Inici de les obres de reforma d'un tram de vorera en dos carrers de la urbanització de Cala Morell

Aquesta actuació s’executa davant el mal estat que presenten alguns trams de la vorera d’aquests vials de Cala Morell, amb desperfectes i desnivells que dificulten el trànsit normal dels vianants

13/01/2021

L’Ajuntament de Ciutadella ha iniciat les obres de reforma corresponents a un tram de vorera de la urbanització de Cala Morell, en concret als carrers Via Làctia i Andròmeda. El pressupost de l’obra és de 74.370,68 € (amb l’IVA inclusivament), amb un termini d’execució de dos mesos. Cal remarcar que aquesta obra està finançada íntegrament pel Consell Insular de Menorca, dins el marc del Pla insular de cooperació de 2019, concretament dins la línia destinada a inversions a les urbanitzacions de l'illa.

Aquesta actuació s’executa davant el mal estat que presenten alguns trams de la vorera d’aquests vials de Cala Morell, amb desperfectes i desnivells que dificulten el trànsit normal dels vianants. Així, el projecte aprovat té com a objecte renovar l’enrajolat de les voravies d’una part del carrer Via Làctia, situat a l’entrada de la urbanització, i del carrer Andròmeda. Així mateix, i aprofitant l’execució del paviment nou de les voreres, es preveu la renovació de la xarxa d’aigua potable i de la xarxa d’enllumenat públic.

L’obra inclou, en primer lloc, la demolició de les voravies, l’excavació de rases a la roca per a serveis d’aigua potable i enllumenat públic, i el tall mecànic de paviment asfàltic fins a una profunditat de 15 cm. Posteriorment, es pavimentarà i s’hi col·locarà, successivament, una vorada de formigó bicapa, una subbase granular artificial compactada, una solera de formigó i, per últim, la pavimentació de voreres amb rajoles a imitació del marès de ciment hidràulic per a ús exterior. Pel que fa a la xarxa d’aigua potable, es preveu la connexió a la xarxa municipal mitjançant la instal·lació de 171 metres de canonada de polietilè d’alta densitat, i es realitzaran un total de vuit escomeses domiciliàries d’aigua potable.

Finalment, també es preveu la renovació de la xarxa soterrada d’enllumenat públic, tot i que l’actuació no inclou la substitució de les lluminàries existents, sinó només les canalitzacions i el cablejat nous.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE