Més per Menorca impugna el decret llei del Govern perquè és contrari a l’Estatut d’Autonomia

Descobrim una errada jurídica que n’impossiblitat la tramitació parlamentària i demanam a la Mesa no l’admeti

21/05/2020

Més per Menorca hem registrat aquest dijous un escrit dirigit a la Mesa del Parlament on demanam que no s’admeti a tràmit per a la seva votació el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries que entre d'altres iniciatives, fa possible ampliar els hotels un 15%.

El Decret llei encara no ha estat tramès al Parlament per tal que se’n tramiti l’eventual convalidació però com que ja ha entrat en vigor és inevitable que en els propers dies es registri al Parlament de les Illes Balears.

En tot cas, Més per Menorca al·legam que l’esmentat Decret llei no és jurídicament vàlid perquè conté una Disposició final novena en la que, en tres dels seus apartats, fa sengles modificacions de lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la qual cosa no està permesa segons l’article 49 de l’Estatut d’Autonomia, que estableix que els decrets lleis “no podran afectar (...) els pressupostos generals de la Comunitat Autònoma”. 

D’això se’n deriva que el Decret llei 8/2020 “vulnera de forma clara i manifesta aquesta norma estatutària”, ha explicat el diputat Josep Castells.

Concretament els seus punts 1 i 2 modifiquen la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de Pressuposts Generals per a l’any 2020 i el seu punt 3 modifica la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de Pressuposts Generals per a 2019.

Per això, Més per Menorca demanam que tan bon punt el Govern trameti al Parlament el Decret llei 8/2020 i la Mesa hagi de qualificar-lo, en declari la seva inadmissibilitat per no ajustar-se, “de forma evident i palmària”, al que l’Estatut d’Autonomia preveu pels Decrets llei i, en conseqüència, el retorni al Govern per tal que adopti les mesures que siguin oportunes.

 

 

Notícies relacionades

MxMe demana a Armengol remodelar el Govern per fer front als efectes de la crisi

Josep Castells: «Si no adaptam l’Administració al nou escenari correm el risc de perdre els fons europeus»

MxMe dubta de la capacitat del Govern per aprofitar els fons europeus

Castells ha anunciat que, en la seva intervenció de demà, farà propostes per garantir que els fons europeus «arribin a bon port»