Aprovat el projecte de millora d’un tram de la passarel·la del torrent de Cala Galdana

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella ha donat llum verda a l’aprovació del projecte de millora d’un tram de la passarel·la del torrent de Cala Galdana, a la urbanització de Serpentona

01/09/2020

L’aprovació es va materialitzar en la darrera sessió ordinària de la Junta de Govern, celebrada el 26 d’agost, i compta amb un pressupost d’execució per contracta de 63.127,43€, IVA inclòs, i amb un termini d’execució de dos mesos. Cal recordar que aquest projecte està finançat al 100% pel Consell Insular de Menorca, dins el marc del Pla Insular de Cooperació de 2020, concretament a la línia de finançament específicament destinada a la millora de les urbanitzacions.

La passarel·la de l’anomenat riu de Cala Galdana va ser instal·lada l’any 2002, en l’execució del projecte d’ordenació del torrent d’Algendar a l’àmbit de Cala Galdana, executat per Demarcació de Costes, però un cop acabades les obres, aquestes es van entregar als municipis de Ferreries i Ciutadella per tal que se’n fessin càrrec de la seva conservació i manteniment. Actualment, la passarel·la de fusta del riu es troba en força mal estat, i donat que la conservació de la fusta resulta molt costosa, es procedirà a substituir-la en tot el tram per paviment de formigó estampat, allà on la passarel·la està recolzada sobre l’estructura de formigó del moll.

A més, segons el projecte aprovat, s’eliminaran els punts de llum encastats al terra de la passarel.la i s’instal·larà un nou enllumenat per mitjà de lluminàries murals situades a la paret seca que llinda amb el moll.

Totes aquestes operacions suposaran un moviment de terres consistent, d’una banda, en l’excavació mecànica de rases en roca per a la instal·lació de conduccions elèctriques, i de l’altra, en el subministrament, col·locació, humectació i compactació de sorra vermella per el llit i el recobriment d’aquestes conduccions.

En el cas de la passarel·la, les actuacions inclouen la retirada manual de la fusta existent, la càrrega i transport a planta de reciclatge de tota la fusta desmuntada i la formació d’un paviment continu de formigó imprès, format per una base de formigó armat de 10 cm d’espessor, amb fibra i armat amb malla electrosoldada.

Quan a la nova lluminària, està pensada per anar encastada a paret, per a un enllumenat LED sense enlluernament i anirà a una alçada de 0,50 m respecte el terra. La interdistància aproximada entre lluminàries serà de 10 metres.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE