Inici de l'activitat de la cel·la 2.2 de l'ampliació de Milà II

La cel·la 2 tindrà una vida útil estimada de 8 anys

21/04/2021

Després de 3 mesos d’obres, ha començat l’activitat de la nova cel·la 2.2 de l’ampliació de l’abocador de Milà II, que permetrà el relleu de l'actual cel·la en explotació, anomenada cel·la 3, i que està esgotant la seva capacitat.

La construcció de la cel·la 2.2 forma part del «Projecte constructiu de la cel·la 2 de l’ampliació de l’abocador de Milà II», el qual va ser autoritzat el mes de juny de 2020 pel Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. Aquest projecte preveu l’execució de la cel·la 2 en dues subcel·les 2.1 i 2.2. Per motius d’operativitat, dia 12 de gener de 2021 es va iniciar la construcció de la subcel·la 2.2 i resta pendent d’executar la subcel·la 2.1.

La cel·la 2 tindrà una vida útil estimada de 8 anys. La importància d’aquesta rau en el fet que és l’única instal·lació d’abocament de l'illa, i que rep el rebuig de totes les plantes de tractament de residus de Menorca. Convé recordar que el tractament de residus sempre duu associat una fracció de rebuig que no es pot valoritzar, i que només té com a darrera opció possible l'abocament, motiu pel qual totes les plantes de tractament han de disposar d'un abocador associat per a tancar el cicle de gestió dels residus.

Aquesta actuació està prevista en el Pla Director Sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca, aprovat definitivament el mes de juny de 2020.


DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE LA CEL·LA 2.2.

Condicionants i criteris de disseny


Els principals condicionants i criteris de disseny que defineixin la implantació de la nova cel·la 2 són els següents:

- El fons de la cel·la es troba per sobre dels nivells d'aigües subterrànies registrats històricament, per tal d'evitar problemes de subpressió i minimitzar les derivacions ambientals d'aquest fet. A més, el sistema d’impermeabilització es reforça amb una doble geomembrana de PEAD que encapsula geocompost de bentonita aditivada.

- La construcció de la cel·la 2 s’executa en dues fases (cel·la 2.1 i cel·la 2.2), de manera que es pugui iniciar l’explotació d’una de les subcel·les (2.2), mentre s’acaba de construir l’altra (2.1).

- A més, el disseny en subcel·les minimitza la superfície d'exposició de residus de manera que es redueix la generació de lixiviats, emissió de gasos, olors i altres vectors com rosegadors, aus etc.

Els terminis d’execució de la subcel·la va ser de 3 mesos.

El pressupost de construcció de la subcel·la 2.2 és de 497.685 € més IVA, cost que ja es troba inclòs a l'actual concessió de l’Àrea de Gestió de Residus de Milà, i que per tant ha executat la UTE Es Milà, sota la direcció d’obra de l’empresa Lurgintza Ingenieria Geológica SL.

Descripció de les actuacions

Les actuacions que s’han dut a terme per a la conformació de la nova cel·la 2.2 són les següents:

a) Moviment de terres

S’ha construït un dic perimetral amb un pendent 3(H)/2(V) i una plataforma subhoritzontal amb una superfície aproximada de 2.100 m2 i pendent màxima del 3%.

Els moviments de terres han estat els següents:

Cel·la 2.2:
- Terraplens: 11.077,50 m3
- Excavació: 2.346,75 m3
- Capa de regularització de terres: 2.992,50 m3

b) Sistema d'impermeabilització

El sistema d'impermeabilització instal·lat està format pels següents elements, de baix a dalt:

- Capa de regularització de 0,2 m de sorra fina.
- Geotèxtil de protecció inferior, amb funció antipunxonament de 350 g/m2.
- Geomembrana de PEAD de 2mm, que actua com a revestiment impermeable de seguretat.
- Geocompost amb bentonita additivada que garanteix una permeabilitat de 1x10-11 m/s, que representa la barrera geològica artificial.
- Geomembrana de PEAD de 2 mm, revestiment impermeable principal.
- Geotèxtil de protecció antipunxonament superior de 500 g/m2.

c) Sistema de gestió de lixiviats

El sistema de drenatge de lixiviats s’ha instal·lat per sobre del sistema d'impermeabilització, amb un pendent que permet que els lixiviats flueixin per gravetat cap a la zona més baixa de la cel·la, on s’ha executat una bunera de recollida. El sistema està constituït pels següents elements:

- Capa de drenatge de graves de 50 cm de gruix de granulometria 25-20 mm.
- Captació de lixiviats amb canonades ranurades de 200 mm de diàmetre.
- Transport de lixiviats cap a la bassa de lixiviats mitjançant una canonada de 125 mm encapsulada en una canonada de seguretat de 200 mm.

En talussos el drenatge dels lixiviats consisteix en geocompost de drenatge amb protecció anti-UV.

d) Sistema de desgasificació.

A la subcel·la 2.2 s’han col·locat 2 pous de captació de biogàs que s'aniran recreixent. Aquests pous estan formats per una canonada de PEAD PN10 de 110 mm perforada, protegida per 2 anells de formigó d'1 m de diàmetre i omplerts per material granular (granulometria 25-20 mm).

e) Sistema de gestió d'aigües pluvials.

El sistema de gestió d'aigües pluvials, en el cas de la subcel·la 2.2, capta i evacua les aigües d’escorrentia superficial i mitjançant cunetes temporals excavades en el propi terreny.

f) Segellament del piezòmetre Pz8.

Les obres de la cel·la 2.2 suposen l'ocupació de la zona on s'ubica el piezòmetre Pz8, pel que aquest queda segellat i anul·lat.

g) Enderrocament de la plataforma de formigó

Enderrocament d'una superfície de 2.785 m2 d’una plataforma d'emmagatzematge temporal, ubicada a la zona.

S’han valoritzat l’armadura de ferralla i el formigó, que s’ha convertit en graves per a usos futurs.

h) Control de qualitat.

Tots els treballs d’instal·lació dels geosintètics han estat supervisats el 100% del temps per inspecció acreditat de control de garantia de qualitat.

Addicionalment als controls de qualitat dels materials geosintètics, s’ha portat a terme una verificació geofísica de la impermeabilització i assajos geotècnics de sòls i àrids.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit