Més inversió en benestar social, neteja, cultura i efectius policials als pressuposts de Ciutadella

Més de 35 milions d'euros per al 2022, un increment del 4% i sense deute bancari

21/11/2021

L’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella ha presentat un projecte de pressupostos per a l’any 2022 que puja a 35.476.446,38 euros, una xifra que suposa un increment del 3’77% respecte al de l’exercici anterior. La proposta, segons expliquen els socis de govern, “és un pressupost de caire social, que fomenta el teixit associatiu, la cultura i la promoció comercial i turística, un projecte compromès amb la sostenibilitat, que impulsa millores de l'espai públic i de la mobilitat per fer créixer Ciutadella com a espai de convivència. Unes comptes realistes, conscients de la responsabilitat de gestionar i d’optimitzar, de la millor manera, els recursos que aporta la ciutadania”.

El projecte de comptes municipals per a l’any 2022 prioritza aquelles despeses de caire social. S’incrementa la partida del Servei d’Atenció Social i Igualtat en un 11%, amb una partida total de 4’5 milions d’euros destinats a ajuts socials i d’urgent necessitat, a la gestió dels diferents serveis d’atenció social com el SAD, menjar a domicili o la Casa d’Acollida, projectes socials (A Prop i un Estiu de profit), aportació al Fons Menorquí de Cooperació, Fundació per Discapacitats, Cáritas i Creu Roja, places de dependència del PHM o platges adaptades, entre d’altres. L’objectiu és que totes les persones tenguin cobertes les seves necessitats bàsiques. Així mateix, i si és necessari en funció de l’evolució de la pandèmia, s’augmentaran les partides destinades a ajuts socials, a l’atenció social dels col·lectius més vulnerables o a despeses relacionades amb la COVID-19, d’acord amb els romanents de Tresoreria del 2021.

La sostenibilitat també és un capítol important d’aquest pressupost, entesa en totes les seves vessants: econòmica, social i ambiental. Un compromís que faci de Ciutadella una ciutat que camina cap als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides i de l’Agenda 2030. Així, es preveuen actuacions cap a la transició energètica, com la construcció d’una pèrgola amb instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’aparcament del polígon industrial (149.447€) o la substitució progressiva de l'enllumenat públic per tecnologia tipus LED, el reciclatge i la recollida selectiva de residus (1.106.099€), la redacció del Pla de mobilitat sostenible (40.000€) o la millora en la gestió de l’aigua.

Els comptes inclouen també una important inversió en via pública, amb una partida de 100.000€ en asfaltat de carrers, 75.000€ en xarxes de clavegueram, 55.000 € per seguir millorant els jocs infantils de la ciutat; 2’6M € en el manteniment de la via pública i d’infraestructures municipals; 450.966,46€ en el manteniment de zones verdes i de l’arbrat, 436.500 € en el manteniment d’edificis públics o 1.482.788,71€ en neteja viària amb un increment de 388.300€.

En l’àmbit cultural, es destinaran 225.000 € a la Fundació Ciutadella Cultura, 65.000€ per la gestió del museu de Can Saura com a museu municipal de Ciutadella i 15.000€ per a la gestió del Castell Sant Nicolau, que obrirà les seves portes aquest any 2022. Es reserven 563.300€ per a la celebració de les festes de Sant Antoni, Carnaval, Sant Joan i Nadal. A més, es fa una aposta per fomentar el teixit associatiu com a motor de dinamització del Projecte de Ciutat a través d'una línia de subvencions per import total de 290.060 € destinats a projectes ambientals, culturals, socials, educatius, d’igualtat, esportius o de promoció comercial i turística.

A continuació, es presenta un llistat de les principals inversions que es duran a terme durant l’any 2022.

El projecte de pressupostos, seguint la tendència d’aquests darrers anys, se sustenta en ingressos estructurals. Es preveu un increment en la participació en els tributs de l’Estat en 439.962,50€, essent-ne 7.062.962,50 € l’aportació global; un increment dels ingressos provinents del Consell i del Govern balear en matèria social i educativa en 192.858,39€, essent l’aportació global de 1.676.568€; en el camí cap a la normalitat i seguint la tendència dels darrers anys es preveu un augment dels ingressos per l’ICIO per un import total de 570.000€ . Per altra banda, s’ha produït un decrement dels ingressos per l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues) de 500.000€ per mor de la sentència del tribunal constitucional de 26 d’octubre de 2021 que declara nuls els articles relatius al càlcul de la base imposable d’aquest impost, i a l’espera de conèixer el detall de la nova normativa, s’ha optat per la prudència en aquest camp.

El pressupost contempla també l’eliminació del gravamen per entrada de vehicles i mercaderies sense reserva exclusiva, degut a la modificació de l’ordenança fiscal número 31. Açò implica una rebaixa fiscal per a la ciutadania.

Notícies relacionades

SOM Es Castell presenta la seva candidatura amb la continuïtat de tres regidors

El candidat a la batlia, Joan Serra, considera que SOM Es Castell s'ha guanyat, per la seva bona gestió, poder seguir quatre anys més al front del consistori

La coalició Més per Menorca - EM presenta la candidatura sencera per a les eleccions d'Alaior

L'equip liderat per Isa Allès està format per persones diverses, preparades i amb ganes de fer feina perquè Alaior avanci a favor dels ciutadans i ciutadanes

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit