Flexibilització de la Formació Professional

L’ordre EFP/361/2020 preveu mesures de flexibilització dels ensenyaments de Formació Professional i dels ensenyaments de Règim Especial.

23/04/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]
  • Les administracions educatives competents podran reduir la duració dels mòduls de formació en centres de treball al mínim previst en els reials decrets que estableixen cada títol.

  • Les administracions educatives competents podran establir l’exempció total o parcial del mòdul professional de formació en centres de treball en cas d’aquells estudiants del darrers curs de l’àrea sanitària o sociocomunitària que accedeixin a un contracte de treball en virtut del que estableix l’ordre SND/299/2020.

  • En tots els cicles de la Formació professional previstos a la LOGSE, les administracions educatives podran integrar en un els mòduls de formació en centre de treball i de projecte. A més, podran substituir l’estada en empreses per una proposta d’activitats associades a l’entorn laboral i l’avaluació del mòdul de formació en centres de treball no requerirà la col·laboració de la figura del tutor d’empresa.

    • L’avaluació, en el cas de la formació professional de grau superior, quedarà recollida amb la qualificació del mòdul de projecte (nota numèrica de l’1 al 10) i la qualificació del mòdul professional de formació en centres de treball (apte o no apte), sense que aquesta última sigui tinguda en compte per calcular la nota mitjana de l’expedient.

    • En el cas de la FP bàsica i de grau mitjà, l’avaluació quedarà recollida amb la qualificació d’apte o no apte en el mòdul professional de formació en centres de treball, sense que aquesta última sigui tinguda en compte per calcular la nota mitjana de l’expedient.

  • En el cas dels cicles formatius de grau dual, les administracions educatives podran entendre extingit el conveni amb l’empresa col·laboradora i realitzar els canvis oportuns en les matrícules i documents d’avaluació previstos.

  • Les mesures previstes a aquesta norma també es podran adaptar als ensenyaments esportius (RD 1363/2007) i artístics professionals d’Arts Plàstiques i Disseny (RD 596/2007).

  • En el cas d’ensenyaments artístics superiors de Dansa, Disseny, Arts Plàstiques i Conservació i Restauració de Béns Culturals, les administracions educatives competents podran establir que les pràctiques externes es realitzin de forma integrada amb el treball de fi d’estudis o amb alguna assignatura de perfil pràctic pertanyent al bloc de matèries obligatòries d’especialitat.

Notícies relacionades

Suspeses les competicions esportives de la temporada 2019-2020

A través d’aquesta resolució es suspenen totes les les competicions i proves esportives vinculades a les Federacions Esportives de les Illes Balears a la Comunitat Autònoma.

Condicions per a les visites a les residències dels serveis socials

A partir de dia 1 de juny, a més, es permeten els ingressos en aquests centres.