La planta de residus de Milà mostra els avanços en les millores de les seves instal·lacions

Maite Salord: «Treballam intensament en la definició dels nous contractes de recollida de residus de l'illa»

09/09/2019

Les obres de millora i recondicionament de l'Àrea de Gestió de Residus de Milà segueixen el seu curs cap a la reconversió total de la planta de tractament i la restauració i ampliació de l'abocador.

El contracte adjudicat al desembre de 2015 a la UTE Es Milà, de 25 anys de durada, cerca reconvertir aquestes instal·lacions en un referent en la gestió de residus. Cal considerar que fa 4 anys les instal·lacions es trobaven en una situació complexa, amb l'abocador clausurat temporalment pels problemes detectats a les cel·les, instal·lacions de tractament molt deteriorades, i un contracte de gestió caducat.

Fins a la data, d'un valor total d'inversió prevista de 20.738.528,63€, la part ja executada suma 6.400.000€. El gruix d'aquesta despesa correspon principalment al segellat de l'abocador de Milà II (3.800.000 €) i als treballs de construcció de la nova planta de tractament de residus (950.000 €). Destaca també la inversió destinada a la nova planta depuradora de lixiviats (550.000,00 €). A més, dins d'aquest muntant s'inclouen també les reparacions realitzades en les dues cel·les de l'abocador actualment en funcionament, la cel·la III i Ede Milà (790.000 €), així com les millores en el segellat del primer abocador de Milà I, que ha comportat la reparació i nova construcció de sistemes de drenatge, un estudi hidrològic i un balanç hídric (310.000 €).

Segellat de Milà II

L'activitat de l'abocador de residus no perillosos de Milà II va finalitzar a l'octubre de 2013. Amb l'execució de les obres de segellat i restauració ambiental de l'abocador, a punt de finalitzar, es persegueix una doble finalitat. D'una banda, una clara millora mediambiental de la zona amb la reducció substancial de les emissions a l'atmosfera gràcies a la desgasificació de l'abocador, la minimització de la generació de lixiviats i la integració paisatgística de la instal·lació amb la futura recuperació d'hàbitats. D'altra banda, el projecte inclou la impermeabilització del talús sud de l'abocador, sobre el qual es recolzen les cel·les d'abocament III i E, possibilitant el seu creixement en alçada i incrementant la seva capacitat.

Cal recordar que les cel·les III i E van ser objecte d'obres de reparació entre 2015 i 2016 i es va procedir a l'encapsulament de les capes de residus dipositats i a la construcció d'una re-impermeabilització, per garantir el seu correcte funcionament.

El pressupost total per a l'execució de les obres de segellat ascendeix a 4.825.996,27 € (IVA exclòs) i inclou un estricte pla de vigilància ambiental, que compta amb una dotació de 111.091,35 €.

Construcció de les noves plantes de tractament

Iniciades el passat mes de gener i amb un termini d'execució de 18 mesos, la construcció de les noves plantes de tractament de residus de Milà han suposat la demolició gairebé total de les plantes existents i la implantació d'una línia mixta per al tractament independent de la fracció d'envasos lleugers i fracció RESTA (residus mesclats). Com a fet distintiu, el projecte contempla la recuperació de part del rebuig com a combustible sòlid recuperat dels residus (CSR), que permet reduir el percentatge de rebuig destinat a l'abocador en aproximadament un 30% del total d'entrades a la planta (a les instal·lacions anteriors el rebuig generat destinat a l'abocador era d'aproximadament un 70%).

En aquests moments, les obres se centren en la finalització dels fonaments de les noves naus, l'encofrat de les fosses de descàrrega i els dipòsits d'aigua i contra incendis. L'edifici d'oficines i aula ambiental està finalitzat. Aquest mes de setembre està prevista l'arribada dels prefabricats, per iniciar el muntatge in situ de l'estructura. Els equips de selecció i tractament s'estan fabricant en aquests moments, i es procedirà al seu acoblament un cop finalitzades les cobertes de les plantes.

El pressupost d'aquesta obra ascendeix a 8.027.272,52 € (IVA inclòs).

La planta depuradora

L'antiga planta de tractament de lixiviats havia presentat problemes pel que fa al compliment dels paràmetres d'abocament al clavegueram exigits. Per aquest motiu, s'ha procedit a construir una nova planta depuradora per al seu tractament que compta amb tecnologia de bioreactor de membrana (BMR). Amb això els lixiviats de Milà reben un tractament biològic, una separació posterior amb ultrafiltració, i finalment un tractament fisicoquímic abans del seu abocament a la xarxa de clavegueram.

Altres actuacions previstes

Més enllà de les actuacions descrites que es realitzen a curt termini, el projecte futur per Milà és disposar d'unes instal·lacions de tractament de residus amb els últims avenços tecnològics disponibles. En aquest sentit, el Consorci va anunciar fa uns mesos que es preveu dedicar també l'àrea de Milà a generació d'energia renovable (fotovoltaica i eòlica), així com procedir a la instal·lació d'una planta de generació de biogàs.

En declaracions de la presidenta del Consorci i vicepresidenta del Consell Insular de Menorca, Maite Salord, «per donar compliment als objectius fixats en el nou pla director sectorial de residus de Menorca, serà necessari que el Consorci implementi un nou sistema de recollida separada de residus que incrementi considerablement els índexs de residus que arribin a Milà de manera separada. Això resulta indispensable per permetre l'optimització del funcionament de la tecnologia de la planta, i per tant, per aconseguir una reducció dels residus destinats a abocament final. Per això, el Consorci ja treballa intensament en la definició dels nous contractes de recollida de residus de l'illa». 

Etiquetes

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit