Més per Menorca proposa la regulació del preu del lloguer

Els menorquinistes presentaran una Proposició de llei de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans

10/09/2021

El preu del lloguer d’habitatges s’ha disparat durant els darrers anys a l’Estat espanyol. Per la seva banda, les Illes Balears segueixen sent la segona comunitat autònoma de l’Estat amb una mitjana de preus de lloguer més elevada i Palma la quarta capital de província amb lloguers més cars. A més, la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 fa encara més urgent la necessitat d’adoptar mesures per fer efectiu el dret d’accés a un habitatge digne dels ciutadans de les Illes Balears.

Per aquest motiu, proposam la regulació dels preus d’habitatge mitjançant la introducció d’esmenes al projecte de llei decret llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge. Alhora, aquestes esmenes modifiquen la llei d’habitatge de les Illes Balears (LHIB) per introduir la regulació del règim de contenció de les rendes del lloguer.

Aquesta modificació legal està inspirada en la Llei catalana 11/2020, que introdueix un règim molt similar per limitar els preus del lloguer d’habitatges. Ara bé, com que aquesta llei ha plantejat dubtes de constitucionalitat, proposam, a més de la introducció d’aquest règim en la llei d’habitatge de les Illes Balears, una proposició de llei per modificar la llei estatal d’arrendaments urbans (LAU), per tal de donar seguretat jurídica i cobertura constitucional al règim de contenció dels preus de lloguer.

La diputada de Més per Menorca, Patricia Font, ha defensat que “la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha fet més urgent la necessitat d’adoptar mesures per fer efectiu el dret d’accés a un habitatge digne dels ciutadans. “A Madrid fa anys que PSOE i Podemos discuteixen sobre com abordar aquesta qüestió, però fins ara no han impulsat cap mesura real per regular els preus de lloguer. Davant aquesta inacció, ens hem vist abocats a prendre la iniciativa nosaltres” ha afegit la diputada menorquinista.

 

L’àmbit competencial

D’acord amb l’article 30.3 de l’Estatut d’Autonomia, les Illes Balears tenen la competència exclusiva en matèria d’habitatge. Per altra banda, l’article 149.1.8 de la Constitució Espanyola reserva a l’Estat la competència sobre les bases de les obligacions contractuals. Així, no queda clar que les comunitats autònomes puguin establir règims de contenció o moderació de les rendes de lloguer d’habitatges per la limitació que imposa el marc legal estatal. En concret, la competència sobre les bases de les obligacions contractuals queden recollides a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

En conseqüència, Més per Menorca presentarà una proposició de llei amb l’objectiu de deixar clar que la renda en els contractes d’arrendaments d’immobles urbans l’estipularan les parts sense perjudici dels règims de contenció o moderació de rendes de lloguer d’habitatges que puguin aprovar les comunitats autònomes.

Aquesta llei consta d’un article únic que modifica l’article 17 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. El primer apartat de l’article únic, doncs, modifica el primer apartat de l’article 17 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. Per altra banda, el segon apartat de l’article únic dona cobertura legal al fet que les comunitats autònomes, en els seus respectius àmbits territorials puguin establir els esmentats règims de contenció o moderació de rendes de lloguer.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit