Mesures preventives sanitàries per al sector de la construcció

Mesures preventives de caràcter sanitari per part de les empreses i dels treballadors, mesures preventives en els desplaçaments, així com també mesures preventives amb relació als professionals i tècnics que intervenen en les obres

18/04/2020
?[DESCARREGA EL .PDF OFICIAL]

Nota: aquest resum recull les diferents actualitzacions del protocol, com ara l'aprovada mitjançant l'ordre conjunta dels consellers de Model Econòmic, Turisme i Treball i Mobilitat i Habitatge del 12 de maig.

 1. Mesures preventives sanitàries per a empreses

 • Les empreses han de facilitar als treballadors el qüestionari previ a la incorporació per a treballadors, i l'empresa l'ha de trametre, garantint-ne la confidencialitat, a la mútua o al servei de prevenció de riscs laborals.

 • Les empreses han de facilitar als treballadors aquest protocol i han d’instal·lar panells informatius amb les recomanacions bàsiques de prevenció de contagi.

 • S’ha de minimitzar la concurrència de diversos gremis i afavorir el treball individualitzat.

 • A cada obra s’ha de disposar d’una zona amb aigua, sabó i paper eixugamans o solució hidroalcohòlica per desinfectar mans, així com contenidors de rebuig.

 • En l’obra s’han d’incrementar la freqüència de neteja i desinfecció de les instal·lacions d’oficines, lavabos, vestidors, etc. i també sobre les eines de treball manuals d’ús compartit.

 • S’ha de minimitzar l’accés de treballadors a l’obra, i s’ha de dur un registre diari de les persones que hi accedeixen.

 • Quan a un centre de treball un treballador convisqui amb una persona contagiada del coronavirus o aïllada preventivament, desenvolupa símptomes propis d’aquesta malaltia, se l’ha d’aïllar, s’ha de suspendre l’activitat del tall afectat i s’ha d’avisar el 902 079 079 o el 971 437 079.

 • Les empreses han de comptar amb un termòmetre a la disposició dels treballadors en la farmaciola de primers auxilis.

 • La distància de seguretat que ha de mantenir-se de separació entre treballadors ha de ser de dos metres en la realització de reunions o tasques de treball.

 • En aquells treballs en els quals hi ha la possibilitat, es recomana l’adopció de mesures com el teletreball.

 • L'empresa ha de proporcionar mascareta de protecció als treballadors quan no pugui garantir la distància de seguretat o una altra protecció respiratòria durant la jornada laboral. L'empresa ha 'dexigir la seva utilització als treballadors.

 • Els torns de dinar s’han de planificar de tal manera que s’evitin aglomeracions. Es prohibeix compartir estris i utensilis per menjar o beure.

 • Les empreses han d’establir jornades de treball continuades

 

 1. Mesures preventives sanitàries en els desplaçaments

 • L’empresari ha de reduir al màxim els viatges per motius de treball.

 • S’ha d’acudir de forma individual a l’obra.

 

 1. Mesures preventives sanitàries que han d’adoptar els treballadors

 • Si conviu amb una persona que hagi contret la infecció i desenvolupa símptomes propis de la malatia, s’ha de comunicar al seu responsable directe. El treballador s’ha de prendre la temperatura abans d’acudir al lloc de treball i si té més de 38 graus o bé presenta altres símptomes propis de la malaita, haurà de romandre al seu domicili, comunicar-ho al responsable de l'empresa, cridar al 902 079 079 o al 971 437 079 i seguir les instruccions indicades.

 • En el treball s’han de complir les recomanacions preventives instaurades a l’empresa

 • Ha de mantenir la distància de seguretat de dos metres amb la resta de treballadors.

 • S’ha de rentar les mans amb freqüència a les zones habilitades.

 • Ha de mantenir nets els lavabos, vestidors i altres zones comunes i utilitzar productes de desinfecció

 • Ha d’extremar la neteja de les eines i maquinària. A les oficines s’aconsella no compartir objectes.

 • Ha d’utilitzar els guants que li proporcioni l’empresa.

 • No s’han de compartir coberts, tassons, botelles o begudes amb companys.

 • Ha de seguir les instruccions d’utilització d’equips de protecció individual (EPI) que li proporcionin, que no poden ser compartits amb altres treballadors.

 • En cas de guants de protecció específics d’ús compartit, el treballador s’ha de col·locar prèviament uns guants de làtex o nitril per dur a terme l’activitat.

 • No s’ha de tocar la cara encara que dugui els guants posats.

 • S’haurà de comunicar a l’empresa si ha viatjat fora de les Balears en el darrer mes.

 • Els treballadors no han de ser a la via pública excepte el temps per realitzar la prestació de serveis o dur a terme algun dels actes que preveu el RD de declaració d’estat d’alarma.

 • Cada treballador ha de signar un rebut de lliurament d’aquest document manifestant el coneixement de les mesures establertes.

 

 1. Mesures preventives que han d’adoptar els professionals i tècnics col·legiats

 • El coordinador de seguretat i salut ha de verificar que les empreses es coordinen per garantir la seguretat i la seguretat dels treballdors

 • Els contractistes han de verificar que s'adopten les mesures preventives que estableix aquest document.

 • En cas que no es compleixin les normes d’aquest protocol a una obra, el coordinador de seguretat i salut haurà de comunicar-ho al contractista. Si es manté l’incompliment, el personal tècnic competent haurà de posar-ho en coneixement de les autoritats competents i, si s’aprecia risc, ordenar la suspensió de l’activitat.

 • El personal tècnic ha de complir totes les indicacions que s’estableixen per als treballadors que s’indiquen en aquest protocol.

 • L’autoritat laboral o sanitària competent ha de comprovar l’adopció correcta de les mesures previstes en aquest document.

Notícies relacionades

Suspeses les competicions esportives de la temporada 2019-2020

A través d’aquesta resolució es suspenen totes les les competicions i proves esportives vinculades a les Federacions Esportives de les Illes Balears a la Comunitat Autònoma.

Condicions per a les visites a les residències dels serveis socials

A partir de dia 1 de juny, a més, es permeten els ingressos en aquests centres.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit