L'Ajuntament de Ciutadella triplica les ajudes econòmiques de Serveis Socials dins el 2020

Ha destinat a dia d'avui 422.402,61 € a ajuts econòmics des del 14 de març (més de 500.000 € en el que duim d'any), i ha incorporat en el pressupost una partida extraordinària de 410.0000 € per a aquest any, per poder cobrir les necessitats bàsiques

12/11/2020

L'Ajuntament de Ciutadella triplica l'aportació econòmica davant l’augment de les necessitats socioeonòmiques que pateix la ciutadania del municipi generades per la crisi sanitària de la COVID-19.

El volum d'ajuts sol·licitats en els més de vuit mesos que va començar l'estat d'alarma el passat 14 de març ha estat tres vegades i mitja més nombrós que en el mateix període de l'any anterior: ha passat de 206 sol·licituds en el 2019 a 693 sol·licituds en el 2020.

Per fer front a aquestes necessitats, l'Ajuntament de Ciutadella ha destinat a dia d'avui 422.402,61 € a ajuts econòmics des del 14 de març (més de 500.000 € en el que duim d'any), i ha incorporat en el pressupost municipal una partida extraordinària de 410.0000 € per a aquest any, per poder cobrir les necessitats més bàsiques. S'ha comptat també amb aportació extra del Consell Insular i del Govern Balear (57.012,24 €) per mor d'aquesta situació, i es preveu una nova aportació abans del final d'any del Consell Insular pel mateix import. En total, l'Ajuntament de Ciutadella disposa per al 2020 d'un pressupost de 730.730 € fins al final d'any per a ajuts econòmics, i també del reforç temporal d'una treballadora social i d’un auxiliar administratiu a l'equip de Serveis Socials per atendre les necessitats sorgides.

La major part de les necessitats cobertes amb aquests ajuts (un 90%) són per a despeses d'habitatge i també per a despeses de manutenció (menjar), a parts iguals. La majoria de les persones sol·licitants són dones, i el perfil d'usuaris a qui van les ajudes és majoritàriament el de famílies amb menors (55%) i persones soles (39%), algunes d'aquestes en situació irregular. Cal destacar l'augment del nombre de persones soles respecte a anys anteriors, fet que fa pensar en l'afectació de manera especial sobre aquest col·lectiu de les conseqüències socioeconòmiques de la crisi sanitària.

De cara al futur, en paraules de la regidora de Serveis Socials, Laura Anglada Seara, l'Ajuntament està preocupat perquè, davant la prolongació de les mesures de prevenció per fer front a la COVID-19, aquesta situació debilita les famílies i les persones més vulnerables en l’àmbit socioeconòmic. Tot i la incertesa, es preveu que les necessitats i les peticions d'ajuts seguiran en aquests nivells i, per açò, l'Ajuntament té l'objectiu d'augmentar la partida d'ajuts per al 2021 i augmentar el reforç de professionals per fer front a les necessitats que són ateses des de Serveis Socials.

L'Ajuntament confia seguir comptant amb el suport de les altres administracions, com ho ha fet fins ara, i la feina en xarxa i coordinació amb les entitats d'atenció social, que també atenen persones en situació de vulnerabilitat al nostre municipi. Tot i així, l'Ajuntament de Ciutadella fa una reflexió sobre la insuficiència d'aquesta resposta conjunta davant una situació i un problema que supera l'àmbit local, i que necessita unes polítiques més globals per compensar els perjudicis socioeconòmics i culturals que genera la crisi sanitària. L'escenari futur pot esdevenir una societat que, per manca d'ingressos econòmics de les famílies, tengui dificultats per atendre necessitats educatives especials, necessitats d'atenció sociosanitària..., que reforci, així, la debilitat dels més vulnerables. En el cas de la gent gran i dels geriàtrics, es veu clarament l'afectació sobre la salut d'aquestes persones que, arran de les mesures preses per contenir el contagi de la COVID-19, en els darrers mesos han vist agreujades les seves capacitats cognitivoafectives i físiques.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE