any 2021 i que s’han vist endarrerides.

També cal destacar una partida de 150.000 euros per a la instal·lació de parquet al poliesportiu municipal, que substituirà l'actual paviment sintètic, i que es finançarà a través del Pla d’inversions del Consell Insular (PIC).

Pel que fa a la urbanització de Sol de l’Est, l'Ajuntament continuarà amb el pla de modernització i adequació de la zona, amb un projecte que servirà per millorar el sistema de recollida d'aigües pluvials, que comptarà amb una inversió de 179.706 euros i el finançament del PIC turístic del 2022.

També destaca una partida de 30.000 que servirà per continuar la millora de l'enllumenat públic a partir de criteris d'eficiència energètica, així com una partida de 12.000 euros per a millores a les cases consistorials.

Finalment, cal destacar l'augment de la dotació dels ajuts per a la rehabilitació de façanes i eficiència energètica, que augmenta fins als 16.000 euros, a causa de la bona acceptació que ha tingut.

PREVISIÓ D'INGRESSOS

El pressupost per a l'any 2022 preveu uns ingressos de 9.247.510,84 euros.

Es preveu un augment de la transferència de l’Estat d’un 13% i una baixada dels ingressos pel nou càlcul de les plusvàlues del 18,70%. Per tant, es preveu un decrement global del pressupost d’ingressos per inversió finançada externament i/o amb fons propis de la corporació del 8,26%.

En l'apartat dels ingressos corrents no es preveu que hi hagi canvis respecte als impostos directes, com l’Impost de vehicles de tracció mecànica o l’IBI, que mantindrà el valor cadastral i el tipus impositiu.

Per altra banda, no s'emprarà cap crèdit, ja que el pressupost és sostenible financerament i amb els recursos propis es podrà fer front a totes les necessitats que planteja el pressupost de despesa.

També s'ha previst una pujada del 20 % pel que fa a les llicències urbanístiques i la recuperació de la taxa d'ocupació de via pública, amb la previsió que es pugui tornar a una certa normalitat.

Finalment, es preveu implementar la nova taxa de fems per finançar el sistema de recollida porta a porta, que tindrà un cost superior. En aquest concepte es preveu un ingrés de 107.500 euros, que serviran per finançar una part del cost del nou sistema. També es recuperarà un cànon de 30.000 euros a l'empresa Hidrobal.

Pressupost detallat

Notícies relacionades

SOM Es Castell presenta la seva candidatura amb la continuïtat de tres regidors

El candidat a la batlia, Joan Serra, considera que SOM Es Castell s'ha guanyat, per la seva bona gestió, poder seguir quatre anys més al front del consistori

La coalició Més per Menorca - EM presenta la candidatura sencera per a les eleccions d'Alaior

L'equip liderat per Isa Allès està format per persones diverses, preparades i amb ganes de fer feina perquè Alaior avanci a favor dels ciutadans i ciutadanes

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit